PL EN


2013 | 5(41) | 4 | 23-49
Article title

Wychowanie społeczne podstawowym elementem chrześcijaństwa

Authors
Title variants
EN
Social Education as a Basic Element of Christianity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Christian religion puts an emphasis on formation of pro-social attitudes. This is connected with the commandment about the love of the neighbor. Despite various difficulties Christian social pedagogy is developed. Work that is socially inspired by Christianity is permanently done. Christian social education is education aiming at forming a mature realization of the principle of love of the neighbor that is expressed in the ability to enter interpersonal relations and in the participation in a variety of communities, as well as in creating common good. It may be said that Christian education contributes to the development of particular individuals, of families, and of the whole human community, and it tends towards ensuring the educated young people supreme good, and the human community prosperity and peace.
Religia chrześcijańska bardzo mocno akcentuje kształtowanie postaw prospołecznych. Związane jest to z przykazaniem miłości bliźniego. Pomimo różnych trudności chrześcijańska pedagogia społeczna rozwija się. Działania społecznie inspirowane chrześcijaństwem są permanentnie podejmowane. Chrześcijańskie wychowanie społeczne jest to edukacja zmierzająca do kształtowania dojrzałej realizacji zasady miłości bliźniego, wyrażającej się w umiejętności wchodzenia w relacje międzyosobowe oraz uczestniczenia w różnorodnych wspólnotach, a także tworzenia wspólnego dobra. Można stwierdzić, że chrześcijańskie wychowanie przyczynia się do rozwoju poszczególnych jednostek, rodzin i całej ludzkiej wspólnoty oraz zmierza do zapewnienia wychowankom najwyższego dobra, a ludzkiej społeczności dobrobytu i pokoju.
Year
Volume
Issue
4
Pages
23-49
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Pedagogiki Opiekuńczej, Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Aksjologia edukacji dorosłych, red. J. Kostkiewicz, Lublin 2004.
 • Borutka T.: Zasady życia społecznego, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003, s. 597-602.
 • Braun-Gałkowska M.: Rodzina jako wartość, „Ateneum Kapłańskie” 1997, nr 2-3, s. 200-208.
 • Chudy W.: Podstawy filozoficzne pedagogiki samowychowania, „Roczniki Nauk Społecznych” 35(2007), z. 2, s. 19-30.
 • Cichosz M.: Polska pedagogika społeczna w latach 1945-2003. Wybór tekstów źródłowych, t. I, Toruń 2004.
 • Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice, red. J. Kostkiewicz, Kraków 2011.
 • Dobrzanowski S.E.: Cnoty społeczne, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003.
 • Dyczewski L.: Wstęp, w: Wspólnota miejscem tworzenia, red. L. Dyczewski, Niepokalanów 1992.
 • Dyczewski L.: Rodzina – społeczeństwo – państwo, Lublin 1994.
 • Dziewiecki M.: Odpowiedzialne wychowanie w rodzinie, „Wychowawca” 2002, nr 12.
 • Jundziłł I.: O samowychowaniu, Warszawa 1975.
 • Jusiak R.: Chrześcijańska koncepcja samowychowania, „Roczniki Nauk Społecznych” 35(2007), z. 2, s. 31-43.
 • Jusiak R.: Pedagogia społeczna Kościoła katolickiego, Lublin 2013.
 • Jusiak R.: Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych i religijnych w Polsce, Lublin 2009.
 • Jusiak R.: Refleksje o powołaniu w chrześcijańskiej koncepcji wychowania, „Roczniki Pedagogiczne” 37(2009), z.1, s. 83-100.
 • Jusiak R.: Rodzina w trosce Kościoła katolickiego w Polsce, „Roczniki Pedagogiki Rodziny. Studia i rozprawy” 9(2008), s. 233-251.
 • Jusiak R.: Kościół katolicki a rodzina – w kontekście polskich doświadczeń, „Pedagogika Rodziny” 4(2009), s. 5-26.
 • Jusiak R.: Parafia katolicka a edukacja rodziców, w: Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, red. D. Opozda, Lublin 2007, s. 313- 330.
 • Jusiak R.: Śkola – prostredie odovzdavania nabozenskych hodnót (z poeskych skusenosti), w: Vychova k hodnotam v śkole a v rodine. Zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencje 24-25. maj 2005, Ružomberok, Ružomberok 2006, s. 122-127.
 • Kiereś B.: Dobro wspólne jako cel i kryterium życia społecznego – aspekt pedagogiczny, „Roczniki Nauk Społecznych” 36(2008), z. 2, s. 127-134.
 • Kowalczyk S.: Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1996.
 • Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1997.
 • Kukołowicz T.: Pomagamy w samowychowaniu, Warszawa 1978.
 • Kwak A.: Rodzina i jej przemiany, Warszawa 1994, s. 51.
 • Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s.42–45.
 • Maj A.: Szkolnictwo katolickie w II RP (1989-2001). Status i rozwój w okresie przemian oświatowych, Warszawa 2002.
 • Majewski M.: Aktualne wyzwania katechetyczne, Kraków 1997.
 • Majewski M.: Szkoła współczesna, w: Katechizacja w szkole, red. M. Majewski, Lublin 1992, s. 31-42.
 • Marczak S.: Samowychowanie według Ojca Bernarda Kryszkiewicza, Kielce 2003.
 • Matulka Z.: Samowychowanie chrześcijańskie, Toruń 1995.
 • Nowak M., Podstawy pedagogiki ogólnej, Lublin 2006.
 • Nowy słownik pedagogiczny, red. W. Okoń, Warszawa 1996.
 • Państwa i Kościół w sprawie nauczania religii. Materiały szkoleniowe, red. T. Majek, Warszawa 1967.
 • Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. J. Kostkiewicz, t. I, Kraków 2012.
 • Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. J. Kostkiewicz, K. Misiaszek, t. II, Kraków 2013.
 • Reykowski J.: Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa 1979.
 • Rogowski C.: Leksykon pedagogiki religii. Podstawy – koncepcje – perspektywy, Warszawa 2007.
 • Rogowski C.: Pedagogika religii. Podręcznik akademicki, Toruń 2011.
 • Rokeach M.: The Nature of Human Values, New York 1973.
 • Słomińska J.: Wychowanie religijne w rodzinie, Warszawa 1984.
 • Sztaba M.: Społeczna płaszczyzna wychowania chrześcijańskiego w świetle nauczania Kościoła katolickiego, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 506-520.
 • Wawrzyniak K.: Problem samowychowania w polskiej pedagogice katolickiej, Bydgoszcz 2002.
 • Wroczyński R.: Rozwój i główne kierunki pedagogiki społecznej, w: M. Cichosz, Polska pedagogika społeczna w latach 1945-2003. Wybór tekstów źródłowych, t. I, Toruń 2004, s. 63.
 • Wrońska K.: Rodzina jako kategoria aksjologiczna w refleksji pedagoga społecznego, w: Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian, red. T. Aleksandra, Kraków 2003, s. 26.
 • Zemło M.: Szkoła w stanie anomii, Białystok 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fd45ae2-a00d-4b35-8bf5-b78344938ff6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.