PL EN


2013 | 25 | 1(48) | 57-71
Article title

Funkcja emancypacyjna szkoły w narracjach osób z dysleksją

Content
Title variants
EN
School’s Emancipative Function in Narrations of People with Dyslexia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przebieg kariery edukacyjnej może zmieniać swą postać w czasie, a zmianę tę determinują czynniki tkwiące w samej osobie, jej rodzinie, grupie rówieśniczej, środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym. Przeprowadzone badania pokazują, że szczególną i decydującą rolę w procesie kształtowania się karier edukacyjnych odgrywa szkoła. Indywidualizacja procesu kształcenia, a więc zarazem położenie większego nacisku na wypełnianie przez szkołę w szerszym zakresie funkcji emancypacyjnej (obok adaptacyjnej i rekonstrukcyjnej), ma szczególne znaczenie w odniesieniu do osób z zaburzeniami rozwoju, w tym także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, których biografie edukacyjne stanowią podstawę prezentowanych wyników badań.
EN
The course of educational career may change its form over time and the change is determined by the factors deep inside the people themselves, their family, peer group, school and out-of-school environment. The conducted studies indicate that school plays a special and decisive role in the process of shaping the educational careers. Individualization of the educational process and, thus, simultaneously placing more emphasis on the school performing the emancipation function in a wider scope (apart from adaptation and reconstruction functions), is of extreme importance with regard to people with developmental disorders, including those with specific learning difficulties whose educational biographies constitute the basis for presentation of the study results.
Year
Volume
25
Issue
Pages
57-71
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Wydział Nauk Społecznych. Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
References
  • Czerepaniak-Walczak, M. (1995). Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Kwieciński, Z. (1995). Socjopatologia edukacji. Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska.
  • Rimm, S. (2000). Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole. Poznań: Wydawnictwo Moderski i S-ka.
  • Skorny, Z. (1980). Aspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0867-0323
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-203fd734-7970-42c0-bb2d-e39d8ab314fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.