PL EN


2018 | 15 | 22-28
Article title

Transition to the job market of university graduates. Opportunities and barriers

Content
Title variants
PL
Tranzycja na rynek pracy absolwentów szkół wyższych Szanse i bariery
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The successful transition of university graduates to the labour market often determines their future career path. It is an important challenge for young people that comes from confrontation of their own professional expectations and plans with the realities of the labour market and the demands placed by employers. In the new reality, not only the possibilities but also certain barriers arise. Only people who are highly competent, ambitious, creative, and open to new experiences can overcome them. Showing these subjective and situational conditions is the essence of the article.
PL
Pomyślna tranzycja absolwentów studiów wyższych na rynek pracy często przesądza o ich dalszej ścieżce rozwoju zawodowego. Jest to dla młodych ludzi niezwykle ważne wyzwanie, wynikające z konfrontacji własnych oczekiwań zawodowych i planów z realiami rynku pracy oraz wymaganiami, jakie stawiają pracodawcy. W nowej rzeczywistości pojawiają się nie tylko możliwości, ale i określone bariery. Sprostać im mogą osoby o wysokich kompetencjach, ambitne, kreatywne, otwarte na nowe doświadczenia. Ukazanie tych podmiotowych i sytuacyjnych uwarunkowań stanowi istotę niniejszego artykułu.
Year
Issue
15
Pages
22-28
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, Print-B, Poznań 2007.
 • Bańka A., Poradnictwo transnacjonalne. Cele i metody międzykulturowego doradztwa karier, MPiPS, Warszawa 2006.
 • Barwińska-Małajowicz A., Tranzycyjny kapitał kariery absolwentów szkół wyższych w Polsce – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2/2015, nr 42.
 • Cybal-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Impuls, Kraków 2013.
 • Melosik Z., Edukacja uniwersytecka i procesy stratyfikacji społecznej, „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja”, nr 1(3) Adam Mickiewicz University Press, Poznań 2013.
 • Naumiuk K., Poczucie zagrożenia bezrobociem młodzieży kończącej studia wyższe (niepublikowana praca magisterska w UPH), Siedlce 2016.
 • Piróg D., Wybrane teorie przechodzenia absolwentów szkól wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG” 2013, nr 23.
 • Piróg D., Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy, [w:] Dylematy współczesnego rynku pracy, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013.
 • Piróg D., Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkól wyższych na rynek pracy: Przyczyny, typologia, następstwa, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, nr 292.
 • Sęk J., Poczucie zagrożenia bezrobociem wśród młodzieży akademickiej (unpublished M.A. thesis written at UMCS), Lublin 2010.
 • Turska E., Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. UŚ, Katowice 2014.
 • Wierzejska J., Absolwenci studiów pedagogicznych UMCS na rynku pracy, UMCS, Lublin 2014.
 • Wierzejska J., Poczucie zagrożenia bezrobociem młodzieży kończącej studia wyższe, Annales Universitatis Maria Curie-Sklodowska. Sectio J – Paedagogia-Psychologia, vol XXX, 2017, no 4 (artykuł przyjęty do druku).
 • Wierzejska J., Karpenko O., Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne, Impuls, Kraków 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-203f8864-6355-4db7-bd76-8ce8c4ddd0f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.