Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 18 | 59-80

Article title

The Hermeneutic Priority of the Question: Cultivating the Hermeneutic Ear

Content

Title variants

Hermeneutyczne pierwszeństwo pytania. Kształtowanie hermeneutycznego ucha

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
In the text the hermeneutics of listening (which can be also called “the psachno-acouological hermeneutics”) has been outlined in the context of the hermeneutic priority of the question. The author focuses on different ways of listening: unwitting listening, witting listening, interpretative listening, breathing listening, listening within action. The latter aspect of listening is directly connected with the ethics of taste, which is phronetic. The inner ear brings out what is right in the situation, so the author states: there is no phronesis without akuological sinesis. The enumeration of the ways of listening is to present, on the one hand, the variety of listening, and on the other hand, some paradoxes and difficulties in describing the complexity of “the acouological”. The complexity does not vanish the main conviction that listening is the spirit of every formative experience and it enables to think of the educational liberation as of a deep-rooted liberation. The cultivation of the hermeneutic ear happens in the process of translation/reading as experiencing something different and differently. It needs the willingness to read in a special way: slowly and freely in order to reveal some sense in the three-dimensional experience of co-utterence, translation, and a creative expression of our “inner word”. In the article an anthropological thesis is pointed out as well: a person is a genuine openness which is actually a temporal, dynamic space for question being at the same time the space of question, thus men are able to welcome the question that comes to them like to a well-known area, like to its own “home”. If so, the human spirit is rather psachnological (or quaerological), because question is a “message” full of meaning, something that calls, touches so deeply that one feels the necessity to be in search for a respond. However each question, even the simplest one, must be heard in order to became a real question calling for an answer. The human being can therefore be named “being all ears”, or “the audible way of being” (“słuchający sposób bycia”), “a listener” or “an embodied listening”.
PL
Tekst stanowi zarys hermeneutyki słuchania, przedstawionej w kontekście hermeneutycznego prymatu pytania. Autorka prezentuje różne sposoby rozumienia „słuchania”: słuchanie nieświadome (słyszenie), słuchanie intencjonalne, słuchanie rozumiejące (z uwzględnieniem słuchania interpretującego), słuchanie oddychające (sformułowanie inspirowane badaniami Jamesa Rissera) oraz słuchanie w działaniu. To ostatnie wiąże się z etyką smaku, która ze swej istoty ma charakter fronetyczny. Ucho wewnętrzne rozstrzyga o tym, co w danej sytuacji jest słuszne (Gadamer), a zatem autorka stwierdza, że nie istnieje phronesis bez akuologicznej sinesis (rozumienie, którego (dia)logika polega na słuchaniu). Wymienione rodzaje słuchania służą, po pierwsze, temu, aby pokazać różnorodność sposobów rozumienia „słuchania” (niezredukowanego do opozycji: bierne–aktywne; milczenie–mówienie, słyszenie–słuchanie itp.), po wtóre, aby wskazać na paradoksy i trudności w badaniu tego, co akuologiczne. Złożoność ta nie unieważnia jednak w żaden sposób przeświadczenia głoszącego, że każde formujące, kształtujące doświadczenie jest przepełnione słuchaniem – bez słuchania nie ma kształtowania, słuchanie to duch kształtującego doświadczenia (również edukacji); w zależności od sposobu słuchania, edukacja przybiera rozmaite formy i odwrotnie – rodzaj edukacji zawsze preferuje określone formy słuchania. Stwierdzenie to umożliwia namysł nad wolnością w edukacji, rozumianą jako wyzwalanie w procesie głębokiego zakorzeniania. Kształtowanie ucha hermeneutycznego wydarza się w procesie szeroko pojmowanej translacji/lektury, która jest doświadczaniem czegoś innego oraz w inny niż dotychczas sposób. Formacja taka zakłada – również szeroko rozumianą – lekturę niespieszną i wolną (swobodną) odsłaniającą pewien sens w doświadczeniu współwypowiadania, przekładu i wyrażania wewnętrznego słowa „czytelnika”. Autorka bazuje na przeświadczeniu, że osoba to rzeczywista otwartość – temporalna, dynamiczna przestrzeń pytania. Człowiek to istota poszukująca odpowiedzi na pytanie, które jako ważna „wiadomość” rezyduje w jego wnętrzu („sercu”, „duszy”), dotykając go, poruszając i domagając się poszukiwania odpowiedzi (człowiek jako istota psachnologiczna, quaerologiczna). Niemniej jednak, nawet najprostsze, najgłupsze pytanie musi zostać usłyszane, aby w ogóle mogło być pytaniem. Dlatego człowiek, istota rozumiejąca, może być interpretowana w sposób akuologiczny jako „zamiana w słuch”, „słuchający sposób bycia”, „słuchacz” lub „ucieleśnione słuchanie”, które z jednej strony stanowi przestrzeń pytania (i w tym sensie jest ucieleśnionym pytaniem), z drugiej strony odpowiada – całym sobą – na głos przychodzącego pytania.

Year

Volume

18

Pages

59-80

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • University of Warsaw, Poland
 • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany

References

 • Aldridge D., “The Logical Priority of the Question: R.G. Collingwood, Philosophical Hermeneutics and Enquiry-Based Learning”, Journal of Philosophy of Education 2013, vol. 47, no. 1, pp. 71–85.
 • Chęćka-Gotkowicz A., Ucho i umysł. Szkice o doświadczaniu muzyki, Słowo/obraz Terytoria, Gdańsk 2012.
 • Clarke F.E., Ways of Listening: An Ecological Approach to the Perception of Musical Meaning, Oxford University Press, Oxford 2005.
 • Educational Theory 2011, vol. 61, no. 2 (Special Issue – devoted to listening).
 • Gadamer H.-G., “Niezdolność do rozmowy”, tłum. B. Baran, Znak 1980, no. 3(309), pp. 369–376.
 • Gadamer H.-G., “Text and Interpretation”, in: Dialogue and Deconstruction. The Gadamer–Derrida Encounter, ed. D.P. Michelfelder and R.E. Palmer, State University of New York Press, New York 1989.
 • Gadamer H.-G., “L’inaptitude au dialogue”, traduit par Jean-Claude Gens, in: H.-G. Gadamer, Langage et vérité, traduit par J.-C. Gens, (Bibliothèque de Philosophie, collection fondée par J.-P. Sartre et M. Merleau-Ponty), Édition Gallimard, Paris 1995.
 • Gadamer H.-G., “Granice języka”, transl. B. Sierocka, in: idem, Język i rozumienie, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003.
 • Gadamer H.-G., “The Nature of Things and the Language of Things” (1960), in: H.-G. Gadamer, Philosophical Hermeneutics, transl. and ed. D.E. Linge, University of California Press, Berkeley, Los Angeles & London 2004, pp. 69–81.
 • Gadamer H.-G., Truth and Method, 2nd revised edition, translation revised by J. Weinsheimer and D.G. Marshall, Continuum, London & New York 2004 (Reprinted in 2006).
 • Grondin J., Du sens de la vie. Essai philosophique, Bellarmin, Montréal 2003.
 • Grondin J., “Gadamer’s Experience and Theory of Education: Learning that the Other May be Right”, in: Education, Dialogue, and Hermeneutics, ed. P. Fairfield, Continuum, New York 2010.
 • Grondin J., “Gadamera doświadczenie i teoria edukacji: uczenie się, że inny może mieć rację”, transl. M. Przanowska, Kwartalnik Pedagogiczny 2015, no. 2(236), pp. 11–29.
 • Fiumara G.C., The Other Side of Language: A Philosophy of Listening, transl. Ch. Lambert, Routledge, London & New York 1990.
 • Holzer E., “Listening to Significant Others in the Process of Text Interpretation: An Instance of Applied Hermeneutics”, in: Gadamer’s Hermeneutics and the Art of Conversation, ed. A. Wiercinski, (International Studies in Hermeneutics and Phenomenology, vol. 2), Lit Verlag, Münster 2011, pp. 115–126.
 • Nancy J.-L., Listening, transl. Ch. Mandel, Fordham University Press, New York 2007.
 • O’Callaghan C., Sounds: A Philosophy Theory, Oxford University Press, Oxford & New York 2007.
 • Przanowska M., “Człowiek jako pytanie. O dialektycznym transcendowaniu w doświadczeniu kształtującego słuchania” [The Human Being as a Question], Kwartalnik Pedagogiczny 2013, no. 2(228), pp. 49–76.
 • Przanowska M., “Hermeneutic Conversation and the Piercing Dialectics of Listening”, in: Hermeneutics—Ethics—Education, ed. A. Wierciński, (International Studies in Hermeneutics and Phenomenology, vol. 8), Lit Verlag, Münster 2015, pp. 387–414.
 • Przanowska M., “Przekładanie, czytanie, wychowanie. Perspektywa hermeneutyczna” [Hermeneutic Translation, Reading and Education], Kwartalnik Pedagogiczny 2015, no. 1(235), pp. 27–50.
 • Przanowska M., “Pytanie o sens (w) edukacji. Od Grondinowskiej semantyki sensu i jej pedagogicznych egzemplifikacji do antyredukcjonizmu hermeneutyki kształcenia” [The Question About the Sense of (and in) Education. Grondin’s Semantics of Sense, Its Examples within Pedagogy and the Antireductionism of the Hermeneutics of Education], Kwartalnik Pedagogiczny 2015, no. 2(236), pp. 30–54.
 • Risser J., Hermeneutics and the Voice of the Other: Re-reading Gadamer’s Philosophical Hermeneutics, SUNY Press, New York 1997.
 • Risser J., “Where Do We Find Words for What We Cannot Say? On Language and Experience in the Understanding of Life”, in: Gadamer’s Hermeneutics and the Art of Conversation, ed. A. Wierciński, (International Studies in Hermeneutics and Phenomenology, vol. 2), Lit Verlag, Münster 2011, pp. 221–230;
 • Schwarz Wentzer T., “Toward a Phenomenology of Questioning: Gadamer on Questions and Questioning”, in: Gadamer’s Hermeneutics and the Art of Conversation, ed. A. Wierciński, (International Studies in Hermeneutics and Phenomenology, vol. 2), Lit Verlag, Münster 2011, pp. 243–266.
 • Smith R., “Half a Language: Listening in the City of Words”, Educational Research 2010, vol. 4, pp. 149–160.
 • Szendy P., Écoute. Une histoire de nos oreilles, Les Éditions de Minuit, Paris 2001.
 • Thresholds of Listening. Sound, Technics, Space, ed. S. van Maas, Fordham University Press, New York 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-5358

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2062757e-88fa-4aa9-9078-4aa938710822
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.