PL EN


2018 | 86 | 1 | 5-15
Article title

Sztuczna inteligencja – potencjał dla procesów zarządzania informacją

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Artificial Intelligence – a Potential for Information Management Processes
Languages of publication
PL
Abstracts
Thesis/Objective ‒ The article is a discussion of artificial intelligence solutions which may be applied in information retrieval and processing. The author intends to define main trends for future application of artificial intelligence in information management processes. Method ‒ The literature analysis was used – the author searched the OPAC of the National Library of Poland, WorldCat database and foreign databases available through Google Scholar tool, taking into consideration only literature in Polish and English published from 2011 to 2016. In addition to that, the general web resources were searched with global search and discovery tools. The collected data were analyzed to specify main trends in research on the application of artificial intelligence in information management processes. Results ‒ The result of the analysis is a survey of key solutions useful from the point of view of information researchers and a set of conclusions concerning the development of artificial intelligence and its impact on information management. Conclusions ‒ The analysis done by the author proves a considerable potential of artificial intelligence for information management.
Teza/cel ‒ Przedmiot artykułu stanowią rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, które mogą być stosowane w procesach wyszukiwania i przetwarzania informacji. Celem jest określenie głównych kierunków potencjalnego wykorzystania sztucznej inteligencji dla procesów zarządzania informacją. Metoda ‒ Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Przeprowadzono wyszukiwanie w katalogu Biblioteki Narodowej, katalogu WorldCat oraz przeszukano zagraniczne bazy danych używając narzędzia Google Scholar. Pod uwagę wzięto wyłącznie prace w opublikowane w języku polskim i angielskim w latach 2011-2016. Dodatkowo przeszukano także zasoby sieciowe przy użyciu wyszukiwarek globalnych i multiwyszukiwarek. Zebrany materiał poddano analizie celem ustalenia głównych kierunków badań nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w procesach zarządzania informacją. Wyniki ‒ W rezultacie dokonano przeglądu kluczowych rozwiązań, które mogą się okazać użyteczne z punktu widzenia informatologii oraz sformułowano wnioski dotyczące perspektyw rozwoju tej technologii i jej wpływu na zarządzanie informacją. Wnioski: Przeprowadzona analiza pokazała duży potencjał sztucznej inteligencji dla zarządzaniu informacją.
Year
Volume
86
Issue
1
Pages
5-15
Physical description
Contributors
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński
References
 • AlphaGo (2016) [online], [dostęp: 12.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://deepmind.com/alphago>.
 • Ashrafian, Hutan (2015). AIonAI: A humanitarian law of artificial intelligence and robotics. Science and Engineering Ethics, vol. 21.1, pp. 29-40.
 • Awad, Mariette; Khanna, Rahul (2015). Efficient Learning Machines: Theories, Concepts, and Applications for Engineers and System Designers. New York: Apress Open.
 • Bench-Capon, Trevor (2014). Knowledge representation: an approach to artificial intelligence. London: Academic Press [online], [dostęp: 11.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=u8vSBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Knowledge+representation:+an+approach+to+artificial+intelligence&ots=NQMTk_6JXn&sig=0dHjSjgK0eDo_cIVuKPVlheTZNc&redir_esc=y#v=onepage&q=Knowledge%20representation%3A%20an%20approach%20to%20artificial%20intelligence&f=false>.
 • Bostrom, Nick (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford: Oxford University Press.
 • Brodie, Michael L.; Mylopoulos, John eds. (2012). On knowledge base management systems: integrating artificial intelligence and database technologies. Springer Science & Business Media.
 • Brownlee, John (2015). Microsoft: 2016 Will Be The Year Of AI [online], [dostęp: 14.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.fastcodesign.com/3054388/microsoft-2016-will-be--the-year-of-ai>.
 • Davis, Ernest (2014). The Singularity and the State of the Art in Artificial Intelligence: The technological singularity [online], [dostęp: 14.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=2667640>.
 • Divya, Amit Jain; Singh, Gagandeep (2015). Classification of Big Data Through Artificial Intelligence. International Journal of Computer Science and Mobile Computing [online], vol. 4 iss. 8, pp. 17-25 [dostęp: 14.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.ijcsmc.com/docs/papers/August2015/V4I8201503.pdf>.
 • Edlund, Mattias (2015). Artificial Intelligence in Games: Faking Human Behavior [online], [dostęp: 14.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:841262/FULLTEXT01.pdf>.
 • Expert System (2016) [online], [dostęp: 12.03.2016]. Dostępny w WWW: < http://expertsystem.com/discover-cogito-demo/>.
 • Facebook AI Research (2016) [online], [dostęp: 12.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://research.facebook.com/publications/ai/>.
 • Frankish, Keith; Ramsey, William M. eds. (2014). The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence [online]. Cambridge University Press [dostęp: 12.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://books.google.pl/books?id=RYOYAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=artificial+intelligence&hl=pl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=artificial%20intelligence&f=false>.
 • Furmankiewicz, Małgorzata; Sołtysik-Piorunkiewicz, Anna; Ziuziański, Piotr (2015). Wykorzystanie technologii ICT w społeczeństwie informacyjnym w świetle badań systemów zarządzania wiedzą w e-zdrowiu [online], [dostęp: 10.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7807/_Wykorzystanie%20technologii%20ICT%20w%20spo%20ecze%20stwie%20informacyjnym%20w%20%20wietle%20bada%20%20system%F3w%20zarz%20dzania%20wiedz%20%20w%20e-zdrowiu.pdf?sequence=1>.
 • Ginsberg, Matt (2012). Essentials of artificial intelligence. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers [online], [dostęp: 30.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://books.google.pl/books?id=VHVQtGIECgwC&pg=PA415&dq=Essentials+of+artificial+intell&hl=pl&-sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Essentials%20of%20artificial%20intell&f=false>.
 • Handzel, Zbigniew; Gajer, Mirosław (2014). O silnej sztucznej inteligencji. Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, R. 55, nr 8, s. 79-82.
 • Hoffart, Johannes et al. (2013). YAGO2: A spatially and temporally enhanced knowledge base from Wikipedia. Artificial Intelligence, vol. 194, pp. 28-61.
 • Human Brain Project (2016) [online], [dostęp: 12.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://www.humanbrainproject.eu/pl>.
 • Ito, Aki (2014). Your Job Taught to Machines Puts Half U.S. Work at Risk [online], [dostęp: 17.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-03-12/your-job-taught-to-machines-puts-half-u-s-work-at-risk>.
 • JayaMohan, C., et al. (2015). Face Recognition under Expressions and Lighting Variations using Artificial Intelligence and Image Synthesizing. International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS), vol. 15.9, pp. 59-63 [online], [dostęp: 17.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://paper.ijcsns.org/07_book/201509/20150911.pdf>.
 • Krause, Paul; Clark, Dominic (2012). Representing uncertain knowledge: an artificial intelligence approach. London: Springer Science & Business Media.
 • Kubiak, Krzysztof (2013). Wpływ technologii informatycznej na przepływ wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 35, s. 277-285.
 • Kulkarni, Parag; Joshi, Prachi (2015). Artificial Intelligence: Building Intelligent Systems. Delhi: PHI Learning Private Limited [online], [dostęp: 18.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://books.google.pl/books?id=JwW-CAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=artificial+intelligence&hl=pl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=artificial%20intelligence&f=false>.
 • Lemański, Andrzej (2014). Test Turinga zdany? Jak co roku [online], [dostęp: 21.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://mensis.pl/test-turinga-zdany-jak-co-roku/>.
 • Lucas, Simon M. et al. (2015). Artificial and Computational Intelligence in Games: Integration Dagstuhl Seminar. Dagstuhl Reports, vol. 5.1 [online], [dostęp: 17.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2015/5040/pdf/dagrep_v005_i001_p207_s15051.pdf>.
 • Mercier-Laurent, Eunika; Owoc, Mieczysław Lech; Danielle Boulanger, eds (2014). Artificial Intelligence for Knowledge Management: Second IFIP WG 12.6 International Workshop, AI4KM 2014, Warsaw, Poland, September 7-10, 2014. Revised Selected Papers, vol. 469 [online], [dostęp: 17.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=FTyFCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=wszystkiewtytule:+%22artificial+intelligence%22+%22knowledge+management%22&ots=iqN9ujkuwQ&sig=dngZc0LNGtZksfqepOqXhmfLvMo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>.
 • Müller, Vincent C.; Bostrom, Nick (2016). Future progress in artificial intelligence: A survey of expert opinion 469 [online], [dostęp: 18.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://philpapers.org/archive/MLLFPI.pdf>.
 • Müller, Vincent C.; Bostrom, Nick (2014). Future progress in artificial intelligence: A poll among experts. AI Matters, vol. 1.1, pp. 9-11.
 • Nilsson, Nils J. (2014). Principles of artificial intelligence. Los Altos: Morgan Kaufman.
 • Nogalski, Bogdan; Niewiadomski, Przemysław (2015). Koncepcja i zastosowanie systemu ekspertowego wspomagającego działania implementacyjne-profilaktyka antykryzysowa w obszarze kosztów. Marketing i Rynek, nr 5, s. 187-205.
 • O’Leary, Daniel E. (2013). Artificial intelligence and big data. IEEE Intelligent Systems, vol. 2, pp. 96-99.
 • Pacholski, Leszek (2012). Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja. Poznań: Wydaw. Politechniki Poznańskiej.
 • Pająk, Przemysław (2016). To zdarzyło się naprawdę – bot Microsoftu zafascynował się Hitlerem i został rasistą [online], [dostęp: 17.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.spidersweb.pl/2016/03/tay-bot-microsoft-sztuczna-inteligencja.html>.
 • Riedl, Mark O. (2016). Computational Narrative Intelligence: A Human-Centered Goal for Artificial Intelligence. ArXiv preprint arXiv:1602.06484 (preprint) [online], [dostęp: 10.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://arxiv.org/pdf/1602.06484.pdf>.
 • Sarangi, Pradeepta K.; Ahmed, Parvez (2013). Recognition of handwritten odia numerals using artificial intelligence techniques. International Journal of Computer Science, vol. 2.02, pp. 41-48 [online], [dostęp: 19.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.journalofcomputerscience.com/2013Issue/Apr13/V2No02Apr13P011.pdf>.
 • Schmidhuber, Jürgen (2015). Deep learning in neural networks: An overview. Neural Networks, vol. 61 (2015), pp. 85-117 [online], [dostęp: 87.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://arxiv.org/pdf/1404.7828.pdf>.
 • Serov, Alexander (2013). Subjective Reality and Strong Artificial Intelligence. ArXiv preprint arXiv:1301.6359 (2013) [online], [dostęp: 17.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1301/1301.6359.pdf>.
 • Stone, Maddle (2016). Google’s New AI Can Tell Where Your Photo Was Taken Without Using Geotags [online], [dostęp: 11.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://gizmodo.com/googles-new-ai-can-tell-where-your-photo-was-taken-with-1761125788>.
 • Taler, Hubert (2014). Komputer przekonał ludzi, że jest... 13-letnim chłopcem z Ukrainy. Test Turinga zdany! [online], [dostęp: 10.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.spidersweb.pl/2014/06/test-turinga-zdany.html>.
 • Tarling, Samuel (2015). Why we need Strong A.I [online], [dostęp: 12.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://www.linkedin.com/pulse/why-we-need-strong-ai-samuel-tarling>.
 • The Blue Brain Project EPFL (2016) [online], [dostęp: 12.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://bluebrain.epfl.ch/>.
 • Thombson, Cedie (2015). The real problem with artificial intelligence [online], [dostęp: 25.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.techinsider.io/autonomous-artificial-intelligence-is-the-real-threat-2015-9>.
 • Titcomb, James (2015). Google’s artificial intelligence interprets photos as animal faces, with creepy results [online], [dostęp: 27.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.telegraph.co.uk/technology/google/11684183/Googles-artificial-intelligence-interprets-photos--as-animals-with-creepy-results.html>.
 • Valossa (2016) [online], [dostęp: 12.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.whatismymovie.com/>.
 • Vanian, Jonathan (2015). Why Elon Musk is donating millions to make artificial intelligence safer [online], [dostęp: 17.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://fortune.com/2015/07/01/elon-musk-artificial-intelligence/>.
 • Warwick, Kevin (2013). Artificial intelligence: the basics. New York: Routledge.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1feb776b-d6f5-459a-bb91-c06af1242501
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.