Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 8 | 155-174

Article title

Fakt estetyczny jako autonomiczne doświadczenie poznawcze w badaniach nad uczeniem się muzyki (rekomendacje dla wczesnej edukacji)

Content

Title variants

EN
Aesthetic fact as an autonomous cognitive experience in research on music learning (recommendations for early education)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Music education theorists agree that the success of music learning depends to a large extent on the quality of the educational impact at early stages of education. Early music education is therefore the stage where the identification of natural developmental potential and the development of appropriate musical competences and skills is particularly important (in terms of the professionalization of activities and their evaluation). This text raises important issues for educators concerning research on the disciplinarization of knowledge about early music education and the quality of socio-cultural practice in this field. It refers to E.E. Gordon's contemporary Theory of Learning Music and its main conceptual category - audiation. In this theoretical construction, the adopted definitions allow one to draw recommendations for general reflection on the relationship between theory and the practice of research on the autonomy of childhood experience of music and aesthetics. This reflection is inscribed in the reflection of contemporary pedagogy and strives to evaluate the basic qualities of music pedagogy (at least in the aspect of creating empirical-praxeological knowledge).

Year

Volume

8

Pages

155-174

Physical description

Dates

published
2020-01-10
received
2019-06-24

References

 • Bonna, Beata. „Powszechna edukacja muzyczna wobec konieczności zmian”. W Tożsamość pedagogiki muzyki. Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. Andrzej Michalski, t. 1, 251-262. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2012.
 • Bonna, Beata. „Research on the Application of E.E. Gordon’s Theory of Music Learning in the Music Education in Poland”. Culture and Education 6 (2013): 66-87.
 • Bonna, Beata. Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym. Bydgoszcz: UKW, 2016.
 • Brzezińska, Anna. Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar, 2014. Chruszczewski, Michał H. Profile uzdolnień. Intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych. Warszawa: UW, 2009.
 • Drosser, Christoph. Muzyka, ach daj się uwieść. Warszawa: PWN, 2011.
 • Eco, Umberto. Dzieło otwarte. Forma i nieokreślność w poetykach współczesnych. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2008.
 • Edwards, Richards D., Donald A. Hodges. „Neuromusical Research: An Overview of The Literature”. W Neurosciences in Music Pedagogy, red. Wilfried Gruhn, Frances Rauscher, 1-28. New York: Nova Science Publishers, 2007.
 • Eliasz, Andrzej. Psychologia ekologiczna. Warszawa: PAN, 1993.
 • Filipiak, Ewa, Ewa Lemańska-Lewandowska. „Możliwości rozwijania myślenia i uczenia się dzieci poprzez stawianie zadań rozwojowych”. W Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce, red. Ewa Filipiak, 39-66. Bydgoszcz: Art Studio, 2015.
 • Frołowicz, Elżbieta. Aktywność muzyczna a zmiany rozwojowe dziecka. Gdańsk: AM, 2012.
 • Frołowicz, Elżbieta. „W poszukiwaniu nowych sensów wczesnoszkolnej edukacji muzycznej”. W Wokół teoretycznych podstaw kształcenia muzycznego. Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. Andrzej Michalski, t. 3, 167-180. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2014.
 • Goffman, Erving. Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji. Kraków: Nomos, 2010.
 • Gołębniak, Bogusława D. „Nauczanie i uczenie się w klasie”. W Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, t. 2, 158-205. Warszawa: PWN, 2006.
 • Gordon, Edwin E. Learning Sequences in Music. Skill, Content and Patterns. A music learning theory. Chicago: GIA Publications, 1980.
 • Gordon, Edwin E. „Wykłady”. W Teoria uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona, red. Ewa Zwolińska, Wojciech Jankowski, 17-136. Bydgoszcz-Warszawa: WSP, AMFC, 1995.
 • Grusiewicz, Mirosław. Wkład czasopisma „Wychowanie muzyczne” w rozwój praktyki i teo-rii powszechnej edukacji muzycznej w Polsce. Lublin: UMCS, 2015.
 • Hargreaves, David, Nigel Marshall, Adrian North. „Music education in the twenty-first century: a psychological perspective”. British Journal of Music Education 3 (2003): 146-163.
 • Hejmej, Andrzej. Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarności. Kraków: Universitas, 2012.
 • Hejnicka-Bezwińska,Teresa. Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. Jankowski, Wojciech. „Podsumowanie. Wnioski modelowe”. W Raport o stanie szkolnic-twa muzycznego I stopnia. Diagnozy, problemy, wnioski modelowe, red. Wojciech Jankowski, 159-175. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, 2012.
 • Kamińska, Barbara. „Co wnosi psychologia muzyki do pedagogiki muzyki?”. W Tożsamość pedagogiki muzyki. Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. Andrzej Michalski, t. 1, 167-173. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2012.
 • Kendall, Roger A., Edward C. Carterette. „Verbal attributes of simultaneous wind instrument timbres: I. von Bismarck’s adjectives”. Music Perception 10, 4 (1993): 445-467.
 • Klimas-Kuchtowa, Ewa. „Audiacja w systemie przetwarzania informacji”. W Teoria uczenia się muzyki według E.E. Gordona, red. Ewa Anna Zwolińska, Wojciech Jankowski, 151-158. Warszawa-Bydgoszcz: WSP, AMFCh, 1995.
 • Klus-Stańska, Dorota. Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa: PWN, 2008.
 • Kohli, Martin. „Biografia: relacja, tekst, metoda”. W Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, red. Kaja Kaźmierska, 125-138. Kraków: Nomos, 2012.
 • Kojs, Rafał. „Dziecięca muzyka eksperymentalna”. W Dziecko w świecie muzyki, red. Bronisława Dymara, 71-80. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000.
 • Kołodziejski, Maciej. „Music Teacher as a Researcher of Educational Process”. Muzikas Zinatne Šodien: Pastavigais un Mainigais. Zinatnisko rakstu krajums 4 (2012): 357-372.
 • Kołodziejski, Maciej, Łukasz Pulchny, Paweł A. Trzos.„Diagnosis of Child Listening to Music in the Light of SUMS Application”. W Music Science Today: the Permanent and the Changeable,red. Evalds Daugulis, 128-138. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press Saule, 2019.
 • Konaszkiewicz, Zofia. „Pedagogika muzyki a wybrane nurty psychologii”. W Tradycje myśli pedagogicznej w nauczaniu muzyki. Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. Andrzej Michalski, 225-233. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2013.
 • Konaszkiewicz, Zofia. „U podstaw pedagogiki muzycznej w perspektywie przeszłości i przy-szłości”. W Tożsamość pedagogiki muzyki. Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. Andrzej Michalski, t. 1, 47-67. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2012
 • Kostkiewicz, Janina. „Przedmiot pedagogiki (ogólnej) w sytuacji wielości nurtów i koncepcji pedagogicznych”. W Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, red. Teresa Hejnicka-Bezwińska, 58-72. Bydgoszcz: UKW, 2011.
 • Kozłowska-Lewna, Alicja. „Dlaczego nauczanie zintegrowane nie powinno dotyczyć muzyki?”. W Ontologia pedagogiki muzyki. Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. Andrzej Michalski, 115-140. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2015.
 • Kukołowicz, Teresa. „Pedagogika a teoria wychowania”. W Pedagogika ogólna. Tradycja – teraźniejszość – nowe wyzwania, red. Teresa Hejnicka-Bezwińska, 71-77. Bydgoszcz: WSP, 1995. Kwieciński, Zbigniew. „Edukacja do globalnego przetrwania i rozwoju”. W Tradycja i wyzwania. Księga pamiątkowa na 75-lecie założenia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921-1996, red. Kazimiera Pacławska, 89-99. Kraków: Universi-tas, 1996.
 • Kwieciński, Zbigniew. Socjopatologia edukacji. Warszawa: Trans Humana, 2002. Leppert, Roman. Pedagogiczne peregrynacje. Studia i szkice o pedagogice ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo AB, 2002.
 • Lawendowski, Rafał. „Ekologia dźwiękowa w ujęciu społecznej psychologii muzyki”. W Tradycje myśli pedagogicznej w nauczaniu muzyki. Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. Andrzej Michalski, t. 2, 273-290. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2013.
 • Manturzewska, Maria. „Zdolności, kompetencje i postawy muzyczne naszej młodzieży w świetle wyników badań”. W Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego, red. Maria Manturzewska, 85-100. Warszawa: AMFCh, 2001.
 • Manturzewska, Maria, Halina Kotarska, red. Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki. Warszawa: WSiP, 1990.
 • Manturzewska, Maria, Halina Kotarska, Lech Miklaszewski, Kacper Miklaszewski. „Zdolności, uzdolnienie i talent muzyczny”. W Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, red. Maria Manturzewska, Halina Kotarska, 51-82.Warszawa: WSiP, 1990.
 • Maszke, Albert. „Tok przygotowania badań”. W Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. Stanisław Palka, 153-176. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
 • Meyer, Leonard. „Meaning in Music and Information Theory”. Journal od Aesthetics and Art Criticism 15 (1957): 412-424.
 • Michalski, Andrzej. „Teoretyczne podstawy pedagogiki muzyki”. W Tożsamość pedagogi-ki muzyki. Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. Andrzej Michalski, t. 1, 68-75. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2012.
 • Mussen, Paul, red. Handbook of Child Psychology. New York: John Wiley & Sons, 1983.
 • Pachociński, Ryszard. Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń. Warszawa: IBE, 1999.
 • Palka, Stanisław. Pedagogika w stanie tworzenia. Kraków: UJ, 1999.
 • Paul, Richard. „Bloom’s Taxonomy and Critical Thinking Instruction”. Educational Leadership 42 (1985): 36-39.
 • Parkita, Ewa, Paweł A. Trzos. „Enhancing the Development of Audiation in Early Music Education Using Multimedia (a Polish Example)”. Formazione & Insegnamento 3 (2016): 39-49. Pawłowski, Krzysztof, red. Raport o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego. Warszawa: MKiDN, 2007.
 • Reber, Rolf, Norbert Schwartz, Piotr Winkielman. „Processing fluency and aesthetic pleasure: Is beauty in the perceiver’s processing experience?”. Personality and Social Psychology Review 8 (2004): 364-382.
 • Rubacha, Krzysztof. „Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin”. W Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, t. 1, 21-33. Warszawa: PWN, 2006.
 • Sacher, Wiesława A. Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012.
 • Schütz, Alfred. O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej. Tłum. Barbara Jabłońska. Kraków: Nomos, 2008.
 • Schütze, Fritz. „Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym”. W Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, red. Kaja Kaźmierska, 141-278. Kraków: Nomos, 2012.
 • Sękowski, Andrzej E. „Psychologiczne uwarunkowania wybitnych zdolności”. W Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, red. Andrzej Sękowski, 30-45. Warszawa: PWN, 2005.
 • Shepherd, Daniel, Nicola Sigg. „Music Preference, Social Identity, and Self-Esteem”. Music Perception 32 (2015): 507-514.
 • Shuter-Dyson, Rosamund, Clive Gabriel. Psychologia uzdolnienia muzycznego. Tłum. Ewa Głowacka, Kacper Miklaszewski. Warszawa: WSiP, 1986.
 • Suświłło, Małgorzata. Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2001.
 • Suświłło, Małgorzata. „Teorie psychologiczne a koncepcje rozwoju muzycznego dziecka”. Edukacja Muzyczna 1 (2005): 34-43.
 • Suświłło, Małgorzata. „Wczesna edukacja muzyczna – w poszukiwaniu nowej koncepcji”. W Wybrane problemy wczesnej edukacji artystycznej, red. Ewa Szatan, 33-37. Gdańsk: Wydawnictwo FRUG, 2007.
 • Szubertowska, Elżbieta. „Kandydat na nauczyciela wobec muzyki artystycznej (z badańi doświadczeń)”. W Wartości w muzyce. Muzyka w środowisku szkolnym, red. Jadwiga Uchyła-Zroski, t. 4, 310-319. Katowice: UŚ, 2012.
 • Szubertowska, Elżbieta. „Specyfika zawodu i kształcenia nauczycieli muzyki na tle teorii i praktyki pedentologicznej”. W Tożsamość pedagogiki muzyki. Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. Andrzej Michalski, t. 1, 124-135. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2012.
 • Śliwerski, Bogusław, Bogusław Milerski, red. Leksykon PWN. Pedagogika. Warszawa: PWN, 2000.
 • Tekman, Hasan G. „Music preferences as signs of who we are: Personality and social factors”. W Proceedings of the 7th Triennial Conference of European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM 2009), red. Jukka Louhivuori, Tuomas Eerola, Suvi Saarikallio, Tommi Himberg, Päivi-Sisko Eerola, 592-595. Jyväskylä: JYX, 2009.
 • Temperley, David, Daphne Tan. „Emotional Connotations of Diatonic Modes”. Music Perception 30 (2013): 237-257.
 • Trzos, Paweł A. Codzienność we wczesnej edukacji muzycznej. Bydgoszcz: UKW, 2012.
 • Trzos, Paweł A. „Gordonian Implications in Polish Music Pedagogy: Bydgoszcz School Model”. Review of Artistic Education 9-10 (2015): 128-136.
 • Trzos, Paweł A. „Internal Understanding of Music in Children's Education. Discussion and (Re)Interpretation of this Issue”. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjnei artystyczne 25 (2015): 97-107.
 • Trzos, Paweł A. „Między aplikacją a (re)konstrukcją. W poszukiwaniu kategorii myślenia o wczesnej edukacji muzycznej”. W Ontologia pedagogiki muzyki. Europejskie systemy edukacji muzyki. Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. Andrzej Michalski, t. 4, 173-185. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2017.
 • Trzos, Paweł A. „O dojrzałości muzycznej w kontekście rozwoju audiacji”. Przegląd Pedagogiczny 1 (2018): 56-68.
 • Trzos, Paweł A. Umiejętności audiacyjne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Bydgoszcz: UKW, 2018.
 • Uchyła-Zroski, Jadwiga. „Rozumienie muzyki procesem wiodącym ku wartościom”. W Wartości w muzyce. Studium monograficzne, red. Jadwiga Uchyła-Zroski, t. 1, 24-34. Katowice: UŚ, 2008.
 • Waloszek, Danuta. „Estetyka sytuacji edukacyjnych”. W Wartości w muzyce. Studium monograficzne, red. Jadwiga Uchyła-Zroski, t. 1, 35-46. Katowice: UŚ, 2008.
 • Weiner, Agnieszka. Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Determinanty, zależności, perspektywy rozwoju. Lublin: UMCS, 2010.
 • Weiner, Agnieszka. „Pedagogiczne implikacje wybranych koncepcji rozwoju muzycznego człowieka”. W Tożsamość pedagogiki muzyki. Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. Andrzej Michalski, t. 1, 187-198. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2012.
 • Zwolińska, Ewa A. Audiacja. Studium teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona. Bydgoszcz: UKW, 2011.
 • Zwolińska, Ewa A. Kształcenie nauczycieli według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona. Bydgoszcz: UKW, 2012.
 • Zwolińska,Ewa A. Rozwój wyobraźni muzycznej a funkcje percepcyjno-motoryczne w młodszym wieku szkolnym. Bydgoszcz: WSP, 1997.
 • Zwolińska, Ewa A. Społeczne znaczenie muzyki. Bydgoszcz: UKW, 2015.
 • Zwolińska, Ewa A. „Status naukowy pedagogiki muzyki w świetle teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona”. W Tożsamość pedagogiki muzyki. Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. Andrzej Michalski, t. 1, 76-87. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2012.
 • Zwolińska, Ewa A. Strategia rozwoju audiacji w muzycznej edukacji. Bydgoszcz: UKW, 2013.
 • Zwolińska, Ewa A. „Zastosowanie teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona w kształ-ceniu nauczycieli”. W Wokół teoretycznych podstaw kształcenia muzycznego. Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. Andrzej Michalski, t. 3, 127-142. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2014.
 • Zwolińska, Ewa A., Dariusz Mikołajewski, Paweł A. Trzos. „Efficiency of Listening to the Melody and Neural Correlates of Tonality Differentiation”. Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online 16 (2019): 44-57.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2074155b-4489-4ff5-84b7-7f3d81866c79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.