PL EN


2016 | 16/1 | 19-29
Article title

Czy głosowanie przez pełnomocnika może być antidotum na przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych?

Authors
Content
Title variants
EN
Is voting by proxy may be an antidote to the forced absence of persons with disabilities?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kodeks wyborczy stwarza wyborcom niepełnosprawnym różne możliwości udziału w wyborach powszechnych. Tym samym urealnia on konstytucyjnie przyznane również tej grupie wyborców czynne prawo wyborcze oraz daje gwarancje prawne zapewniające realizację zasady powszechności wyborów. Jedną z takich gwarancji jest funkcjonująca w Polsce od stosunkowo niedawna instytucja głosowania przez pełnomocnika. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie,czy wprowadzenie instytucji głosowania przez pełnomocnika zmniejszyło poziom przymusowej absencji osób niepełnosprawnych.
EN
The Election Code gives disabled voters various possibilities of participating in the general elections. By the same it puts into effect the constitutional right to vote given also to this group of voters and gives legal guarantees ensuring realisation of the rule of generality of elections. One of them is functioning in Poland institution of proxy voting. The author attempts to answer the question if adoption of the institution of voting by proxy reduced the level of the forced absence of people with disabilities?
Year
Volume
Pages
19-29
Physical description
References
 • Buczkowski J., Powszechność wyborów w praktyce III Rzeczypospolitej, Rzeszów 1996
 • Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008
 • K.W., Alternatywne sposoby głosowania (zarys problemów), [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu Rzeszów 26-27 marca 2007 r., Rzeszów 2007
 • Garlicki L., Uwagi do art. 96 Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 1999
 • Gebethner S., Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do ustawy o wyborze Prezydenta RP, Warszawa 2000
 • Jaworski S.J., Komentarz do art. 54 Kodeksu wyborczego, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014
 • Lubaczewska A., Gwarancje realizacji czynnego i biernego prawa wyborczego, [w:] F. Rymarz (red.), Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Warszawa 2005
 • Michalak B., Sokala A., Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010
 • Przywora B., Głosowanie przez pełnomocnika w Polsce – próba analizy i podsumowania, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 7-8
 • Sienkiewicz T., Status człowieka niepełnosprawnego w prawie publicznym, Warszawa 2007
 • Skotnicki K., Głosowanie przez przedstawiciela, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu Rzeszów 26-27 marca 2007 r., Rzeszów 2007
 • Skotnicki K., Zasada powszechności w prawie wyborczym. Zagadnienia z teorii i praktyki, Łódź 2000
 • Skrzydło W., Prawa wyborcze obywateli, [w:] M. Chmaj, W. Orłowski, W. Skrzydło, Z. Witkowski, A. Wróbel, Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Wolności i prawa polityczne, Kraków 2002
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Kraków 2004
 • Zbieranek J., Alternatywne procedury głosowania w Polsce na tle państw Unii Europejskiej, [w:] D. Dziewulak, Wybrane problemy systemów wyborczych, Studia BAS 2011, nr 3
 • Wojtyczek K., Konstytucyjna regulacja systemu wyborczego w III Rzeczypospolitej, [w:] F. Rymarz (red.), 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000), Warszawa 2000
 • Żukowski A., System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa 2004
 • Żukowski A., Systemy wyborcze, Olsztyn 1999
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ff76263-b6ad-4725-b381-d8600a6f904d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.