PL EN


2017 | 2(36) | 43-58
Article title

Pamiętnik Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych źródłem wiedzy o zagranicznych instytucjach kształcenia specjalnego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Diary of the Warsaw Institute for the Deaf and the Blind as a source of knowledge about foreign special education institutions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Wraz z organizacją w XIX w. instytucjonalnych form opieki i kształcenia osób z niepełnosprawnościami pojawiła się potrzeba tworzenia teorii w tym zakresie. Konsekwencją tworzenia się praktycznych i teoretycznych podstaw pedagogiki specjalnej stała się konieczność ich popularyzacji. W Polsce tego zadania podjęto się na łamach Pamiętnika Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych. W prezentowanym materiale przedstawiono zagadnienie upowszechniania osiągnięć placówek zagranicznych w zakresie teorii i praktyki pedagogiki specjalnej. Podstawę stanowią artykuły zamieszczone na łamach wszystkich, tj. 17, numerów tego czasopisma. W artykułach dotyczących szkolnictwa specjalnego w innych krajach odnoszono się do takich ważnych kwestii, jak ustawodawstwo oświatowe, obowiązek szkolny, organizacja systemu kształcenia specjalnego, metody nauczania, programy kształcenia, materiały dydaktyczne i kształcenie kadr na potrzeby tego szkolnictwa. Publikacje te były wynikiem własnych doświadczeń autorów, którzy wizytowali opisywane zagraniczne placówki, i były niezmiernie ważne dla tworzącego się w Polsce środowiska pedagogów specjalnych. Nie tylko bowiem miały charakter informacyjny, lecz także stanowiły formę doskonalenia nauczycieli szkół i zakładów specjalnych.
In the nineteenth century, along with the organization of institutional care and education for people with disabilities, there emerged a need to create theories in this field. Following the formation of practical and theoretical foundations of special education, it became necessary to popularize them. In Poland, this task was taken on in the Diary of the Warsaw Institute for the Deaf and the Blind. The material presented shows the problem of the dissemination of foreign institutions’ achievements in the area of special education theory and practice. The basis are articles published on the pages of all the seventeen issues of this magazine. Articles concerning special education in other countries referred to such important issues as educational legislation, compulsory education, organization of the special education system, teaching methods, curricula, teaching materials and teacher training for special education. These publications were the result of the authors’ own experiences, who visited foreign institutions, and were extremely important for the creation of special educators’ community in Poland. They were not only informative but also constituted a form of teacher development for teachers in schools and special centers.
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce; tel. +48 41 3496712
References
 • Aderkas, O.K. (1885).Piąty międzynarodowy kongres w Amsterdamie. Pamiętnik WIGO z roku szkolnego 1884/1885, 38–91.
 • Bibliografia. (1887). Pamiętnik WIGO z roku szkolnego 1886/1887.
 • Brzeski, M. (1879). Dwanaście instytutów które zwiedził i opisał Marceli Brzeski, nauczyciel głuchoniemych w Poznaniu, Pamiętnik WIGO z roku szkolnego 1878/1879, 52–127.
 • Jagodziński, T. (1877). Wycieczka do Lwowa w miesiącu lipcu 1877 roku. Pamiętnik WIGO z roku szkolnego 1876/77, 116–157.
 • Karpińska, L. (1967). Zarys dziejów Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w latach 1817–1917. W: O. Lipkowski (red.), O wychowaniu dzieci głuchych (s. 11–56). Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Lipkowski, O. (1967). 150 lat szkolnictwa dla głuchych w Polsce (w 150 rocznicę założenia Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie). Warszawa: Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych.
 • Manczarski, A. (1929). Rys historyczny Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie od roku 1817 do 1917. Warszawa: Ostoja.
 • Nowicki, W. (1886). Sprawy głuchoniemych poruszone na ostatnich konferencjach i kongresach nauczycielskich w Niemczech, Szwajcarii i Francji. Pamiętnik WIGO z roku szkolnego 1885/86, 128–143.
 • Nowicki, W. (1918). Dzieje Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie 1817–1917. Warszawa: Księgarnia Polska.
 • Nurowski, E. (1983). Surdopedagogika polska. Zarys historyczny. Warszawa: PWN.
 • Papłoński, J. (1870). Sprawozdanie o zakładach dla głuchoniemych i ociemniałych w niektórych państwach Europy zachodniej. Pamiętnik Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych z roku szkolnego 1869/1870, 1–119.
 • Papłoński, J. (1872). Szkoła Głuchoniemych i Instytut Ociemniałych w Petersburgu. Pamiętnik WIGO z roku szkolnego 1871/1872, 40–56.
 • Papłoński, J. (1874). O kongresie odbytym dnia 3–8 sierpnia 1873 roku w Wiedniu w sprawie wychowania głuchoniemych. Pamiętnik WIGO z roku szkolnego 1873/1874, 225–278.
 • Papłoński, J. (1881). Zakłady dla głuchoniemych, ociemniałych i idyotów w krajach skandynawskich. Pamiętnik WIGO z roku szkolnego 1880/1881, 16–51.
 • Rozmaitości. (1879). Pamiętnik WIGO z roku szkolnego 1878/1879.
 • Rozmaitości. (1881). Pamiętnik WIGO z roku szkolnego 1880/1881.
 • Rozmaitości. (1884). Pamiętnik WIGO z roku szkolnego 1883/1884.
 • Rozmaitości. (1885). Pamiętnik WIGO z roku szkolnego 1884/1885.
 • Szymański, F. (1882). Sprawozdanie z IV kongresu odbytego w Frankfurcie nad Menem w dniach 24–28 lipca 1882 roku, w sprawie polepszenia losu ociemniałych. Pamiętnik WIGO z roku szkolnego 1881/1881, 269–294.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20495fb5-1613-4f3e-8208-219483e801a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.