Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 (12) | 165-192

Article title

Struktura błędu wychowawczego. Weryfikacja struktury zaproponowanej w modelu kołowym przez Antoninę Gurycką

Content

Title variants

EN
Structure of upbringing mistakes. Verifying the structure proposed in Antonina Gurycka’s circular model

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem prezentowanych w artykule analiz była weryfikacja modelu kołowego błędów wychowawczych autorstwa Antoniny Guryckiej. Osiem wyłonionych przez siebie błędów wychowawczych: a) rygoryzmu, b) agresji, c) hamowania aktywności dziecka, d) obojętności, e) eksponowania siebie przez rodzica, f) ulegania dziecku, g) zastępowania dziecka i h) idealizacji dziecka, Gurycka umieściła w kole błędów, który opisała na trzech wymiarach: żaru-chłodu emocjonalnego, koncentracji na dziecku – koncentracji na osobie wychowawcy oraz koncentracji na zadaniach dziecka - koncentracji wychowawcy na swoich zadaniach. Wykonano analizy teoretyczne, które pokazały, że po dwa z prezentowanych przez Gurycką błędów są pod względem przynależności do wymiarów identyczne. Błędy rygoryzmu i agresji opisane są na wymiarach chłodu emocjonalnego i koncentracji na dziecku i jego zadaniach. Błędy hamowania aktywności dziecka i obojętności opisane są na wymiarach chłodu emocjonalnego i koncentracji na wychowawcy i jego zadaniach. Błędy eksponowania siebie i ulegania dziecku opisane są na wymiarach żaru emocjonalnego i koncentracji na wychowawcy i jego zadaniach. Błędy zastępowania dziecka i idealizacji opisane są na wymiarach żaru emocjonalnego i koncentracji na dziecku i jego zadaniach. W celu zweryfikowania tak opisanej struktury skonstruowano dwa hierarchiczne modele pomiarowe, pierwszy dla wymiaru żar-chłód emocjonalny, drugi dla wymiaru koncentracji na dziecku i jego zadaniach – koncentracji na wychowawcy i jego zadaniach. Przy pomocy konfirmacyjnej analizy czynnikowej weryfikowano poprawność zaproponowanej przez Gurycką struktury. Modele obliczano przy pomocy pakietu statystycznego IBM AMOS 21. Wyniki ujawniły, że błędy przynależące do tych samych wymiarów tworzą cztery spójne wymiary hierarchiczne są to: rygoryzm – agresja, hamowanie – obojętność, eksponowanie siebie – uleganie, zastępowanie – idealizacja. Błędy rygoryzm – agresja, zastępowanie - idealizacja przynależą do wymiaru koncentracji na dziecku i jego zadaniach. Błędy hamowanie – obojętność, oraz eksponowanie siebie przynależą do wymiaru koncentracji na wychowawcy i jego zadaniach, natomiast błąd ulegania dziecku nie należy do tego wymiaru, ta struktura nie została całkowicie potwierdzona. Można również potwierdzić przynależności błędów rygoryzmu – agresji, hamowania – obojętności do struktury błędów zimnych a także eksponowania siebie – ulegania, zastępowania – idealizacji do struktury błędów ciepłych.
EN
The purpose of the analysis presented in the paper was to verify the circular model of upbringing mistake described by Antonina Gurycka. Gurycka identified eight upbringing mistakes: a) rigor, b) aggression, c) constraining the activity of the child, d) indifference, e) a parent’s self-accentuation, f) pandering to the child, g) doing things for the child, h) idealization of the child, and placed them in a circular model of upbringing mistake. She described them in three dimensions or aspects: emotional warmth vs. coldness, focusing on the child vs. focusing on the educator, and focusing on the child’s tasks vs. the educator’s focusing on his/her own tasks. A theoretical analysis was performed, which showed that pairs of the mistakes presented by Gurycka are identical in terms of belonging to specific dimensions. The mistakes of rigor and aggression are described in the dimensions of emotional coldness and focusing on the child and its tasks. The mistakes of constraining the child’s activity and indifference are described in the dimensions of emotional coldness and focusing on educators and their tasks. The mistakes of self-accentuation and pandering to the child are described in the dimensions of emotional warmth and focusing on educators and their tasks. The mistakes of doing things for the child and idealization are described in the dimensions of emotional warmth and focusing on the child and its tasks. In order to verify the above structure, two hierarchical measurement models were constructed. The first model measured emotional warmth vs. coldness, the other measured focusing on the child and its task vs. focusing on the educator and his/her tasks. Confirmatory factor analysis was used to check the correctness of the structure proposed by Gurycka. The models were calculated using the IBM AMOS 21 statistics software. The results revealed that the mistakes belonging to the same dimensions form four coherent hierarchical dimensions, which are: rigor – aggression, constraining the child’s activity - indifference, self-accentuation - pandering, doing things for the child – idealization. The mistakes of rigor – aggression, doing things for the child - idealization belong to the dimension of focusing on the child and its tasks. The mistakes of constraining the child’s activity - indifference and self-accentuation belong to the dimension of focusing on the educator and his/her tasks, while the mistake of pandering to the child does not belong to this dimension, this structure was not fully confirmed. The study confirms that the mistakes of rigor – aggression and constraining the child’s activity - indifference belong to the structure of coldness mistakes. Neither were the mistakes of self-accentuation - pandering, doing things for the child – idealization found to belong to the structure of warmth mistakes.

Year

Issue

Pages

165-192

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1fe1cd02-b79c-413e-ab4f-976dd3458aa7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.