PL EN


Journal
2016 | 21 | 101-116
Article title

Czy warto ufać innym? Wybrane funkcje zaufania społecznego na przykładzie zbiorowości miejskich

Title variants
EN
Is it worth trust anothers? Some functions of social trust on the example of urban community
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zważywszy na użyteczność zaufania społecznego w wielu kontekstach oraz na poziomie mikro-, mezo- i makrospołecznym eksplorowanie potencjalnych korzyści z okazywania zaufania społecznego stano- wić powinno istotny aspekt badań i dociekań. Próbą odpowiedzi na owe zapotrzebowania jest prezentowany artykuł, który stanowi głos w dyskusji nad funkcjonalnością zaufania społecznego w wielu aspektach życia społecznego. Podstawę empiryczną prezentowanych rozważań stanowią cztery reprezentatywne badania ilościowe przeprowadzone wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego. Z badań wynika, iż zaufanie społeczne pozytywnie wpływa na aktywność społeczną i polityczną, jakość życia, przedsiębiorczość, a także chęć współpracy z innymi. A zatem zaufanie społeczne to istotny zasób, który może być niezwykle użyteczny w kontekście realizacji celów jednostkowych, grupowych, jak również na poziomie zbiorowości.
EN
Considering the usefulness of social trust in numerous contexts on the micro-, meso- and macrosocial level, exploring the potential benefits of expressions of social trust should form a crucial aspect of academic research and studies. This article is an attempt to meet these demands and a voice in the discussion on the usefulness of social trust in various aspects of social life. The empirical basis for the analyses presented here is provided by four representative quantitative studies conducted among the residents of the Lodzkie voivodship. The research proves the positive influence of social trust on social and political activity, quality of life, entrepreneurship and willingness to cooperate with others. Therefore, social trust is a vital resource, which may turn out to be exceptionally useful in achieving the goals of individuals, groups and communities.
Journal
Year
Issue
21
Pages
101-116
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Bandura A., 2007, Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Barber B., 1983, The logic and limits of trust, Rutgers University Press, New Brunswick.
 • Barber B., 1990, Social studies of science, Transaction Publishers, New Brunswick.
 • Beck U., 2004, Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Scholar, Warszawa.
 • Coleman J., 1990, Foundations of social theory, Harvard University Press, Cambridge.
 • Covey S., 2009, Szybkość zaufania, przeł. J. Moderski, Rebis, Poznań.
 • Czy można ufać ludziom?, 2007, CBOS, Warszawa.
 • Delhey J., Newton K., 2005, Predicting cross-national levels of social trust, „European Sociological Review” 21.
 • Diagnoza społeczna 2007, www.diagnoza.com.pl (dostęp 16 stycznia 2016)
 • Domański H., 2009, Społeczeństwo europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Scholar, Warszawa.
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2006, Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy?, [w:] Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, red. K. Szafraniec, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Frykowski M., 2006, Zaufanie mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny jako droga do dobrobytu, przeł. A. i L. Śliwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Giddens A., 2008, Konsekwencje nowoczesności, przeł. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Guiso L., Sapienza P., Zingales L., 2008, Social capital as good culture, “Journal of the European economic Association” 6.
 • Gurtman M.B., 1992, Trust, distrust, and interpersonal problems: A circumplex analysis. “Journal of Personality and Social Psychology” 62.
 • Halamska M., 2008, Kapitał społeczny wsi: próba rekonstrukcji, „Przegląd Socjologiczny” 57(1).
 • Hardin R., 2002, Trust and trustworthiness, Russell Sage Foundation, New York.
 • Hardin R., 2009, Zaufanie, przeł. A. Gruba, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Helliwell J.F., Wang S., 2010, Trust and well-being, “NBER Working Paper” No. 15911.
 • Herbst M., 2007, Kapitał ludzki i społeczny a rozwój regionalny, Scholar, Warszawa.
 • Inglehart R., 1997, Modernization and postmodernization. Cultural, economic and political change in 43 societies, Princeton University Press, Princeton.
 • Inglehart R., 1999, Trust, well-being and democracy, [w:] Democracy and trust, ed. M. Warren, Cambridge University Press, New York–Cambridge.
 • Jacy jesteśmy? Zaufanie Polaków do ludzi i instytucji publicznych oraz gotowość do współpracy, 2002, CBOS, Warszawa.
 • Knack S., Keefer P., 1997, Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation, “The Quarterly Journal of Economics” vol. 112(4).
 • Kocik L., 2002, Anomia moralno-obyczajowa wsi polskiej, [w:] Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk, Komitet Socjologii, Kraków 2002.
 • Kozłowski P., 1995, Szukanie sensu, czyli o naszej wielkiej zmianie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kramer R.M., 1999, Trust and distrust in organizations: Emerging perspectives, enduring questions, “Annual Review of Psychology” vol. 50.
 • Krokowski M., Rydzewski P., 2004, Inteligencja emocjonalna, Imperia, Łódź.
 • Luhmann N., 1979, Trust and power, Pitman, London.
 • Luhmann N., 1998, Trust: Making and breaking cooperative relations, Blackwell, New York.
 • Misztal B., 1996, Trust in modern societies, Polity Press, Cambridge.
 • Mularska M., 2006, Aprobata wybranych norm społecznych na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Referat na konferencji „Kapitał społeczny i partycypacja obywatelska a rozwój gospodarczy. Teoria i badania”, Łódź.
 • Mularska M., 2008, Typy orientacji normatywnych mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego, [w:] Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, red. M. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Mularska-Kucharek M., 2013, Kapitał społeczny a jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mularska-Kucharek M., 2015a, O relacjach pomiędzy jakością zamieszkiwania a subiektywną jakością życia – na przykładzie mieszkańców miast, „Studia Miejskie” 2015, t. 19.
 • Mularska-Kucharek M., 2015b, The role of social capital in the development of the entrepreneurship, Science Publishing Group, New York.
 • Nęcka E., 2003, Inteligencja: geneza – struktura – funkcje, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Paxton P., 1999, Is the social capital declining in the United States? A multiple indicator assessment, “American Journal of Sociology” 105(1).
 • Putnam R.D., 2000, Bowling alone. The collapse and survival of american community, Touchstone, New York.
 • Sabel C.F., 1993, Studied trust – building new forms of cooperation in a volatile economy, “Human Relations” 46(9).
 • Shepard B.H., Sherman D.M., 1998, The grammars of trust and general implications. “Academy of Management Review” 23(3).
 • Słownik języka polskiego, 2002, Warszawa.
 • Społeczeństwo obywatelskie 1998–2004, 2004, CBOS, Warszawa.
 • Sprenger R., 2009, Zaufanie #1, przeł. M. Dutkiewicz, MT Biznes, Warszawa.
 • Sprenger R., 2007, Vertrauen fuhrt, Campus Verlag, Frankfurt.
 • Starosta P., 2014, Formy zaufania społecznego a potencjał rozwoju lokalnego, [w:] Lokalne, narodowe i inne…, red. P. Binder, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Sztompka P., 1991, Society in action. The theory of social becoming, Polity Press, Cambridge University of Chicago Press, Chicago.
 • Sztompka P., 1997, Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność, „Studia Socjologiczne” 4.
 • Sztompka P., 1999, Trust. A sociological theory, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Sztompka P., 2002, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Sztompka P., 2000, Trauma kulturowa. Druga strona zmiany społecznej, „Przegląd Socjologiczny” nr 2.
 • Sztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Sztompka P., 2008, Zaufanie: fundament społeczeństwa, [w:] Zaufanie a życie społeczne, red. H. Mamzer, T. Zalasiński, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Śliz A., Szczepański M., 2011, Zaufanie a dialog w życiu społecznym, „Studia Sociologica” nr 21.
 • Tokuda Y., Jimba M.,Yanai H., Fujii S., Inoguchi T., 2008, Interpersonal trust and quality-of life: A cross-sectional study in Japan, “PLoS One” 3(12).
 • Trigilia C., 2001, Social capital and local development, “European Journal of Social Theory” No. 4.
 • Uslaner E.M., 2002, The moral foundations of trust, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Volken T., 2002, Elements of trust: The cultural dimension of Internet diffusion revisited, „Electronic Journal of Sociology”.
 • Whiteley P.F., 2000, Economic growth and social capital, „Political Studies” vol. 48.
 • Yamagashi T., 2001, Trust as a form of social intelligence, [w:] Trust in society, vol. 2, ed. K.S. Cook, Russell Sage Foundation, New York.
 • Zack P.J., Knack S., 2000, Trust and growth, “The Economic Journal”, April.
 • Zaufanie społeczne, 2010, CBOS, Warszawa.
 • Zaufanie społeczne, 2016, CBOS, Warszawa.
 • Zaufanie społeczne w latach 2002–2008, 2008, CBOS, Warszawa.
 • Zaufanie w relacjach międzyludzkich, 2014, CBOS, Warszawa.
 • Zaufanie w sferze prywatnej i publicznej a społeczeństwo obywatelskie, 2006, CBOS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2038ca7a-7b80-49d3-8209-8847354a406c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.