Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 (359) | 24-35

Article title

Ochrona konsumenta w Polsce na tle polityki konsumenckiej Unii Europejskiej realizowanej w latach 2004-2014

Authors

Content

Title variants

EN
Consumer Protection in Poland against the Background of Consumer Policy of the European Union Implemented in 2004-2014
RU
Защита потребителя в Польше на фоне потребительской политики Европейского Союза, осуществляемой в 2004-2014 гг.

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej skłania do refleksji, jak ten okres zapisał się w dziedzinie ochrony polskich konsumentów. Celem rozważań jest odpowiedź na dwa zasadnicze pytania: jak polityka konsumencka realizowana na poziomie Unii Europejskiej przekłada się na ochronę konsumenta w Polsce i czy polski konsument jest bardziej świadomy swoich praw, kompetentny, dochodzi swoich roszczeń? Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawione wyniki badań wskazują, że Polacy coraz lepiej postrzegają politykę konsumencką, ale wiedza konsumencka Polaków nie zawsze pozwala im na bycie partnerem wobec biznesu. Kwestia ochrony konsumenckich stanowi ważny element realizowanej polityki gospodarczej, ale także pełni ważną rolę społeczną.
EN
The decade of Poland’s membership in the European Union disposes to the reflection how this period is perceived in the area of Polish consumers’ protection. An aim of considerations is to answer the two basic questions: How does the consumer policy at the level of the European Union translate into consumer protection in Poland? And: Is the Polish consumer more aware of their rights, competent, do they vindicate their claims? The article is of the theoretical and empirical nature. The presented research findings show that Poles better and better perceive the consumer policy, though Poles’ consumer knowledge not always allows them to be a partner for business. The issue of consumer protection is an important element of the implemented economic policy but also it plays an important social role.
RU
Десятилетие членства Польши в Европейском Союзе заставляет задуматься, как этот период отразился в области защиты польских потребителей. Цель рассуждений – ответить на два основных вопроса: как потребительская политика, осуществляемая на уровне Евросоюза, переводится в защиту потребителя в Польше и стал ли польский потребитель более осведомленным в отношении своих прав, компетентным, добивается ли своих притязаний? Статья имеет теоретико-эмпирический характер. Представленные результаты исследований показывают, что поляки все лучше воспринимают потребительскую политику, но потребительские занания поляков не всегда позволяют им быть партнером для бизнеса. Вопрос защиты прав потребителя – важный элемент осуществляемой экономической политики, но он заодно играет важную общественную роль.

Year

Issue

Pages

24-35

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa

References

 • Consumer Markets Scoreboard oraz Consumer Conditions Scoreboard. Z wynikami można zapoznać się na stronie UOKiK, http://www.uokik.gov.pl/tablice_wynikow_na_rynkach_konsumenckich.php [dostęp: luty 2014].
 • Consumers’ attitudes towards cross-border trade and consumer protection (2012), Flash Eurobarometer 332, Conducted by TNS Political & Social at the request of the European Commission, Directorate-General for Health and Consumers, Brussels, May.
 • Dąbrowska A. (2013a), Konsument na rynku usług w Polsce, IBRKK, Warszawa. Dąbrowska A. (2013b), Priorities for the EU Consumer Policy for 2014-2020, „Handel Wewnętrzny”, nr 1.
 • Dąbrowska A. (2013c), Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług, PWE, Warszawa.
 • Dąbrowska A. (2008), Rynek usług w Polsce – uwarunkowania i perspektywy, SGH, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, D.Urz. UE, L. 306/64.
 • Handel internetowy w Polsce i UE po implementacji postanowień nowej dyrektywy ws. praw konsumentów oraz regulacji ADR i ODR, konferencja zorganizowana przez Europejskie Centrum Konsumenckie oraz Trusted Shops, Warszawa, 4 października 2013 r.
 • Jak skorzystać z ADR (2014), http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1363 [dostęp: luty 2014].
 • Komunikat Komisji z dnia 29 stycznia 2008 r. – Monitorowanie wyników dotyczących konsumentów na wspólnym rynku: tablica wyników dla rynków konsumenckich, COM(2008) 31 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
 • Masz wybór – dbamy o to od 24 lat (2014), http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10896 [dostęp: luty 2014].
 • Nowy Europejski program na rzecz konsumentów. Komisja Europejska. Komunikat prasowy (2014), http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/491... [dostęp: 20.02.2014].
 • Ozimek I. (2013), Jakość usług gastronomicznych a ochrona konsumentów w Polsce, SGGW, Warszawa.
 • Polityka Konsumencka na lata 2010-2013 (2010), lipiec, UOKiK, Warszawa.
 • Prawa konsumenta: zmiana przepisów okiem Lewiatana (2014), http://www.prawo.egospodarka.pl/105878,Prawa-konsumenta-zmiana-przepisow-okiem-Lewiatana,1,84,1.html [dostęp: 19.02.2014].
 • Projekt ustawy o prawach konsumentów oraz o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i innych ustaw (2013) (wersja z dnia 25 lutego 2013 r.), http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/115466/115498/115499/dokument77995.pdf [dostęp: 20.02.2014].
 • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on co-operation between national authorities responsible for enforcement of consumer protection laws (2003/0162 COD).
 • Raport z badania ilościowego pt. Kompetencje konsumenckie Polaków wykonanego w ramach projektu badawczego pt. Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji, 2011/03/B/HS4/04417, IBRKK, 2012-2014, finansowanego przez NCN.
 • Strategia Polityki Konsumenckiej na lata 2004-2006 (2004), listopad, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • Strategia polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013. Wzmocnienie pozycji konsumentów, polepszenie ich dobrobytu oraz zapewnienie ich skutecznej ochrony (2007), KOM(2007) 99, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów.
 • Ustawa (2000) z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2000 r. Nr 15, poz. 179).
 • Ustawa (2001) z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 z późn.zm.).
 • Ustawa (2002) z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l10140_pl.htm [dostęp: luty 2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1ff04d08-f8b4-4394-af78-12570538b30b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.