PL EN


2015 | 2(83) | 71-80
Article title

Możliwość zwolnienia z podatku VAT pośrednika ubezpieczeniowego, którego czynności nie podlegają przepisom ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Authors
Title variants
EN
The Possibility of VAT Exemption for an Insurance Intermediary whose Activities are not Subject to the Provisions of the Insurance Mediation Act
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest polemika z tezą, że rejestracja pośrednika ubezpieczeniowego jako licencjonowanego agenta lub brokera ubezpieczeniowego jest niezbędnym warunkiem dla zwolnienia świadczonych przez niego usług, obejmujących pośredniczenie w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. W opracowaniu postanowiono tezę przeciwną, w świetle której zwolnienie z podatku VAT na podstawie wskazanego przepisu ma charakter wyłącznie przedmiotowy (a nie przedmiotowo-podmiotowy). Innymi słowy, to charakter czynności wykonywanych przez podatnika, a nie jego formalny status, decyduje o spełnieniu przesłanek dla zwolnienia. Tym samym, prawo do zwolnienia z podatku VAT mają w szczególności podmioty wykonujące czynności na podstawie art. 3 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym – pomimo że podmioty te nie zostały zarejestrowane jako pośrednicy i nie posiadają licencji KNF. Autorka wykazuje słuszność powyższej tezy poprzez odwołanie się do argumentów natury prawnej, wśród których kluczowym jest konieczność interpretowania przepisów prawa podatkowego z uwzględnieniem prymatu wykładni językowej; wskazuje również na uprawnienie polskiego podatnika do powołania się na brzmienie normy krajowej w sytuacji jej niezgodności z regulacją unijną. Powyższą argumentację poparto przykładami orzeczeń TSUE oraz polskich sądów administracyjnych.
EN
The aim of the article is to present a polemic with the thesis that registration of an insurance intermediary as a licensed agent or insurance broker is an indispensable condition for an exemption of services provided by him or her, including intermediation in the sale of insurance products, from VAT pursuant to Article 2 (2). 43 (1). 1 point 37 of the VAT Act. In this study, the opposite thesis has been put forward, in the light of which the exemption from VAT on the basis of the indicated provision is of purely objective nature (rather than objective and subjective one). In other words, it is the nature of the activities performed by the taxpayers, rather than their formal status, that decides about the fulfillment of the conditions for tax exemption. Thus, the right to VAT exemption is granted in particular to entities carrying out activities on the basis of Article 3 of the Insurance Mediation Act – even though they have not been registered as intermediaries and do not possess the licence of the Polish Financial Supervision Authority. The author supports her claim by reference to the legal arguments, among which the need to interpret the provisions of the tax law, taking into account the primacy of the linguistic interpretation is essential. Furthermore, she emphasises the Polish he taxpayer's right to rely on the reading of the national standard in case of its non-compliance with the EU regulation. The argumentation presented above has been supported by the judicial decisions of the European Court of Justice as well as the Polish administrative courts.
Year
Volume
Pages
71-80
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20667de3-f139-43a6-8803-4f63fe56e0ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.