PL EN


2015 | 1(27) | 15-30
Article title

Inclusive Education in Today’s Taiwan

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Inclusive education in Taiwan has been developed based fully on the national legislations and local government policies. The Special Education Act was first enacted in 1984 and was recently amended in 2009. This national law clearly mandates zero rejection, inclusive education, and flexibility in curriculum and assessment. The practice within local governments and schools follows these regulations pretty well. Currently, based on the Annual Report of Special Education Statistics in 2013, 93.73% of all students with disabilities received their special education services in general education schools and the remaining 6.27% in special schools ranging from primary to high school levels. When comparing the statistics from 2003 and 2013, there is about a 1.61% increase in the regular education placement for students with disabilities in Taiwan. This chapter discusses the budget subsidy policy, teachers’ training, curriculum and instruction, special education support in the general education classroom, and the perspective of parents’ organisations with regard to inclusive education. Using case study examples, one local government and one junior high school programme are presented to illustrate the implementation of inclusive education in Taiwan. For meaningful inclusive education practices, early intervention and high quality teaching are the future goals.
Edukację włączającą na Tajwanie stworzono całkowicie w oparciu o ustawodawstwo o zasięgu krajowym oraz politykę samorządową. Ustawę o edukacji specjalnej uchwalono po raz pierwszy w 1984 roku, a ostatnie poprawki wniesiono w roku 2009. Ustawa ta wyraźnie wprowadza zasadę braku odrzucenia, edukację włączającą oraz elastyczność w programie nauczania i ocenie. W praktyce, samorządy i szkoły stosują się do tych przepisów dość dobrze. Według danych z rocznego raportu przedstawiającego statystyki dotyczące edukacji specjalnej, w 2013 r. 93,73 procent wszystkich uczniów niepełnosprawnych otrzymywało specjalne świadczenia edukacyjne w ramach szkół ogólnodostępnych, a pozostałe 6,27 procent w szkołach specjalnych na poziomie od szkoły podstawowej po szkołę średnią. Porównując powyższe dane z 2013 r. z danymi z 2003 roku, widać wzrost o 1,61 procent w liczbie uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do masowych szkół na Tajwanie. W niniejszym artykule omówiono następujące zagadnienia: budżetową politykę dotyczącą dotacji, kształcenie nauczycieli, program nauczania i nauczanie, wsparcie w zakresie edukacji specjalnej w ramach szkoły ogólnodostępnej oraz punkt widzenia organizacji rodziców w sprawie edukacji włączającej. Na podstawie studium przypadku w postaci wybranego samorządu i programu realizowanego w wybranym gimnazjum przedstawiono realizację edukacji włączającej na Tajwanie. By praktyki w ramach edukacji włączającej były konstruktywne, jako cele na przyszłość należy wybrać wczesne wspomaganie rozwoju oraz wysokiej jakości nauczanie.
Contributors
author
 • National Kaohsiung Normal University, Special Education Department, 116, Ho-Ping 1st Road, Kaohsiung City 802, Taiwan;
References
 • Bigge, J.L., & Stump, C.S. (1999). Curriculum, assessment, and instruction for students with disabilities. Belmont, CA: Wadsworth.
 • Coutinho, M.J., & Repp, A.C. (1999). Inclusion: The integration of students with disabilities. Belmont, CA: Wadsworth.
 • D’Amico, J., & Gallaway, K. (2010). Differentiated instruction for the middle school science teacher: Activities and strategies for an inclusive classroom. San Francisco, CA: John Willey & Sons.
 • Gargiulo R.M. & Metcalf, D. (2010). Teaching in Today’s inclusive classrooms: A universal design for learning approach. Belmont, CA: Wadsworth.
 • Hoover, J.J., & Patton, J.R. (1997). Curriculum adaptations for students with learning and behavior problems: principle and practices. Austin, TX: PRO-ED.
 • Kauffman, J.M., & Hallahan, D.P. (1995). The illusion of full inclusion: A comprehensive critique of a current special education bandwagon. Austin, TX: PRO-ED.
 • Lin, S-J, Tarn, D-C., Li, J-R, & Chiang, S-L (2010). The study of cost-benefit analysis for special education in Taiwan. Kaohsiung, Taiwan: National Kaohsiung Normal University.
 • Mittler, P. (2000). Working towards inclusive education: social contexts. London: David Fulton.
 • National Central Library (2011). National Digital Library of Theses and Dissertations in Taiwan. Retrieved 18 April 18 2011, from http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o= dwebmge&cache=1303122981734.
 • Nolet, V., & McLaughlin, M.J. (2000). Accessing the general curriculum: Including students with disabilities in standards-based reform. Thousand Oaks, CA: Corwin.
 • Polloway, E.A., Patton, J.R., & Serna, L. (2008). Strategies for teaching learners with special needs (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Pearson.
 • R.O.C. Ministry of Education. (2009). The Special Education Act data. Retrieved 4 February, 2011, from http://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=H0080027
 • R.O.C. Ministry of Education. (2012). The special education statistics annual report of 2012 data. Retrieved 2 October, 2012, from http://163.21.111.100/tlearn/book/BookRead.asp? BookID =1269.
 • The Education Bureau of Kaohsiung City. (2011a). The implementation guideline of assessment in civic education phases of Kaohsiung City. Retrieved February 21, 2011, from http://163.32.250.6/ downloadedu.do?actionType=listFontDirectors&dir.id=23a07a862d0c756f012d4a1ee38202ae.
 • The Education Bureau of Kaohsiung City. (2011b). The implementation guideline of itinerant program from preschool to high school in Kaohsiung City. Retrieved 21 February, 2011, from http://163.32.250.6/downloadedu.do?actionType=listFontDirectors&dir.id=23a07 a862d0c756 f012d4a1ee38202ae.
 • The Education Bureau of Kaohsiung City. (2011c). The implementation guideline of resource room program from preschool to junior high school in Kaohsiung City. Retrieved 21 February, 2011, from http://163.32.250.6/downloadedu.do?actionType=listFontDirectors&dir.id =23a07a862d- 0c756f012d4a1ee38202ae.
 • The Education Bureau of Kaohsiung City. (2011d). The guideline of establishment with special education resource center in Kaohsiung City. Retrieved 21 February 2011, from http://163.32.250.6/downloadedu.do?actionType=listFontDirectors&dir. id=23a07 a862d0c756 f012d4a1ee38202ae.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fceb8ef-693b-496c-b8d2-81423f79d15b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.