PL EN


2016 | 46(1) Ekonomia X. Pracownicy wiedzy 65 plus - nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności | 110-124
Article title

Korzyści i zagrożenia wydłużenia wieku emerytalnego w opinii pracowników wiedzy 65 plus

Content
Title variants
EN
Benefits and Threats of Extension of the Retirement Age in the Opinion of Knowledge Workers Aged 65+
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule dokonano i zaprezentowano wielopłaszczyznową, pogłębioną analizę korzyści i zagrożeń wynikających z przedłużonej aktywności zawodowej w opinii polskich pracowników. Polscy pracownicy wiedzy upatrują w przedłużonej aktywności zawodowej następujących korzyści: lepsza sytuacja materialna w porównaniu z okresem otrzymywania świadczenia emerytalnego, utrzymywanie kontaktów ze współpracownikami zapobiegających izolacji społecznej, utrzymanie wyższej pozycji społecznej w rodzinie i relacjach z otoczeniem, zachowanie i dalszy rozwój kompetencji zawodowych, możliwość wykonywania akceptowanej przez siebie pracy, dalszego spełniania się w aspekcie pracy zawodowej. Pogorszenie stanu zdrowia, wynikające z wieku (w kontekście dalszego obciążenia pracą) zostało zidentyfikowane jako istotne zagrożenie.
EN
In her article, the author carried out and presented a multifaceted, in-depth analysis of benefits and threats issuing from the extended professional activity in the opinion of Polish employees. Polish knowledge workers see in the extended professional activity the following benefits: better financial situation compared to the period of receiving retirement pension, keeping in touch with co-workers preventing social isolation, retention of a higher social position in the family and in relations with the milieu, keeping and a further development of professional competence, the opportunity to carry out the work one accepts, a further self-realisation in the aspect of professional work. Worsening of the health condition resulting from age (in the context of further work burden) was identified as a significant threat.
Contributors
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
  • Bartkowiak G. (red.) (2016), Pracownicy 65 plus – perspektywa pracowników i pracodawców. Korzyści i zagrożenia, postawy i dobre praktyki w ich zatrudnianiu, Akademia Finansó i Biznesu Vistula, Warszawa.
  • Pikuła G.N. (2015), Poczucie sensu życia osób starszych: Inspiracje do edukacji w starości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
  • Pogorzelska N. (2011), Problem starości i starzenia się w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi, „Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka.
  • Szukalski P. (2008), Starzenie się ludności – wyzwania XXI wieku,(w:) Szukalski P. (red.), To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności, ISP, Warszawa.
  • Szymański M. (2013), Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ff2b803-349d-4100-b189-e27da875e5ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.