PL EN


Journal
2019 | 99 | 4 | 73-86
Article title

Wieloznaczność a wielomotywacyjność, homonimia i polisemia antroponimiczna

Title variants
EN
Ambiguity vs multi-motivation, anthroponymic homonymy and polysemy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W kognitywnej teorii homonimii i polisemii antroponimicznej uwzględniono zarówno standardową, jaki i rozszerzoną wersją prototypu, co pozwoliło wyodrębnić w płaszczyźnie doonimicznej homonimy nazwotwórcze, tj. tożsame formalnie onimy należące do jednej lub kilku kategorii kognitywnych, i polisemy nazwotwórcze, tj. tożsame formalnie onimy należące tylko do jednej kategorii kognitywnej. Zgodnie z rozszerzoną kognitywną wersją prototypu nazwy własne i apelatywy skupione pod jedną etykietą nominacyjną należy rozpatrywać jako jednostki polisemiczne. Termin wieloznaczność uznano za nadrzędny, obejmujący zarówno zjawiska wielomotywacyjności, homonimii i polisemii antroponimicznej. Natomiast rozróżnienie wielomotywacyjności od homonimii czy polisemii antroponimicznej możliwe jest na podstawie kryterium semantyczno-referencjalnego.
EN
In the cognitive theory of anthroponymic homonymy and polysemy, both the standard and the extended versions of the prototype were taken into account, and that made it possible to distinguish on a to-onymic plane name-forming homonyms, i.e. formally identical onyms belonging to one or several cognitive categories and name-forming polysemes, i.e. formally identical onyms that belong only to one cognitive category. According to the extended cognitive version of the prototype, proper names and appelatives focused under a single nomination label should be considered polysemic units. The term ambiguity has been recognized as superior, encompassing the phenomena of multi-motivation, anthroponymic homonymy and polysemy. The distinction between multi-motivation and anthroponymic homonymy or polysemy is possible on the basis of the semantic-referential criterion.
Journal
Year
Volume
99
Issue
4
Pages
73-86
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ff0289c-2c63-4bc8-8377-469bf53145b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.