PL EN


2018 | 19 | 79-90
Article title

OBJAWIENIE FATIMSKIE JAKO ŹRÓDŁO INSPIRACJI DLA MARIOLOGII O. ROMANA BAKHTALOVSKYY’EGO (1897-1985)

Authors
Title variants
EN
The Fatima appariotions as the source of inspiration for Marian theology of fr. Roman Bakhtalovskyy (1897-1985)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
O. Roman Bakhtalovskyy jest swoistym mistykiem i mistagogiem w nowoczesności, gdyż jego pobożność, duchowość, posługa kapłańska oraz piśmiennictwo czerpią inspirację z objawień fatimskich. W jego poglądach mariologicznych znajdujemy wiele symboli nawiązujących do wydarzeń z 1917 roku, w Portugalii. One ukształtowały jego wiarę opartą na: oddawaniu czci Niepokalanemu Poczęciu Bogarodzicy, nabożeństwie do Jej Najświętszego Serca, doskonaleniu relacji synowskich według założeń królestwa Bożego. Nadzieja i wiara w ostateczne zwycięstwo chrześcijaństwa nad ideologią ateizmu jest kluczem do zrozumienia jego bezkompromisowej pozycji w walce ze złem oraz wierności Kościołowi i obrony własnych przekonań religijnych w sytuacji reżimu komunistycznego. Dla o. Romana wszystko, co dzieje się w Związku Sowieckim nie ma podstaw do zdziwienia, smutku czy rozpaczy. Wszystko jest jasne, gdyż biorąc pod uwagę dialogi Maryi Dziewicy z wizjonerami w Fatimie, były przewidziane czasy „wielkiej apostazji” w XX wieku, brutalne prześladowania chrześcijan w krajach komunistycznych, a jednocześnie zaproszenie chrześcijan do działania na rzecz królestwa Bożego, solidarności, nawrócenia, cierpliwości oraz wytrwałości wierze. Doświadczenie życiowe oraz „Dzieło Fatimy” ukształtowały o. R. Bakhtalovskyy’ego jako żywego i wiarygodnego świadka wydarzeń historycznych XX wieku wewnątrz „Imperium zła” (R. Reagan) Związku Sowieckiego. Osobistym wnioskiem o. Romana w celu odnowy wiary i moralności chrześcijańskiej w Ukrainie była sprawa założenia żeńskiego Zgromadzenia Najświętszego Serca Maryi Fatimskiej (NSMF) oraz troska o jego przetrwanie w trudnych warunkach istnienia podziemnego Kościoła. Dlatego cały szereg działań o. R. Bakhtalovskyy’ego w celu realizacji zadań z Fatimy był przyspieszeniem nadejścia wolności narodu i Kościoła na Ukrainie.
EN
O. Roman Bakhtalovskyy is a is a kind of mystic and mystagogist in modernity, because his piety, spirituality, priestly ministry and writing draw inspiration from the Fatima apparition. In his Marian views we find many symbols of harking back to events of the 1917 year, in Portugal. They formed his faith based on: the worships to the Immaculate Conception Mother of God, the service to Her Sacred Heart, the improvement of filial relations according to foundations of the kingdom of God. The hope and the faith in final victory Christianities over the ideology of atheism is a key to the understanding of his uncompromising position in the fight with the evil, the faithfullness to the Church and protections of own religious convictions in the situation of the communist regime. For Father Roman, everything that happens in the Soviet Union has no grounds for astonishment, sadness or despair. All is clear, because in consideration of dialogues of Blessed Virgin with visionaries in Fatima, were foreseen times „of the great apostasy” in XX century, brutal persecutions of Christians in Communist countries, and simultaneously the invitation of Christians to the activity in the interest of the kingdom of God, the solidarity, the conversion, the patience and the persistence to the faith. The vital experience and „the Fatima's Opus” formed Father Bakhtalovskyy as the lively and unimpeachable witness of historical events of XX centry inside the „Evil empire” (R. Reagan) of the Soviet Union. The personal conclusion for Roman, for the purpose of the renovation of faith and Christian morality in Ukraine, was an affair of the foundation of a female congregation of the Sacred Heart of Mary from Fatima and the care for its survival in difficult conditions of an existence of the underground Church. Therefore all activities fr. Bakhtalovskyy for a purpose of a realization of assignments from Fatima ware the acceleration of an arrival of the freedom to the nation and the Church in Ukraine.
Year
Volume
19
Pages
79-90
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Ukraina
References
 • Czyżowicz M., Duchowe macierzyństwo Maryi w pismach o. Romana Bachtałowskiego CSsR, Tuchów 2001.
 • Dziourach B., Dziewictwo na podstawie pism o. R. Bachtałowskiego CSsR, Warszawa 1996.
 • Бахталовський P., На стежках Марії, vol. 2. part 2, АЛП ЧНІ, f. 6, op. 1Д, § 3.
 • Бахталовський P., Непорочне Серце Марії. АЛП ЧНІ, f. 6, op. 1Д, part І.
 • Бахталовський P., Семираменник. АЛП ЧНІ, f. 6, op. 1Д, part ІІІ.
 • Бахталовський P., Як квітнуть троянди навколо Непорочного Серця Марії. АЛП ЧНІ, f. 6, op. 1Д, part ІІ.
 • Бахталовський Р., Винниця Непорочного Серця Марії. АЛП ЧНІ, f. 6, op. 1Д, part 9, § 1.
 • Бахталовський Р., Ірія, Архів Львівської Провінції ЧНІ (АЛП ЧНІ), f. 6, op. 1Д, p. 4.
 • Бахталовський Р., Маріїна дорога до з’єднання з Богом. АЛП ЧНІ, f. 6, op. 1Д, part ІІ, § 9.
 • Бахталовський Р., Непорочне Серце Марії. АЛП ЧНІ, f. 6, op. 1Д, part ІІ.
 • Бахталовський Р., Правила і устави Чину Непорочного Серця Марії, АЛП ЧНІ, f. 6, op. 1Д, case 2, vol. 11, part І, § 1.
 • Голейко Н., Благослови нас з вічності, Львів 2002.
 • Гонзага де Фонсека Л., Fatima. Марія говорить до людей світу, Львів 1995.
 • Державний обласний архів Івано-Франківської області (ДАІФО), f. 5, case 7497, sheet 6-7.
 • Метрика Всечеснаго Kлирa Станиславовской Епархіи от початку року 1887, f. 504, op. 1, case 330”a”.
 • Хацко A., Життєвий шлях ісповідника віри о. Романа Бахталовського – довголітнього в’язня Радянської каральної системи, Львів 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2005e910-d8e8-40ce-9335-482054af19ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.