PL EN


2016 | 12. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych | 114-122
Article title

Technopolie jako miejsca lokalizacji korporacji informatycznych

Authors
Content
Title variants
Technopoles as Places of the Location of IT Corporations
Conference
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nowe warunki działalności firm w gospodarce globalnej przyczyniły się do nasilenia procesów powstawania przedsiębiorstw międzynarodowych w formie korporacji i konglomeratów wielu działalności, o zróżnicowanym statusie prawno-organizacyjnym, których celem jest uzyskanie jak największej efektywności ekonomicznej. Decyzje o ich lokalizacji zwykle uzależnione są od: strategii i organizacji korporacji, ich wielkości, pozycji konkurencyjnej, stopnia ich internacjonalizacji oraz branży, w której działają. Wybór lokalizacji przez firmę międzynarodową ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju danego miejsca i regionu. Szczególną rolę w omawianym procesie odgrywają korporacje informatyczne, które stanowią stosunkowo nowy sektor, rozwijający się szczególnie intensywnie w ostatnim ćwierćwieczu. Obszary, gdzie lokalizowane są siedziby zarządu i oddziały korporacji informatycznych wyróżniają się w przestrzeni czynnikami, które pozwalają kształtować specyficzną formę aglomeracji, technopolię (technopolis, techopole). W nawiązaniu do tych przesłanek przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza czynników, które wpływają na lokalizację korporacji informatycznych w przestrzeni światowej. Zamierzeniem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: W których technopoliach korporacje informatyczne zlokalizowały siedziby zarządów i oddziały oraz jakie były uwarunkowania tego procesu na poszczególnych obszarach? Badaniami objęto 100 dominujących korporacji informatycznych, które wyróżniono spośród 2000 największych tego typu korporacji o zasięgu światowym. Zasadnicze czynniki wpływające na lokalizację korporacji informatycznych w technopoliach to: zaplecze naukowo-badawcze, dostęp do wykwalifikowanych pracowników, połączenia komunikacyjne i koncentracja innych przedsiębiorstw danej działalności. Innymi istotnymi czynnikami są: działania na rzecz wzmocnienia własnej pozycji konkurencyjnej i monopolistycznej, stopień specjalizacji działalności, kapitał intelektualny założycieli i pracowników, który miał wpływ na rozwój nowych technologii (wynikający m.in. z cyklu życia produktu, nakładów i zatrudnienia w działalności badawczo-rozwojowej, bliskości uczelni wyższych), przeprofilowanie dotychczasowych działalności korporacji lub zakładanie zupełnie nowych oraz rożne źródła zasilania finansowego
New conditions of activity of companies in the global economy have contributed to the intensification of the processes of establishing international enterprises in the form of corporations and conglomerates of many companies with varied legal and organizational status whose objective is to achieve the highest possible economic effectiveness. Decisions on their location usually depend on: strategy and organization of the corporations, their size, competitive position, degree of internationalization as well as the industry branch in which they are active. The choice of location by an international company is of great significance from the point of view of development of the given place and region. A special role in this process is played by IT corporations, which constitute a relatively new sector, especially intensely developing in the last 25 years. The areas where the headquarters of management boards and branches of IT corporations are located stand out in the space with the factors which allow development of a specific form of agglomerations, the technopolises (technopoles). In reference to these premises, the subject matter of the paper is the analysis of the factors which affect the location of IT corporations in the world space. The objective will be to find the answer to the question, in which technopolises IT corporations have located their headquarters of management boards and branch offices as well as what were the determinants of this process in the individual areas. The study covered 100 dominant IT corporations, selected from among 2,000 largest world corporations. The basic factors which affected the location of IT corporations in the technopolises are: research and development facilities, access to qualified employees, traffic connections and concentration of other enterprises of the given type of activities. Other significant factors are also: striving to enhance own competitive and monopolistic position, degree of specialization, the intellectual capital of the founders and employees which had effect on the development of new technologies (resulting, among others, from the life cycle of the product, expenditures and employment in the research and development activity, proximity of higher education facilities), reprofiling the current activities of corporations or establishing completely new ones as well as various sources of providing financial resources.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland
References
 • Benko, G. (1993). Geografia technopolii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95–109.
 • Borowiec, M. (2010). Funkcjonowanie krakowskiego i rzeszowskiego ośrodka akademickiego w świetle koncepcji układów bipolarnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prace Monograficzne, 539.
 • Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Chojnicki, Z., Czyż, T. (2007). Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 79(3–4), 423–428.
 • Domański, R. (1998). Zasady geografii społeczno-ekonomicznej. Warszawa – Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Domański, R. (2000). Miasto innowacyjne. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CIX, Warszawa.
 • Dorocki, S. (2012). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju społeczeństwa informatycznego w Polsce. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 27, 131–145.
 • Dorocki, S., Jastrzębski, J. (2012). Regionalne zróżnicowanie rozwoju biotechnologii w Europie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 67–94.
 • Kilar, W. (2009). Koncentracja przestrzenna światowych firm informatycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 97–108.
 • Kukliński, A. (red.). (2001). Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa Kukliński, A. (red.). (2005). Nauka – technologia – gospodarka. Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 • Kyaw, A. (2001). Decentralization of Production and the Formation of Technology Regions: A Case Study of the Koriyama Technopolis. Geographical Review of Japan, 74 (Ser. B), No. 2, 199–211.
 • Parysek, J.J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Rachwał, T. (2011). Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast. W: Z. Makieła, A. Szromnik (red.), Miasto innowacyjne. Wiedza – przedsiębiorczość – marketing. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CXLI, 135–152.
 • Rachwał, T. (2013). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 189–211.
 • Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2013). Spatial distribution and differences in migration patterns and revenues of gminas in the Krakow Metropolitan Area. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 19, 73–86.
 • Raźniak, P. (2012). Procesy społeczno-ekonomiczne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Prace Geograficzne, 129, 63–81.
 • Stachowiak, K. (2008). Czynniki instytucjonalne w budowaniu i funkcjonowaniu gospodarki opartej na wiedzy – przykład Finlandii. W: J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Stopford, J.M. (1995). Competing Globally for Resources. Transnational Corporations, 2.
 • Stroper, M. (1992). The Limits to Globalization: Technology Districts and International Trade. Economic Geography, 68(1), 60–93.
 • Zioło, Z. (2004). Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 7, 97– 106.
 • Zioło, Z. (2009). Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 11–31.
 • Zorska, A. (2002). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • http://www.bayern.de/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-206e18cf-6b4b-41ec-baa3-6064da690f9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.