PL EN


2018 | 2 (373) | 331-342
Article title

Ice cream as innovative luxury products

Content
Title variants
PL
Lody jako innowacyjne produkty luksusowe
RU
Мороженое как инновационный предмет роскоши
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Pojęcie luksusu jest trudne do zdefiniowania; najczęściej jest on łączony z bogactwem, wysoką ceną, a co za tym idzie wysoką jakością. Zaliczanie produktu spożywczego do produktów luksusowych jest zmienne w czasie, związane głównie z jego ceną, ograniczoną dostępnością oraz modą. Zakupy produktów luksusowych związane są głównie ze stroną emocjonalną towarzyszącą zakupowi (podkreśleniem indywidualności bądź przynależności do pewnej grupy); obecnie zwraca się jednak również uwagę na inne aspekty tej prestiżowej konsumpcji, tj.: rozsądek, racjonalność ekonomiczna, zachowania prozdrowotne i prośrodowiskowe. Celem pracy była odpowiedź na pytanie: Czy lody mogą być uznawane za produkty luksusowe? Zastosowano obserwacyjną metodę badawczą oraz analizę i krytykę piśmiennictwa. W pracy zweryfikowano tę hipotezę pozytywnie przez wskazanie składników wykorzystywanych w produkcji lodów, które są: luksusowe, drogie, rzadko spotykane, innowacyjnie wykorzystane, o nowych wartościach: sensorycznych, zdrowotnych, prośrodowiskowych. Po drugie, wskazano na luksusowy sposób ich opakowania, podania oraz miejsca, w którym są sprzedawane i/lub spożywane. Po trzecie, przedstawiono lody jako produkt sezonowy, niedostępny ciągle, spożywany okazjonalnie. Wszystkie te cechy są charakterystycznymi dla produktów uważanych za luksusowe. Wskazane w tej pracy aspekty mogą być wykorzystane w praktyce w projektowaniu lodów luksusowych.
EN
The concept of luxury is hard to define; usually it is combined with the richness, high price, and thus high quality. Food products belonging to luxury are variable in time; it is associated mainly with their price, limited availability and fashion. Purchases of luxury products are mainly related to the emotional side accompanying the purchase (emphasis on individuality, or belonging to a certain group). Nowadays the purchase attention is paid to other aspects of this prestigious consumption, e.g. sense, economic aspect. The aim of the study was to answer the question: Can ice cream be considered as luxury products? The observation method was used as well as analysis and criticism of the literature. The study verified this hypothesis positively by indication of the ingredients used in ice cream production, which are luxurious, expensive, rare, innovatively used, with new values: sensory, health, environment-friendly. Secondly, the article indicates the luxurious way of packaging, food serving, and the place where these products are sold and/or consumed. Thirdly, ice cream was presented as a seasonal product, not always available, consumed occasionally. All these features are typical for products considered as luxury: rationality, pro-health, and pro-environmental behaviour. The aspects indicated in this work can be used in practice in the luxury ice cream design.
RU
Понятие роскоши трудно определить; чаще всего ее ассоциируют с богатством, высокой ценой и, вслед за этим, высоким качеством. Отнесение продукта питания к предметам роскоши изменяется во времени, оно связано в основном с его ценой, ограниченной доступностью и модой. Покупки предметов роскоши в основном связаны с эмоциональной стороной, сопутствующей покупке (подчеркивая индивидуальный характер или принадлежность к определенной группе), в настоящее же время обращают внимание также на другие аспекты этого престижносго потребления, т.е. рассудок, экономическую рациональность, поведение, характерное для заботы о своем здоровье и об окружающей среде. Цель статьи – ответить на вопрос: Можно ли мороженое считать предметом роскоши? Применили исследовательский метод наблюдения, а также анализ и критический обзор литературы. В работе эта гипотеза прошла положительную верификацию путем указания компонентов, используемых в производстве мороженого, которые считают предметами роскоши, дорого стоят, редко встречаются, используются инновационным образом, обладают новыми достоинствами: сенсорными, здравоохранительными, преследующими цель охраны окружающей среды. Во-вторых, указали роскошный способ упаковки, сервировки и место продажи и/или потребления мороженого. В-третьих, мороженое представили в качестве сезонного, непостоянно доступного и оказионально потребляемого продукта. Все эти свойства характерны для продуктов, воспринимаемых как предметы роскоши. Указанные в работе аспекты могут использоваться в практике проектирования роскошного мороженого.
Year
Issue
Pages
331-342
Physical description
Contributors
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Morska w Gdyni
References
 • Aboulfazli F., Shori A.B., Baba A.S. (2016), Effects of the replacement of cow milk with vegetable milk on probiotics and nutritional profile of fermented ice cream, “LWT - Food Science and Technology”, Vol. 70.
 • Akin M.B., Akin M.S., Kirmaci Z. (2007), Effects of inulin and sugar levels on the viability of yogurt and probiotic bacteria and the physical and sensory characteristics in probiotic ice cream, “Food Chemistry” ,Vol. 104.
 • Bochańczyk-Kupka D. (2014), Luksus i dobra luksusowe, „Studia Ekonomiczne UE”, nr 176.
 • Bulwarska M., Florowska A. (2011), Ice cream with pro-health additives, “Przemysł Spożywczy”, Vol. 65(9).
 • Hajdas M. (2009), Co czeka marki luksusowe, „Marketing w Praktyce”, nr 3.
 • Lee J.H., Hwang J. (2011), Luxury marketing: The influences of psychological and demographic characteristics on attitudes toward luxury restaurants, “International Journal of Hospitality Management”, No. 30.
 • Newerli-Guz J. (2013), Konsument produktów luksusowych – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 32.
 • Newerli-Guz J., Długosz D. (2012), Zachowanie młodych konsumentów i seniorów na rynku spożywczych produktów luksusowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 23.
 • Newerli-Guz J., Szychowska P. (2014), Żywność pochodzenia morskiego jako produkt luksusowy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 36.
 • OECD and Eurostat (2005), Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, The Measurement of Scientific and Technological Activities, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264013100-en [access: 20.11.2016].
 • Palka A., Newerli-Guz J., Wilczynska A., Rybowska A. (2016), Innovations in Ice Cream Production in Baltic Sea Region, Proceedings of The 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Jyvaskyla, Finland.
 • PN-A-86431: 1999 Milk and milk products - ice cream - Requirements and test methods.
 • Polak E. (2009), Trends in ice cream production, „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”, Vol. 4.
 • Sikora T. (2002), Pojęcie luksusu – definicje i cechy charakterystyczne, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, nr 12.
 • Śliwińska A., Lesiów T. (2013), Ice cream as a functional food - consumer research, “Nauki Inżynierskie i Technologie”, Vol. 1(8).
 • Szul E. (2013), Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 31.
 • Taranko T. (2005), Strategie produktów luksusowych na polskim rynku, (in:) Słaby T. (red.) Elity ekonomiczne – konsumpcja, rynek, marketing, Szkoła Główna Handlowa,Warszawa.
 • Veblen T.B. (1899), The Theory of the Leisure Class, Houghton Mifflin, Boston, MA.
 • Vigneron F., Johnson L. (1999), A review and a conceptual framework of prestige seeking consumer behavior, “Academy of Marketing Science Review”.
 • Vigneron F., Johnson L. (2004), Measuring perceptions of brand luxury, “Journal of Brand Management”, Vol 11, No. 6.
 • Wangcharoen W. (2012), Development of ginger-flavoured soya milk ice cream: Comparison of data analysis methods, “Maejo International Journal of Science and Technology”, Vol. 6, No. 3.
 • Winger R. Wall G. (2006) Food product innovation, Food and Agriculture Organization of United Nations, Rome.
 • Wrońska M. (2006), Creative flavours, „Cukiernictwo i Piekarstwo”, Vol. 1.
 • https://www.euromonitor.com [access: 20.11.2016].
 • https://www.portalspozywczy.pl [access: 25.10.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20020f69-105c-4020-bf79-c399d23af712
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.