PL EN


2019 | numer 2 | 37-56
Article title

METODY FINANSOWANIA ŚWIADCZENIODAWCÓW SYSTEMU UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Polsce funkcjonuje ubezpieczeniowy model systemu ochrony zdrowia. Domi-nującym źródłem finansowania systemu zdrowotnego jest publiczne ubezpieczenie zdrowotne. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne na pod-stawie umów zawartych ze świadczeniodawcami. Określone prawem metody finan-sowania świadczeń zdrowotnych to: stawka kapitacyjna, cena jednostkowa i ryczałt. Celem artykułu jest przedstawienie normatywnych metod (sposobów) finansowania świadczeniodawców medycznych
EN
An insurance model of the health care system operates in Poland. Public health insurance is the dominant source of financing the health system. The National Health Fund finances health services on the basis of contracts concluded with healthcare providers. The methods of financing health services defined by law are: capitation rate, unit price and lump sum. The aim of the article is to present normative methods (ways) of financing medicalproviders.
Keywords
Year
Issue
Pages
37-56
Physical description
Dates
published
2019-06-30
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
References
 • Paszkowska M., System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, Difin, Warszawa 2015.
 • Paszkowska M., Zarządzanie działalnością leczniczą. Problematyka prawna, Difin, Warszawa 2019.
 • Włodarczyk C., Poździoch S., Systemy zdrowotne, zarys problematyki, Wyd. UJ, Kra-ków 2001.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1337).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obsza-rach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1056) .
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.357).
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 993).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego spo-sobu finansowania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1225).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu usta-lania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz.1783)
 • Zarządzenie Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udziela-nie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.)
 • Zarządzenie Nr 88/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-201baaf6-78f1-4ea2-aae3-c804c2ecf1c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.