PL EN


2013 | 32 | 420-437
Article title

Awaryjność sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych w województwie podkarpackim

Authors
Content
Title variants
EN
Hardware defect in households in the region Podkarpacie
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia uzyskane wyniki badań dotyczące problemu zawodności sprzętu kompu-terowego w gospodarstwach domowych. Zbadano strukturę wiekową sprzętu, przyczyny i częstość awarii. Na ich podstawie zbudowano przybliżone modele awaryjności. Wyniki te sta-nowią punkt odniesienia do znacznie trudniejszych badań rzeczywistych systemów bezpośrednio w organizacjach. Uzyskane wyniki przydatne są również w procesie modelowania ryzyka złożo-nych systemów informatycznych organizacji.
EN
The article presents the results of research concerning on the problem computer equipment failure in the household. Examined the age structure of the equipment, causes and incidence of failure. On the basis of approximate models built failure. These results provide a reference point for a much more difficult research real systems directly in organizations. The results are also use-ful in the risk modeling of complex information systems in organization
Year
Issue
32
Pages
420-437
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Metod Ilościowych, Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Bilski T., Pamięć, nośniki i systemy przechowywania danych, WNT, Warszawa 2008.
 • Grabski F., Jaźwiński J., Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawod-ności, bezpieczeństwa i logistyki, WKŁ, Warszawa 2009.
 • Grosh D.L., A Primer of Reliability Theory, John Wiley & Sons, USA 1989.
 • Howard M., LeBlanc D., Bezpieczny kod. Tworzenie i zastosowanie, Microsoft Press, APN PROMISE, Warszawa 2002.
 • Awaryjność sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych… 437
 • Metzger P., Anatomia PC, wydanie XI, Helion, Gliwice 2007.
 • Sobczyk M., Statystyka, wyd. 5 uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Sosnowski J., Testowanie i niezawodność systemów komputerowych, Akademicka Ofi-cyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.
 • Szura P., Basic methods of projects' management that incorporates risk analysis [w:] The information society: development perspectives, red Hales C.F., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 • Szura P., Porównanie kosztów i efektywności wybranych metod zapewnienia niezawod-ności systemów informatycznych [w:] Społeczeństwo informacyjne : stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych / red. Hales C.F., Wydawnictwo Uni-wersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 • Wiszniewski B., Bereza-Jarociński B., Teoria i praktyka testowania programów, Mi-kom, Warszawa, 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-201d36ca-6719-486c-8abf-ee4eab5a4c55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.