PL EN


2021 | 45(2) | 121-144
Article title

Ethical threats and safeguards. The case of statutory auditors in the Gdansk region

Content
Title variants
PL
Zagrożenia etyczne i zabezpieczenia. Przypadek biegłych rewidentów regionu gdańskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose: The purpose of this study is to identify ethical threats faced by Polish statutory auditors in their professional work and the methods of counteracting these threats, i.e., safeguards ensuring compliance with ethical principles of statutory auditors. Methodology/Approach: Survey research was conducted among 45 statutory auditors from the Regional Branch of the Polish Chamber of Statutory Auditors in Gdansk with the aim of identifying the types of ethical threats and safeguards in the practice of Polish stat-utory auditors. Findings: Based on the research, it was found that among all types of ethical threats indi-cated in the survey, statutory auditors indicated the risk of familiarity as the type with which they most often deal. The risk of intimidation was ranked second on the list of threats. When it comes to safeguards used by the audited auditors, they primarily indicat-ed two types, i.e., principles and procedures that enable the identification of interest and business relationship between the firm, the personnel and the client, as well as rotating senior assurance team personnel. Originality/Value: Our study fills the gap in the Polish literature in the field of research on the types of ethical threats in the work of statutory auditors and the safeguards they use. We have audited the occurrence of individual types of ethical threats and assessed which of them appear most often in the practice of statutory auditors, threatening the ethical attitudes of statutory auditors. Our study also enriches the literature by presenting the types of security used by Polish statutory auditors to comply with ethical principles.
PL
122 Cyryl Kotyla, Maciej Hyży Streszczenie Cel: Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja zagrożeń etycznych na jakie naraże-ni są polscy biegli rewidenci w pracy zawodowej oraz sposobów przeciwdziałania tym za-grożeniom, czyli zabezpieczeń zapewniających przestrzeganie zasad etycznych biegłych rewidentów. Metodyka/podejście: W celu identyfikacji rodzajów zagrożeń etycznych i zabezpieczeń w praktyce polskich biegłych rewidentów przeprowadzono badanie ankietowe wśród 45 biegłych rewidentów Oddziału Okręgowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono, że spośród wszystkich wskazanych w ankiecie rodzajów zagrożeń etycznych biegli rewidenci, jako typ, z którym mają do czynienia najczęściej, wskazywali na ryzyko znajomości. Ryzyko zastraszenia zajęło drugie miejsce na liście zagrożeń. Jeśli chodzi o zabezpieczenia stosowane przez audytorów, wskazali oni przede wszystkim dwa ich rodzaje, tj. zasady i procedury umożli-wiające identyfikację interesów i relacji biznesowych pomiędzy firmą, personelem i klien-tem oraz rotacyjną kadrę wyższego szczebla zespołu wykonującego prace weryfikacyjne. Oryginalność/wartość: Nasze opracowanie wypełnia lukę w polskiej literaturze z zakre-su badań nad rodzajami zagrożeń etycznych w pracy biegłych rewidentów i stosowanych przez nich zabezpieczeniach. Zbadaliśmy występowanie poszczególnych rodzajów zagrożeń etycznych i oceniliśmy, które z nich najczęściej pojawiają się w praktyce biegłych rewiden-tów, zagrażając postawom etycznym biegłych rewidentów. Nasze opracowanie wzbogaca również literaturę o prezentację rodzajów zabezpieczeń stosowanych przez polskich bie-głych rewidentów w celu przestrzegania zasad etycznych.
Contributors
author
 • University of Gdansk, Faculty of Management, Department of Accounting
author
 • University of Gdansk, Faculty of Management, Department of Accounting
References
 • Aschauer E., Quick R. (2018), Mandatory Audit Firm Rotation and Prohibition of Audit Firm Provided Tax Services: Evidence from Investment Consultants’ Perceptions, “In-ternational Journal of Auditingˮ, 22, pp. 131–149.
 • Barac Z.A., Vuko T., Sodan S. (2017), What Can Auditors Tell Us About Accounting Ma-nipulations?, “Managerial Accounting Journalˮ, 32 (8), pp. 788–809.
 • Beattie V., Brandt R., Fearnley S. (2005), Auditor Independence and Audit Risk: a Re-conceptualisation, “Journal of International Accounting Researchˮ, 4 (1), pp. 39–71.
 • Boolaky P.K., Fashami A.M., Omoteso K. (2020), Threats to Auditor Independence: Evidence from Iran, “Athens Journal of Business & Economicsˮ, 6 (4), pp. 253–302.
 • Carmona P., Momparler A., Lassala C. (2015), The Relationship Between Non-Audit Fees and Audit Quality: Dealing with the Endogeneity Issue, “Journal of Service Theory and Practiceˮ, 25 (6), pp. 777–796.
 • Chiang Ch. (2016), Conceptualising the Linkage Between Professional Scepticism and Audi-tor Independence, “Pacific Accounting Reviewˮ, 28 (2), pp. 180–200.
 • IFAC Code of Ethics (2018), Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants, Including International Independence Standards, International Federa-tion of Accountants.
 • Cyr D., Heroux S., Fontaine R. (2020), Auditors’ Judgement Subordination and the Theory of Planned Behaviour, “Managerial Auditing Journalˮ, 35 (8), pp. 1189–1211.
 • Dart E. (2011), UK Investors’ Perceptions of Auditor Independence, “The British Accounting Reviewˮ, 43, pp. 173–185.
 • Dobija D. (2009), Problemy ustalania efektywności komitetów audytu – istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowościˮ, 50 (106), pp. 37–49.
 • Ettredge M., Fuerherm E.E., Guo Feng, Li Ch. (2017), Client Pressure and Auditor Inde-pendence: Evidence from the “Great Recession” of 2007–2009, “Journal of Accounting and Public Policyˮ, 36, pp. 262–283.
 • Gendron Y., Suddaby R., Lam H. (2006), An Examination of the Ethical Commitment of Professional Accountants to Auditor Independence, “Journal of Business Ethicsˮ, 64, pp. 169–193.
 • Guiral A., Rodgers W., Ruiz E., Gonzalo-Angulo J.A. (2015), Can Expertise Mitigate Auditors’ Unintentional Biases? “Journal of International Accounting, Auditing and Taxationˮ, 24, pp. 105–117.
 • Jeppesen K.K. (2019), The Role of Auditing in the Fight Against Corruption, “The British Accounting Reviewˮ, 51, pp. 1–11.
 • Kamela-Sowińska A. (2009), Rachunkowość w czasach kryzysu, “Zeszyty Teoretyczne Ra-chunkowości ˮ, 51 (107), pp. 27–34.
 • Klumpes P., Komarev I., Eleftheriou K. (2016), The Pricing of Audit and Non-Audit Ser-vices in a Regulated Environment: A Longitudinal Study of the UK Life Insurance Industry, “Accounting and Business Research ˮ, 46 ( 3, pp. 278–302.
 • Kohler A.G., Quick R., Willkens M. (2016), The New European Audit Regulation Arena: Discussion of New Rules and Ideas for Future Research, “International Journal of Auditing ˮ, 20, pp. 211–214.
 • Kotb A., Halabi H., Elbardan H. (2018), The Auditor‐To‐Client Revolving Door: A Struc-tured Literature Review, “International Journal of Auditing ˮ, 22, pp. 464–485.
 • Micherda B. (2010), Prospektywny cel badania sprawozdania finansowego, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości ˮ, 56 (112), pp. 149–160.
 • PIBR (2020), Report on operations for 2019 pursuant to Art. 30(5) of the Act on Statutory Auditors, Audit Companies and Public Supervision of 11 May 2017, Polish Chamber of Statutory Auditors, Warsaw.
 • Payne D.M., Corey Ch., Rainborn C., Zingoni M. (2020), An Applied Code of Ethics Model for Decision-Making in the Accounting Profession, “Management Research Review ˮ, 43 (9), pp. 1117–1134.
 • Pfaff J. (2015), Niezależność biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego w świetle nowych regulacji, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ˮ, 240, pp. 101–113.
 • Samsonova-Taddei A., Siddiqui J. (2016), Regulation and the Promotion of Audit Ethics: Analysis of the Content of the EU’s Policy, “Journal of Business Ethics ˮ, 139, pp. 183–195.
 • Sawicki K. (2009), Nowe zasady działalności firm audytorskich, “Zeszyty Teoretyczne Ra-chunkowości ˮ, 49 (105), pp. 225–236.
 • Sawicki K. (2012), Wybrane problemy działania komitetu audytu w jednostkach zaintere-sowania publicznego, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości ˮ, 66 (122), pp. 165–177.
 • Sheehan N.T., Schmidt J.A. (2015), Preparing Accounting Students for Ethical Decision Making: Developing Individual Codes of Conduct Based on Personal Values, “Journal of Accounting Education ˮ, 33, pp. 183–197.
 • Sorensen D.P., Miller S.E. (2017), Financial Accounting Scandals and the Reform of Corporate Governance in the United States and in Italy, “Corporate Governance ˮ, 17 (1), pp. 77–88.
 • Strawiński P. (2007), Przyczynowość, selekcja i endogeniczne oddziaływanie, “Przegląd Statystycznyˮ, 54 (4), pp. 49–61.
 • Suhaiza I., Zuhudha R. (2019), Influence of Ethical Ideology and Emotional Intelligence on the Ethical Judgement of Future Accountants in Malaysia, “Meditari Accountancy Re-searchˮ, 27 (6), pp. 805–822.
 • Turzyński M. (2011), O transparentności działania biegłych rewidentów, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia ˮ, 41, pp. 693–701.
 • Voss G. (2008), Etyka biegłego rewidenta, “Przedsiębiorczość-Edukacja ˮ, 4, pp. 296–305.
 • Waldron M., Fisher R. (2017), Values and Ethical Judgments, “Meditari Accountancy Re-search ˮ, 25 (1), pp. 37–64.
 • West A. (2017), The Ethics of Professional Accountants: an Aristotelian Perspective, “Account-ing, Auditing & Accountability Journalˮ, 30 (2), pp. 328–351.
 • Notification of the Audit Oversight Commission (2014), Appendix No. 1 to resolution No. 91.2014 of the Audit Oversight Commission of 12 March 2014.
 • Resolution No. 3431/52a/2019 of the Polish Chamber of Statutory Auditors on ethical prin-ciples of statutory auditors of 25 March 2019.
 • Act on Statutory Auditors, Audit Companies and Public Supervision of 11 May 2019 (Polish Journal of Laws, Dz. U. 2019.1421).
 • Cho M., Kwon S.Y., Krishnan G.V. (2020), Audit Fee Lowballing: Determinants, Recovery, and Future Audit Quality, “Journal of Accounting and Public Policyˮ, pp. 1–24, https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106787 (access 14.12.2020).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ff0e088-a31f-4949-b224-5c7db8e44a62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.