PL EN


2017 | Polonika w zbiorach obcych, tom specjalny | 251-262
Article title

Book collections which belonged to Polish families living in the Eastern Podillia province in the forepart of the 20th century: general description of the owners and composition of collections (according to the library stocks of the Vinnytsia Regional Scientific Library named after K.A. Timiriaziev, Ukraine)

Content
Title variants
PL
Polskie księgozbiory Podola Wschodniego z początku XX w.: ogólna charakterystyka właścicieli i zawartości zbiorów (na podstawie zasobów Winnickiej Obwodowej Uniwersalnej Biblioteki Naukowej imienia K.A. Timiriaziewa, Ukraina)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article covers personal book collections belonging to the Poles residing in the Eastern part of the Podilla province, then nationalized by Soviet authorities in 1919-1920, and currently reposited in library stocks of the Vinnytsia Regional General-Purpose Scien- tific Library named after K.A. Timiriazev. There are about 5100 volumes in Polish, French, Russian, German, English, Latin and Ukrainian languages (listed in a decreasing order of books quantity) altogether. The editions were printed in the territory of Poland and other European countries in the 16th – the turn of the 20th century. The books came from eight family libraries of manor houses as well as from 45 personal collections. The available library stock makes it possible to characterize composition of the collections, the Poles’ interests and everyday life habits associated with books, as well as the role books played in the process of national identity formation.
PL
W artykule opisano księgozbiory prywatne z początku XX w. Polaków z Podola Wschodniego. Zostały one znacjonalizowane przez władze sowieckie w latach 1919-1920, a obecnie są przechowywane w zbiorach Winnickiej Obwodowej Uniwersalnej Biblioteki Naukowej im. K.A. Timiriaziewa na Ukrainie. Pozostałości po tych kolekcjach liczą w sumie około 5100 tomów w językach: polskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, łacińskim i ukraińskim (kolejność według liczebności). Książki pochodzą z XVI - początku XX w.; wydrukowano je w oficynach działających na ziemiach polskich oraz w innych krajach europejskich. Analizowane publikacje pochodzą z ośmiu bibliotek rodowych (ziemiańskich) oraz z 45 kolekcji prywatnych. Ich zbiór umożliwia w pewnym stopniu charakterystykę omawianych kolekcji, a także przedstawienie zainteresowań czytelniczych Polaków z Podola, ich praktyk lekturowych, sposobów wykorzystania lektury w życiu codziennym. Pozwala ponadto na ukazanie roli książki w kształtowaniu tożsamości narodowej.
Contributors
 • Winnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Kociubińskiego (Vinnytsia State-run Teacher-training University named after M. Kotsiubinski, Ukraine)
References
 • Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv, f. 49, op. 2, spr. 1430a, Catalogue general des liwres [!] de la Bibliothèque de S[on] Excellence M. Le Comte Boleslas Potocki sise au Chateau de Niemirov. Niemirov 1846
 • Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv, f. 49, op. 2, spr. 14, Catalogue des livres. Tulczyn.
 • The Scientific Library of the PAAS and the PAS in Cracow, rps 1425/I, II k., Catalogue de la Bibliothèque de Son Excellence Monseigneur le Comte Sczęsny Potocki chambellan de S.M.I. L’Empereur de touttes Les Russies.
 • The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, f. 251-18, Опись вещей, оставшихся после убитого[в] Ялуторовске Готарда Собанского, 1841 г.
 • Vernadsky National Library of Ukraine. The Institute of Manuscripts, f. 151, № 68, Каталог библиотеки М. Щербатовой. 1889.
 • A. Dzięcioł, Książki Potockich z Tulczyna w zbiorach starych druków w zamku Królewskim, „Kronika Zamkowa” 1987, nr 4, pp. 14-17.
 • L. Kowkiel, Prywatny księgozbiór Potockich z Tulczyna w kolekcji Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie, [in:] Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX w.), pod red. Z. Janeczka, Katowice 2007, pp. 503-521.
 • W. Pawłowicz, Potoccy w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, [w:] Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX w.), pod red. Z. Janeczka, Katowice 2007, pp. 537-554.
 • G. Rolak, W kręgu Potockich z Tulczyna. Fragment kolekcji Biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2004, z. 15, pp. 157-181.
 • B. Schnajdrowa, Fragment zbiorów tulczynskich w rękopisach Biblioteki Polskiej Akademii nauk w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie” 1969, t. 15, pp. 89-102.
 • M. Strutyńska, Stare druki proweniencij Potockich z Tulczyna w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami historycznymi” 1992, t. 14, pp. 161-217; 1993, t. 15, pp. 183-184.
 • И. Айзеншток, Французские писатели в оценках царской цензуры, „Литературное Наследство” 1939, вып. 33-34, pp. 769-861.
 • Т. Кароєва (Соломонова), Юридична література у приватних книжкових зібраннях поляків Поділля початку ХХ ст., „Вісник Книжкової палати” 2013, № 2, pp. 32-35.
 • Т. Кароєва, Провінція у Галактиці Ґутенберґа: книжкова культура подолян другої половини ХІХ – початку ХХ ст., Вінниця 2014.
 • Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. 32: Подольская губерния, под ред. [и с предисл.] Н.А. Тройницкого, Санкт-Петербург 1904.
 • Т. Соломонова, «Вінницька колекція» з родової бібліотеки Потоцьких у Тульчині, [in:] Подільський книжник: альманах, Вінниця 2009, вип. 1 (2008 р.), pp. 13-54.
 • Т. Соломонова, Доля бібліотек поміщицьких маєтків Поділля за доби Української революції, “Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія «Історія»” 2007, вип. 12, pp. 227-232.
 • Т. Соломонова, Родова бібліотека княгині М.Г. Щербатової у Немирові: історія формування, склад, [in:] Вінниччина: минуле та сьогодення: краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІ Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 21-22 жовт. 2007 р., Вінниця 2007, pp. 188-195.
 • Т. Соломонова, Родова бібліотека Собанських з Ободівки (за матеріалами Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва), [in:] Україна і Польща: історичне сусідство: матеріали міжнародної наукової конференції 17-18 трав. 2012 р., відп. ред. Ю. Зінько, Вінниця, 2012, pp. 609-621.
 • Т. Соломонова, Родова бібліотека Якубовських з Люлинців, „Подільський Книжник: Альманах” 2011, вип. 3 (2010), pp. 34-46.
 • Т. Соломонова, Родові бібліотеки польської шляхти XVIII – початку XX ст.: вінницька сторінка, [in:] Вінниччина: минуле та сьогодення: краєзнавчі дослідження: матеріали ХХ Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 27-28 жовт. 2005 р., Вінниця 2005, pp. 67-73.
 • І. Ціборовська-Римарович, Родові бібліотеки Правобережної України XVIII століття (Вишневецьких – Мнішеків, Потоцьких, Мікошевських): історична доля та сучасний стан, Київ 2006.
 • І. Ціборовська-Римарович, Стародруки Тульчинської бібліотеки магнатів Потоцьких у фондах Вінницької державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва: шлях надходження та історико-книгознавча характеристика [in:] Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, 2007, вип. 19, рр. 242-268.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-0788
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2015b40a-4489-4fd8-bcb4-b64709dd57aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.