PL EN


2020 | 1 (53) | 193-213
Article title

Obwodowe komisje w yborcze w w yborach samorządow ych. Wybrane zagadnienia na tle praktyki w yborów z 2018 r.

Content
Title variants
EN
District Electoral Commissions in Municipal Elections. Selected Issues in the Light of Practice of Local Election From 2018
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza kształtu obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych. Rozważania zawarte w pracy oparte zostały na obowiązu-jących regulacjach prawnych oraz wnioskach płynących z praktyki wyborów samorzą-dowych z 2018 r. W pierwszej części artykułu omówiono znaczenie obwodowych komi-sji wyborczych dla procesu wyborczego. Część druga opracowania poświęcona została trybowi zgłaszania kandydatów na członków omawianych komisji. W dalszej części za-prezentowane zostały podmioty zaangażowane w powołanie obwodowych komisji wy-borczych oraz aktualne zasady ich funkcjonowania. Analizę kończą wnioski, w których przedstawiono krytyczne uwagi dotyczące aktualnego kształtu instytucjonalnego oraz trybu powołania obwodowych komisji wyborczych.
EN
The subject of the article is the analysis of the shape of district electoral commissions in municipal elections. The considerations contained in the paper were based on the bind-ing legal regulations and the conclusions from the electoral practice of the municipal elections from 2018. The first part of the article discusses the significance of the elector-al commissions for the electoral process. The second part of the study is devoted to the procedure for nominating candidates of the commissions. Subsequently, the entities re-sponsible for appointment of the electoral commissions and the current rules for their functioning are discussed. Finally the article contains the conclusions with critical re-marks about the current institutional shape and the mode of appointing the electoral commissions.
Year
Issue
Pages
193-213
Physical description
Dates
published
2020-02-29
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Czaplicki K.W., Dauter B., Jaworski S. J., Kisielewicz A., Rymarz F., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Czaplicki K.W., O potrzebie stabilności prawa wyborczego. Wybrane problemy, Toruń 2009.
 • Haman J., Wybory samorządowe 2018. Raport z obserwacji, Warszawa 2018.
 • Hermeliński W., Aktualne problemy prawa wyborczego przed wyborami do jednostek samorządu terytorialnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 4.
 • Mordwiłko J., Pozycja i rola komisarza wyborczego w polskim prawie wyborczym, „Gdańskie studia prawnicze” 2004, t. XII.
 • Pyrzyńska A., Kropkowski M., Rzeszowski J., Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, Toruń 2015.
 • Rakowska-Trela A., Nowelizacja samorządowego prawa wyborczego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 4.
 • Rakowska-Trela A., Składowski K., Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018, Warszawa 2018.
 • Rakowska-Trela A., Zasada demokratycznego państwa prawnego a zmiany w prawie wyborczym, „Studia Wyborcze” 2018, t. 25.
 • Skotnicki K., Skład obwodowych komisji wyborczych i obwodowych komisji do spraw referendum, [w:] Iudices electionis custodes (sędziowie kustoszami wyborów), red. F. Rymarz, Warszawa 2007.
 • Sokala A., Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim, Toruń 2010.
 • Sokala A., Administracja wyborcza w polskim kodeksie wyborczym, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red K. Skotnicki, Warszawa 2011.
 • Sokala A., Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej, „Studia Wyborcze” 2018, t. 25.
 • Żukowski A., System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-1212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20634290-32a4-4169-b30f-53f587438194
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.