PL EN


2016 | 4(50) | 186-198
Article title

Wyniki postępowań układowych w latach 2010-2015 na przykładzie wybranego wydziału sądu rejonowego

Content
Title variants
EN
Outcomes of Arrangement Procedures in the Years 2010-2015 on the Example of the Chosen Division of the District Court
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest analiza skuteczności postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu z wierzycielami zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. W związku z wejściem w życie nowych przepisów od dnia 1 stycznia 2016 roku autor przeanalizował akta 20 postępowań w jednym z sądów upadłościowych w centralnej Polsce. Analiza wskazuje na bardzo niską efektywność postępowań układowych co było następstwem późnego składania wniosków przez przedsiębiorców, ograniczenie działań restrukturyzacyjnych wyłącznie do redukcji i/lub rozłożenia w czasie zobowiązań. Autor zwraca uwagę także na bardzo zróżnicowaną jakościowo dokumentację przygotowaną przez przedsiębiorców. Na podstawie wyników omówiono przygotowane rekomendacje, które winny być uwzględnione przy wdrażaniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
EN
The topic of the article is an analysis of effi cacy of bankruptcy procedures with the possibility of entering into an arrangement with creditors pursuant to the regulations of the Corporate Bankruptcy and Reorganisation Law Act. Having in mind the implementation of new rules since 1 January 2016, the author has analysed the documents of 20 procedures in one of the bankruptcy courts in central Poland. The analysis indicates a very low effi cacy of arrangement procedures, what was a consequence of the late applications fi led by entrepreneurs, the limitation of restructuring measures exclusively to reduction and/or staggering their liabilities. The author also pays attention to very diversifi ed in terms of quality documents prepared by entrepreneurs. Based on fi ndings, the author discussed the prepared recommendations which should be taken into account while implementing the Restructuring Law Act.
Year
Issue
Pages
186-198
Physical description
Contributors
References
 • Andrejczuk M., Haber A. (red.) (2015), Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców, PARP, Warszawa.
 • Boguszewski P. (red.) (2014), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefi nansowych, Koncepcja i implementacja, PARP, Warszawa.
 • Czapracka A. (2013), Analiza prawno-porównawcza procedur zamykania nierentownej działalności gospodarczej i przyjętych rozwiązań instytucjonalno- prawnych zbiorowego dochodzenia wierzytelności od niewypłacalnych dłużników w Polsce i w wybranych krajach europejskich na tle rozwiązań przyjętych w U.S.A. – konferencja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. Efektywność postępowań upadłościowych – wyniki badań, ich popularyzacja oraz wykorzystanie w praktyce 17.01.2013.
 • Frąckowiak W. (red.) (1998), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Gabrusewicz W. (1999), Restrukturyzacja przedsiębiorstw i metody oceny jej efektów, „Przegląd Organizacji”, nr 3.
 • Górecki C. (2014), Arkusz przepływów pieniężnych jako barometr ryzyka bankructwa, (w:) Dec P. (red.), Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw, bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Hińcz J. (2015), Restrukturyzacja bez kręgosłupa, „Rzeczpospolita” 03.08., http://www.rp.pl/Opinie/308039954-Jan-Lech-Hincz-Prawo-upadlosciowe-okazalo-siekompletnym-fiaskiem.html [dostęp: 03.08.2015].
 • Mączyńska E. (red.) (2011), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Nalepka A. (1999), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Sapijaszka Z. (1996), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Slatter S. Lovett D. (2001), Restrukturyzacja firmy: zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, (Dz.U. z 2003 r. nr 60 poz. 535).
 • Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2824 [dostęp: 03.08.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fedec7e-89d6-404a-96da-c30ccfa1f35b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.