PL EN


2016 | 2(24) | 49 - 62
Article title

Turystyka w dobie globalizacji i internacjonalizacji działalności gospodarczej

Authors
Content
Title variants
EN
Tourism in the era of globalization and internationalization of economic activities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Turystyka w epoce globalnej i regionalnej gospodarki, stanowi dobry przykład ilustrujący wpływ otwartych rynków w na rozwój nowych gałęzi, które pojawiły się w ciągu ostatnich 50 lat oraz ekspansję firm działających w ustabilizowanych warunkach. W artykule przedstawiono dane statystyczne, które potwierdzają dynamiczny rozwój turystyki pod wpływem zachodzących przemian w gospodarce światowej, a związanych z liberalizacją i powiększeniem się rynków, które poprzednio ograniczały się do gospodarek narodowych. Druga część artykułu rozważa przyczyny rozwoju turystyki w świetle międzynarodowej teorii wymiany ekonomicznej. Turystyka międzynarodowa jest częścią składową wymiany międzynarodowej, w związku z czym przyczyn jej rozwoju winno się poszukiwać w ogólnej teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych. Rozwój ruchu turystycznego wykracza poza obrót usługami i migracje ludności. Na międzynarodowe przepływy gospodarcze składają się: międzynarodowy handel produktami materialnymi, międzynarodowy handel usługami (w tym m.in. usługi turystyczne czy też transport pasażerski), międzynarodowy przepływ kapitału, międzynarodowy samoistny ruch ludzi, międzynarodowy przepływ wiedzy technicznej. Turystyka generuje bowiem przepływ towarów, pod postacią zakupów indywidualnych oraz importu na potrzeby rozwoju tej branży, przepływ kapitału - vide działalność korporacji transnarodowych. Znaczna część innowacji ulega też szybkiemu upowszechnieniu dzięki popularności, jaką zdobyły wśród uczestników ruchu turystycznego. Odnosi się to np. do aplikacji mobilnych, systemów rezerwacji komputerowej czy kart płatniczych. Czynniki rozwoju międzynarodowej wymiany turystycznej mogą zostać zidentyfikowane analogicznie do czynników rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej. Ze względu na ich transgraniczny charakter turystyka jest w stanie szybciej niż inne obszary gospodarki wykorzystać zalety integracji międzynarodowej, jednak pod warunkiem, że jej ekspansja przebiega w warunkach całkowitej swobody wolnej od rozwiązań protekcjonistycznych. Turystyka przynosi analogiczne korzyści do opisanych w tradycyjnych teoriach handlu międzynarodowego, a mianowicie korzyści z wymiany i zalety specjalizacji. Otwarta wymiana turystyczna generuje korzyści ekonomiczne: względne zmiany ceny, wzrost i dywersyfikację produkcji, podnosi jakość świadczonych usług przy znacznie niższych kosztach.
EN
Tourism in the age of globalized and internationalized economy shows the influence of open markets within global economy on development of a new branch which has emerged during last 50 years. In the article are shown the statistics which describes how quick has been the grow of tourism and what kind of reasons one can select and point. Next question which has been considered to understand what reasons contribute to the development of the touristic exchange within theories of economy. The second part of the article considers the causes of the development of the international tourism exchange in the light of economic theory. International tourism is part of the international exchange and, therefore, the action of its development should be sought in the general theory of international Relation. The international economic flows consist of: international trade in physical products, international trade in services (including under another passenger transport and tourist services), international capital flow, intrinsic illusion international traffic (along with tourist migration), the international flow of technical knowledge. The development of international touring is on many issues with my model of the development of international trade, for example. in terms of the location of the activity on the markets with relatively cheap labour force resources. It can be assumed that the participation of tourism are analogous benefits described in traditional theories of international trade, namely the benefits of exchange and the benefits of specialization. Open tourist exchange generates economic benefits: relative prices change, grow and diversify production, also raises the quality at a significantly lower cost of the provision of services. Tourism is a sector in which the use of the service is associated with the need to move it to their benefit, hence the consumption of services abroad to facilitate should relate not only to the provision of services to consumers, but also the freedom to migrate. In any other activity restrictions on the freedom of migration does not have quite so heavily on the pace of development as the international movement of tourist destination. For the sake of their cross-border nature of tourism is capable of faster than other areas of use advantages of international integration, however, provided its expansion is complete freedom from protectionist practices.
Year
Volume
Pages
49 - 62
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
References
 • Balcerowicz Leszek. 1987. Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Warszawa: PWN
 • Budnikowski Adam. 2006. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE
 • Dziedzic Tomasz, Łopaciński Krzysztof, Saja Andrzej, Szegidewicz Jerzy. 2009. Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na stan i perspektywy rozwoju sektora turystyki w Polsce. Warszawa
 • Czarny Elżbieta. (2002). Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego. Warszawa: SGH
 • Kachniewska Magdalena. 2010. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego. Warszawa: Oficyna wydawnicza SGH
 • Kachniewska Magdalena, Nawrocka Elżbieta, Pawlicz Adam. 2012. Globalizacja i internacjonalizacja działalności turystyczne. W Rynek Turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, red. Magdalena Kachniewska, Elżbieta Nawrocka, Agnieszka Niezgoda, Adam Pawlicz .Warszawa: Wolters Kluwer business
 • Panasiuk Aleksander. (2007). Ekonomika Turystyki. Warszawa: PWN
 • Rymarczyk Jan. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE
 • UNWTO (2014). Tourism Highlights. 2014 Edition
 • Turner Lindsay, Reisinger Yvette, Witt Stephen. (1998). Tourism Demand Analysis Using Structural Equation Modeling. Tourist Economics, no. 4, s. 301-323 [za:] Panasiuk Alaksander. (2007). Ekonomika Turystyki. Warszawa: PWN
 • [www 1] http://www.dw.de/ebola-zapa%C5%9B%C4%87-na-afryka%C5%84skim-rynku-turystycznym/a-18034565 (stan na 17.05.2015r.)
 • [www 2] http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1191539.html (stan na: 17.05.2015 r.)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fd0e508-a454-4e9a-9ab9-0a5ec48a353f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.