PL EN


2014 | 1 | 290–302
Article title

«Запрещенная религия польского дела» в Исповеди Михаила Бакунина

Title variants
PL
„Zakazana religia sprawy polskiej” w Spowiedzi Michała Bakunina
EN
«The forbidden religion» of the Polish cause’ in The Confession by M. Bakunin
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The topic of the article is the way of presenting relations with Poles in The Confession by the famous 19-th century revolutionist and anarchist M. Bakunin (as we know, the work originated as a «political confession» addressed to Nicholas I). At the beginning, the descriptions of the Polish emigrants (especially Lelewel, Czartoryski, Biernacki, Mickiewicz) are quite general, but sincere. However, when describing current revolutionary events Bakunin starts to put emphasis on stereotypical — negative — ideas about Poles, which aims at showing the lack of possibility of a Polish-Russian cooperation on a political level. The deliberate choice of such a strategy allowed the author of The Confession to conduct a kind of game with Nicholas I.
PL
Tematem artykułu jest sposób przedstawienia relacji z Polakami w Spowiedzi znanego dziewiętnastowiecznego rewolucjonisty i anarchisty — Michała Bakunina (jak wiadomo, utwór powstawał jako «spowiedź polityczna» adresowana do Mikołaja I). Początkowo charakterystyki polskich emigrantów (przede wszystkim Lelewela, Czartoryskiego, Biernackiego, Mickiewicza) są ogólnikowe, ale szczere. Jednakże opisując bieżące wydarzenia rewolucyjne Bakunin zaczyna akcentować stereotypowe — negatywne — cechy Polaków, co ma podkreślić niemożność współpracy polsko-rosyjskiej na niwie politycznej. Ta świadomie wybrana strategia pozwoliła autorowi Spowiedzi prowadzić swoistą grę z Mikołajem I.
Year
Issue
1
Pages
290–302
Physical description
Dates
online
2015-02-12
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej
References
 • Анненков П.В. Литературные воспоминания. Москва: Правда, 1960.
 • Бакунин М.А. Избранные сочинения. B 5 томах. T 2: Кнуто-Германская империя и Социальная революция. С предисловием Дж. Гильома. Книгоиздательство «Голос труда» Петербург — Москва, 1919.
 • Бакунин М.А. Собрание сочинений и писем (1828–1876). Под ред. и с примечаниями Ю.М. Стеклова. Серия Классики революционной мысли домарксистского периода. Под общ. ред. И.А. Теодоровича. Т. 4: В тюрьмах и ссылке (1849–1861). Москва: Издательство Всесоюзного Общества политкаторжан и ссылно-поселенцев, 1935.
 • Бакунин М. Исповедь. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010.
 • Борисёнок Ю.А. Михаил Бакунин и «польская интрига». 1840-е годы. Москва: Российская политическая энциклопедия, 2001.
 • Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 томаx. T. 9. Академия наук СССР. Институт мировой литературы им. А.М. Горького. Москва: Наука, 1957.
 • Гете И.В. Поэзия и правда. Из моей жизни. Классический перевод Н.А. Холодковского. Москва: захаров, 2003.
 • Кеневич С. Лелевель. Перевод с польского И. Миллера. Москва: Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1970.
 • Панаев И.И. Литературные воспоминания. Москва: Правда, 1988.
 • Kamiński A.A. Apostoł prawdy i miłości. Filozoficzna młodość Michała Bakunina. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2392-3644 (online)
ISSN
2449-6715 (print)
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-202e6554-a168-4ed4-b0e4-1d98aea6d0fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.