PL EN


2011 | 42 | 4 | 235-246
Article title

Merely a threat? Worldwide transformation as a chance of development – psychological reflection

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author considers the psychological aspects of globalisation, drawing attention to the possible effects of worldwide transformations. She presents definition problems and characterises the main currents and mechanisms of globalisation at the turn of the 20th and 21st century. Several standpoints of contemporaneity researchers concerning the evaluation of the effects of undergoing transformations have also been recalled. Noticing the diverse effects for development and the functioning of individuals and groups, she concentrates on a selected aspect of the living environment, namely, on diversity. She formulates the thesis that the heterogeneity of the environment, which constitutes a characteristic of globalisation, stimulates development in its various phases and fields, optimising particularly the functioning of reflective persons who enter into dialogue with contemporaneity.
Year
Volume
42
Issue
4
Pages
235-246
Physical description
Contributors
 • University of Warsaw, Faculty of Psychology, Stawki 5/7 00-183 Warsaw
References
 • Albrow, M. (1990). Introduction. (In:) M. Albrow, E. King (Ed.),Globalization, knowledge and society(p. 9). London: Sage Publications Ltd.
 • Albrow, M. (1993). Globalization. W. Outhwaite, T. Bottom (Ed.),The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought(pp. 248-249). Oxford: Blackwell Publishing.
 • Arnett, J. J. (2002). Psychology of globalization. American Psychologist, 57, 774-783.
 • Arnett, J. J. (2004).Emerging adult-hood: The winding road from the late teens through the twenties.Oxford: Oxford University Press.
 • Arnett, J. J., Tanner, J. L. (Ed.) (2005).Emerging adults in America: coming of age in the 21stcentury.American Psychological Association Press.
 • Ash, T. G. (2011). Oni i tak przyjdą [They will come anyway].Tygodnik Powszechny, 31, 22-23.
 • Barber, B. R. (2000).Dżihad kontra McŚwiat[Jihad vs. McWorld]. Warsaw: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S. A.
 • Bauman, Z. (2000).Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika?[Globalisation. The human consequences]. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Błachnio, A. (2011).Globalizacja a jednostka[Globalisation and the individual]. Bydgoszcz. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Bolter, D. (1990).Człowiek Turinga: kultura Zachodu w wieku komputera[Turing's Man: Western culture in the computer age]. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Brzezińska, A. (2005). Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych [Upbringing and pedagogy in the age of cultural transformations]. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Brzezińska, A (2000). Psychologia wychowania [Psychology of education]. In: J. Strelau (Ed.),Psychologia. Podręcznik akademicki[Psychology. University textbook] (v. 3, pp. 227-257). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Buber, M. (1993).Problem człowieka.[The problem of man]. Warsaw: PWN.
 • Castells, M. (1982).Kwestia miejska[The urban question]. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Castells, M. (1998).The end of millennium.Oxford: Blackwell.
 • Castells, M. (2003).Galaktyka Internetu[The Internet galaxy]. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Dąbrowska, B. (2011).Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce[International tourism in a global economy]. Warsaw: WPE.
 • Dyczewski, L. (2000). Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie [Social and cultural identity in a world which is being globalised].Kultura i Społeczeństwo, 44, 27-42.
 • Duvell, F. (2004). Polish undocumented immigrants, regular high-skilled workers and entrepreneurs in the UK. A comparative analysis of migration patterns strategies and identity processes. Warsaw: ISS,Prace Migracyjne, 54.
 • Erikson E. H. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo [Childhood and society]. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Eytan, A. (2004). Correspondence globalization and biculturalism.The British Journal of Psychiatry, 184, 362-363.
 • Flynn, J. R. (1987). Massive IQ gains in 14 nations: what IQ tests really measure.Psychological Bulletin, 101, 171-191.
 • Flynn, J. R. (2007).What is intelligence? Beyond the Flynn effect.New York: Cambridge University Press.
 • Friedman, T. L. (2001).Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację[The Lexus and the Olive Tree: Understanding globalization]. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Fukuyama, F. (1996).Koniec historii[The end of history]. Warsaw: Wydawnictwo Literackie Muza.
 • Fukuyama, F. (2000).Wielki Wstrząs: natura ludzka a odbudowa porządku społecznego[The great disruption: human nature and the reconstitution of social order]. Warsaw: Politeja.
 • Fukuyama, F. (2000a).Początek nowej historii[The beginning of a new history].Rzeczpospolita, 15.06.
 • Giddens, A. (2001).Nowoczesność i tożsamość[Modernity and identity]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Giddens, A. (2009).Europa w epoce globalnej[Europe in the global age]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Goban-Klas, T. (2001).Zarys historii i rozwoju mediów[A brief history and development of the media]. Cracow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Godzic, W. (2001). Tożsamość analogowa w przekazie cyfrowym [Analogue identity in digital communication]. In: Z. Rosińska (Ed.),Blaustein. Koncepcja odbioru mediów[The concept of how media is received] (142-150). Warsaw: Prószyński i S- ka.
 • Golka, M. (1999).Cywilizacja. Europa. Globalizacja[Civilisation. Europe. Globalisation]. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Hardt, M., Negri, A. (2005).Imperium[Empire]. Warsaw: Wydawnictwo WAB.
 • Heidegger, M. (2000).Co zwie się myśleniem?[What is called thinking?]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Held, D., McGrew, A. (2007).Globalization theory: Approaches and controversies.Cambridge: Polity Press.
 • Huntington, S. (1997).Zderzenie cywilizacji i przekształcanie ładu światowego[The crash of civilisation and transforming world order]. Warsaw: Muza.
 • Iglicka, K. (2008).Kontrasty migracyjne Polski[Polish migration contrasts]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Iglicka, K. (2000). Migration movements from and into Poland in the light of the East-West European migration. Warsaw: ISS, Prace Migracyjne, 33.
 • Kaczmarek, B., Markiewicz, K., Orzechowski, S. (Ed.) (2006).Nowe wyzwania w rozwoju człowieka[New challenges in human development] (33-45). Lublin: Wydaw. UMCS.
 • Katra, G. (2009). Młodzież a globalizacja [Adolescents and globalisation]. In: A. Błachnio (Ed.),Globalizacja a jednostka[Globalisation and the individual] (pp. 43-66). Bydgoszcz. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Kielar-Turska, M. (2000). Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia [Human development in the full life cycle]. J. Strelau (Ed.),Psychologia. Podręcznik akademicki[Psychology. University textbook] v. 1, (pp. 285-332). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kozielecki, J. (1986). A transgressive model a man.New Idea in Psychology, 4, 89-105.
 • Kozielecki, J. (1987).Koncepcja transgresyjna człowieka[A transgressive model of man]. Warsaw: PWN.
 • Kozielecki, J. (1997). Transgresje jako źródło kultury [Transgressions as the source of culture]. In: J. Kozielecki (Ed.),Humanistyka przełomu wieków[Humanism at the turn of the centuries] (pp. 241-261). Warsaw: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 • Kozielecki, J. (2001).Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii[Psychotransgressionism. A new direction in psychology]. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 • Kozielecki, J. (2002).Transgresja i kultura[Transgression and culture]. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 • Kozielecki, J. (2004).Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko[Transgressional socjety. Chances and risks]. Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 • Krugman, P. R., Obstfeld, M. (2002).Międzynarodowe stosunki gospodarcze[International economic relations]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krzyżewski, K. (Ed., 2003). Doświadczenie indywidualne. Szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci [Individual experience. A special type of cognizance and distinguished form of memory]. Cracow: Wydaw. UJ.
 • Ledzińska, M. (2002). Stres informacyjny jako zagrożenie dla rozwoju [Informational stress as a threat to development].RocznikiPsychologiczny, 5, 77-97.
 • Ledzińska, M. (2009).Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego[Contemporary man in the face of informational stress]. Warsaw: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Lipska, A., Zagórska, W. (2011). "Stająca się dorosłość" w ujęciu Jeffreya J. Arnetta jako rozbudowana faza liminalna rytuału przejścia ["Becoming adulthood" in the approach of Jeffrey J. Arnett as a developed liminal phase of the rite of passage].Psychologia Rozwojowa, 16, 9-21.
 • Majcherek, J. (2001). Kulturalizacja a globalizacja. Między potrzebą zakorzenienia a groźbą wydziedziczenia [Culturalisation vs. globalisation. Between the need to be rooted and the threat of being disinherited]. In: W. Kojs (Ed.),Edukacyjne konteksty procesów globalizacji[Educational contexts for globalisation processes] (pp. 73-81). Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.
 • McGrew, A. (2007). Globalization in hard times: Contention in the academy and beyond. In: G. Ritzer (Ed.),The Blackwell companion to globalization(pp. 29-53). Oxford: Blackwell.
 • McLuhan, H. M. (2004).Zrozumieć media. Przedłużenie Człowieka[Understanding the media. An extension of Man]. Warsaw: Wydawnictwa Naukowo - Techniczne.
 • McLuhan, H. M., Zingrone, P. (2001).Wybór tekstów[Selection of texts]. Poznań: Zyski i S-ka.
 • Miluska, J. (2001). O komercjalizacji tożsamości narodowej [On commercialisation and national identity]. In: J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk (Ed.),Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej[Traditional cultures and global culture. Intercultural education contexts]. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie "Trans Humana".
 • Morbitzer, J. (2007).Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki[Computer supported education and the humanistic values of pedagogy]. Cracow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Nęcka, E. (2003).Inteligencja. Geneza. Struktura. Funkcje[Intelligence. Genesis. Structure. Functions] Gdańsk: GWP.
 • Nisbett, R. E. (2010).Inteligencja. Sposoby oddziaływania na IQ[Intelligence. Ways of influencing IQ]. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.
 • Okoń-Horodyńska, E. (red.) (2003).Problemy i kontrowersje wokół globalizacji.Katowice: Akademia Ekonomiczna.
 • Pietraś, M. (Ed). (2002).Oblicza procesów globalizacji[The faces of globalisation processes]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Pięciak, W. (2011). Oni (też) rządzą światem.Tygodnik Powszechny, 30, 14.
 • Postman, N. (1995/2004).Technopol: triumf techniki nad kulturą[Technopoly. The surrender of culture to technology]. Warsaw: PIW.
 • Porębska, M. (1985).Środowisko społeczne a rozwój psychiczny Człowieka[The social environment and the psychological development of a person]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Rada Europy i Komisja Europejska (2003). W budowie… Obywatelstwo - Młodzież-Europa. [Council of Europe and European CommissionUnder construction…. Citizenship - Youth - Europe].Strasbourg: Council of Europe Publishing House.
 • Ritzer, G. (1999/2008).Mcdonaldyzacja społeczeństwa[The McDonaldisation of Society]. Warsaw: Muza SA.
 • Roguska, B. (2004).Społeczne rozumienie i oceny globalizacji[The social understanding and evalutation of globalisation]. Warsaw: Komunikat CBOS, 5.
 • Siciński, A. (1999). Społeczeństwo informacyjne. Próba nazwania naszych czasów [Informational society. An attempt to define our times]. In: J. Lubacz (Ed.),W drodze do społeczeństwa informacyjnego[On the way to an informational society] (pp. 11-28). Warsaw: Wydaw. Politechniki Warszawskiej.
 • Siwek, T., Baar, V. (Ed.) (2006).Globalisation and its impact to society, regions and states.Ostrava: University of Ostrava.
 • Staniszkis, J. (2003). Władza globalizacji [The authority of globalisation]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Stiglitz, J. E. (2006). Un autre monde. Paris: Fayard.
 • Stiglitz, J. E. (2007).Wizja sprawiedliwej globalizacji[The vision of a just globalisation]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szacki, J. (2002). O narodach [On nations]. In: J. Mucharski, K. Janowska (Ed.),Rozmowy na nowy wiek[Discussions for a new age] (pp. 23-36). V. 1. Cracow: Znak.
 • Szkudlarek, T. (1999).Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu[Media. A sketch from the philosophy and pedagogy of distance]. Cracow: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa [Sociology. An analysis of socjety]. Cracow: Wydawnictwo Znak.
 • Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych [Sociology of social changes]. Cracow: Wydawnictwo Znak.
 • Tadeusiewicz, R. (2002).Społeczność Internetu[Internet society]. Cracow: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
 • Tobera, P. (2000). Niepokojąca nowoczesność [Alarming modernity].Kultura i Społeczeństwo, 44, 3-21.
 • Toffler, A. (1986).Trzecia fala[The third wave]. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Toffler, A., Toffler, H. (1996).Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali[The construction of a new civilisation. The politics of the third wave]. Poznań: Wydaw. Zyski i S-ka.
 • Trempała, J. (2000). Koncepcje rozwoju człowieka [Concepts of human development]. In: J. Strelau (Ed.),Psychologia. Podręcznik akademicki[Psychology. University textbook]. V. 1 (pp. 256-282). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Walesa, C. (2011). Szanse i zagrożenia człowieka XXI wieku (zarys problematyki psychologicznej) [The chances and threats of 21stcentury man (a sketch of psychological issues)].Horyzonty Psychologii, 1, 23-36.
 • Ward, C. A., Bochner, S., Furnham, A. (2003).The psychology of culture shock.Hove: Routledge.
 • Wittgenstein, L. (1997).Tractatus logico-philosophicus.Warsaw: Wydaw. Naukowe PWN.
 • Wosińska, W. (2008).Oblicza globalizacji[The faces of globalisation]. Sopot: Smak Słowa.
 • Zagajewski, A. (2011). Przeciw obcości. Wywiad z autorem przeprowadzony przez Jerzego Franczaka i Grzegorza Jankowicza [Against alienation. An interview with the Author conducted by Jerzy Franczak and Grzegorz Jankowicz].Magazyn Literacki Tygodnika Powszechnego, 39, 2-5.
 • Zagórska, W. (2004). Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo [Participation of young adults in a culturally created reality]. Cracow: Universitas.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-204a823c-4090-4854-a54a-073cc11fc0f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.