PL EN


Journal
2013 | 39 | 2 | 49-62
Article title

Rodzinne i osobiste czynniki sprzyjające uzależnieniu młodzieży gimnazjalnej od mediów

Content
Title variants
EN
Picture Of Teenagers At Risk Of Becoming Addicted To The Media
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania przeprowadzone w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy. Projekt realizowany był w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departamentem Infrastruktury} dowiodły, że około ¼ gimnazjalistów województwa lubuskiego stanowią osoby zagrożone uzależnieniem od środków masowego przekazu, w tym głównie telefonu komórkowego, Internetu i komputera. Badaniami objęto 2508 uczniów szkół gimnazjalnych z województwa lubuskiego. Niniejszy artykuł poświęcony jest charakterystyce tej grupy uczniów w porównaniu do 250 Lubuszan losowo wybranych spośród pozostałej populacji badanych gimnazjalistów. Autorki analizują wybrane czynniki sytuacji rodzinnej i wskazują na ile mogą one stanowić czynniki sprzyjające uzależnieniu od mediów. Z badań wynika, że ucieczce w świat mediów sprzyjają takie czynniki jak: zapracowanie rodziców połączone z brakiem czasu wolnego dla dzieci, zaburzenia w komunikacji wewnątrzrodzinnej, zachowania przemocowe rodziców i poczucie osamotnienia w rodzinie.
EN
The research runs in the school year 2011/2012 within the project “Life of the Lubuskie Region Inhabitants. Present and Prospects.” \footnote{The project realized in partnership with the Marshal's Office of Lubuskie Voivodeship in Zielona Góra, Infrastructure Department} proved that ¼ of junior high school students from the Lubuskie Region are addicted to the media – mainly to the mobile phone, the Internet or the computer \footnote {The research involved 2508 junior high school students from Lubuskie Voivodeship. More on the subject in: G. Miłkowska, Z. Wołk (red.) Lubuszanie 2012. Diagnoza stanu. Raport z badań, Zielona Góra 2012 and : G. Miłkowska (red.), Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy lubuskiej młodzieży, Zielona Góra 2012}. The article presents the characteristics of this group of students in comparison with 250 Lubuskie Region inhabitants randomly selected from the remaining group of examined students. The authors analyse chosen factors related to family situation and show how much they can encourage the addiction to the media. As it results from the research, the escape to the world of media is encouraged by the following factors: overworked parents having no time for their children, communication disorders in the family, violent behaviour of parents and the sense of loneliness in the family
Keywords
Journal
Year
Volume
39
Issue
2
Pages
49-62
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Braun-Gałkowska M. (2003), Oddziaływanie Internetu na psychikę dzieci i młodzieży, „Edukacja Medialna”, nr 3.
 • Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 • Grzenia J. (2006), Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa.
 • Kryszczuk M. (2002), Historia nowego medium – sieci Internet, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.
 • Musioł M. (2006), Media w procesie wychowania, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Siemieniecki B. (2007), Pedagogika medialna, PWN, Warszawa.
 • Sokół M. (2004), Internet. Przewodnik, Gliwice.
 • Walat T. (2007), Zetnij głowę, „Polityka”, nr 12, s. 60-61.
 • Whyte J., World of Warcraft i europejskie uzależnienie od gier komputerowych, http://www.cafebabel.pl/article/31555/world-of- warcraft-europejskie-uzaleznienie-gry.html
 • Zimbardo P. G., Ruch F. L. (1999)., Psychologia i życie, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fd14a31-7c75-4a67-830b-85da0fd2807f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.