PL EN


2017 | 13 | 158-173
Article title

Aktywność zawodowa osób starszych (55-64 lata) na rynku pracy Unii Europejskiej, a zjawisko "working poor" wśród tej grupy osób

Authors
Title variants
EN
Occupational Activity of the Elderly People (55-64 Years) on the European Union Labor Market and the Phenomenon of "Working Poor" Among this Group of People
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W państwach Unii Europejskiej następują zjawiska starzenia się społeczeństw oraz wzrostu ludności ubogiej pracującej (working poor). Celem artykułu jest określenie związku pomiędzy aktywnością zawodową osób w starszym wieku (55-64 lata), a poziomem zjawiska ubogich pracujących wśród tej grupy osób. Hipotezą tej pracy jest to, że wzrost aktywności zawodowej osób w dojrzałym wieku (55-64 lata) przekłada się na wzrost odsetka osób ubogich pracujących (w wieku 55-64). Aby udowodnić tą tezę została przeprowadzona analiza korelacji pomiędzy tymi dwoma wielkościami w wybranych państwach Unii Europejskiej. Ponadto artykuł ukazuje zmiany dotyczące poziomu odsetka osób ubogich pracujących w wybranych państwach Unii Europejskiej w latach 2006-2015. (abstrakt oryginalny)
EN
In the countries of the European Union there are: an aging population and increase in the percentage of the working poor. The aim of the article is to determine the relationship between the occupational activity of the elderly people (55-64 years) and the level of the working poor in this group of people. The hypothesis of this work is that the growth in the occupational activity of people aged 55-64 years causes an increase of the working poor (aged 55-64). To prove this, a correlation analysis between these two values was carried out in the selected EU countries. The article also shows the changes in the percentage of the working poor in the selected EU Member States between 2006 and 2015.(original abstract)
Year
Issue
13
Pages
158-173
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant
References
 • Eurostat.
 • Firlit-Fesnak G., Bieda i płeć. Strefy podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej, Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2015.
 • Kuźmicz E., Bieda pracujących czyli working poor po polsku, [w:] Oblicza biedy we współczesnym świecie, red. M. Popow i in., Doktoranckie Koło Naukowe "Na Styku", Gdańsk 2011.
 • Poverty in the European Union. The Crisis and its aftermatch, European Parliamentary Research Service, 2016. http://www.europarl.europa.eu/RegData/ etudes/IDAN/2016/579099/EPRS_IDA(2016)579099_EN.pdf.
 • Szamrej-Baran I., Ubodzy pracujący w Polsce na tle Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Nauk Wydziału Nauk Ekonomicznych z Zarządzania" 2014, nr 35, t. 1: Problemy współczesnej ekonomii, http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1. element.ekon-element-000171308469.
 • Working poor in the European Union, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2004, http://cms.horus.be/files/99931/MediaArchive/social_policy/EFIWLC-Study-Working-Poor-Europe.pdf.
 • Workshop on Main Causes of Female Poverty. Workshop for the Femm Committee, European Parliament, 2015, http://www.europarl.europa.eu/RegData/ etudes/STUD/2015/519193/IPOL_STU(2015)519193_EN.pdf.
 • Wójcik-Żołądek M., Bieda pracujących. Zjawisko working poor w Polsce, "Studia Bass" 2013, nr 4 (36), http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/ bwmeta1.element.ekon-element-000171251091.
 • Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w latach 2012-2015 - podstawowe dane, GUS, Warszawa 2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki -zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2015-r-,14,3.html.
 • Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca, red. M. Bukowiecki, I. Magda, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2013, http://www.mpips.gov.pl/ analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zatrudnienie-w-polsce-2007-2009/raport-zatrudnienie-w-polsce-2011-ubostwo-a-praca/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-204a1b44-6c4d-4e2d-bd58-79f3c6d655b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.