PL EN


Journal
2016 | 96 | 4 | 15-31
Article title

Biblia Tysiąclecia wobec tradycji polszczyzny biblijnej – uwagi jubileuszowe

Title variants
EN
Biblia Tysiąclecia in relation to the tradition of biblical Polish language – anniversary remarks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą syntetycznego spojrzenia na wybrane aspekty języka wydanego pół wieku temu pierwszego katolickiego tłumaczenia całego Pisma Świętego z języków oryginalnych na język polski, nazywanego tradycyjnie Biblią Tysiąclecia. Przekład ten przejął po XVI-wiecznej Biblii Wujka rolę tekstu oficjalnego w polskim Kościele. W pierwszej części artykułu przybliżone zostały najważniejsze fakty dotyczące genezy, historii oraz dotychczasowej recepcji tego przekładu. Zasadnicza część opracowania zawiera próbę oceny lingwistycznej strony Biblii Tysiąclecia pod kątem jej odniesienia do tradycyjnych cech polskiego stylu biblijnego. Wynikające z tych ocen i analiz wnioski pozwoliły na określenie właściwości języka i stylu Biblii Tysiąclecia oraz na wskazanie jej miejsca i znaczenia w historii i tradycji polszczyzny biblijnej.
EN
The article is an attempt at a synthetic perception of chosen aspects of the language used in the first Catholic translation of the whole Bible from original languages into Polish, published half a century ago, which is traditionally called Biblia Tysiąclecia. This translation assumed the role of an official text in the Polish Church after the 16th century Biblia Wujka. The first part of the paper concentrates on the most important facts connected with the origin, history and previous reception of this translation. The most significant part of the article contains an attempt at assessing the linguistic aspect of Biblia Tysiąclecia in terms of its reference to traditional features of Polish biblical style, which includes mainly lexical, phraseological and syntactic biblisms. Conclusions resulting from these assessments and analyses made it possible to determine the features of language and style used in Biblia Tysiąclecia, as well as to indicate its position and significance in the history and tradition of biblical Polish language.
Journal
Year
Volume
96
Issue
4
Pages
15-31
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20091d32-3c87-49cb-8a37-2116207d9f36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.