PL EN


2013 | 6 | 2(19) | 141-168
Article title

Zarządzanie procesami konsumpcji usług edukacyjnych w szkole wyższej

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Można stwierdzić, że aby szkoła wyższa odnosiła sukces, musi być kierowana i nadzorowana w sposób przejrzysty i systematyczny. W artykule zdefiniowano zarządzanie i jego przesłanki dla szkolnictwa wyższego, wskazując przy tym szczególne wymiary zarządzania organizacją, którą jest uczelnia. Stwierdzono, że szkoła wyższa postrzegana jest poprzez składowe, które decydują w powiązaniu ze sobą o sukcesie realizacji złożonych celów edukacyjnych. Scharakteryzowano szkołę wyższą jako organizację zorientowaną na proces i zmiany zachodzące na przestrzeni lat. Podjęto próbę skonstruowania modelu zarządzania procesami konsumpcji usług edukacyjnych w szkole wyższej. Szkoła wyższa jako organizacja pełniąca funkcję usługową powinna sięgnąć po sposoby zarządzania z przemysłu, tak jak każde przedsiębiorstwo. Aby mogła utrzymać się na rynku, musi doskonalić się i zmieniać w zależności od potrzeb klienta.
Keywords
Contributors
author
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Berdowski J.B., Akredytacja wyższych uczelni jako jeden z czynników mających wpływ na doskonalenie jakości nauczania (w:) E. Skrzypek (red.): Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, t. 2. Lublin 2005
 • Borkowski S., Siekański K., Zarządzanie funkcjonalne a procesowe w przedsiębiorstwach, „Organizacja i Kierowanie” 2004, nr 2
 • Brown R., The New UK Quality Framework, “Higher Education Quarterly” 2000, nr 4, vol. 54
 • Education and training in Europe: diverse systems, shared goals for 2010; www.menis.gov.pl (pobrano 05.05.2005 r.)
 • Castells M., The Informational City, Basil Blackwell, Oxford (w:) Ch. Evans: Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2005
 • Chmielecka E., Systemy zapewniania jakości kształcenia w świecie-kierunek zmian (w:) Jakość kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Płock 2000
 • Cichoń S., Nowa reforma edukacji-lepsza jakość kształcenia, Z. Andrzejak, L. Kacprzak, K. Pająk (red.): Polski system edukacji po reformie 1999 roku – stan, perspektywy, zagrożenia. Poznań-Warszawa 2005
 • Dahlman C., Anderson T. (red.): Korea and the Knowledge-based Economy. Information Society, OECD, World Bank Instytute 2000
 • Denek K., Wspieranie i doskonalenie reformy systemu edukacji, „Wychowanie na co dzień” 2002, nr 1
 • Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2002, s. 511, (w:) J. Rzęchowski, Z. Mazij, S. Błoński: Systemy zarządzania jakością w otoczeniu rynku globalnego, „Forum Jakości” 2005, nr 1(45)
 • Education and training in Europe: diverse systems, shared goals for 2010; www.menis.gov.pl (pobrano 5.05.2009 r.)
 • Fazlagić A., Gorynia M., Raport o kapitale intelektualnym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, (w:) T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.): Uczelnia oparta na wiedzy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Warszawa 2005
 • Fazlagić A., Marketingowe zarządzanie szkołą jako sposób na poprawę jakości funkcjonowania polskiej oświaty, „Problemy Jakości” 2005, nr 6
 • Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna, Wydawnictwo TNOiK. Poznań 1947
 • Geryk M., Rynek uczelni niepublicznych w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa 2007
 • Gołaszewska H., Franecka A., Ulatowska M., Górska J. (red.), Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 roku, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa 2010
 • Groth N.B., Alvheim S., The Role of Universities in Development the Baltic Sea Region, www. European Commission Regional Development Fund., s.2 (12.05.2005)
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004
 • Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005
 • http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/szkolnictwo-wyzsze/artykul/ujednolicony-tekst-ustawy-prawo
 • Krupa J., Wykorzystanie metody SERVQUAL w diagnozie ważności cech usługi edukacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej, (w:) E. Skrzypek: Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, t. 2. Lublin 2008
 • Kruszwicki W., Symela K., Poprawa jakości pracy szkoły, Program SMART. Warszawa 1999
 • Kunicka M., Efektywność działania szkoły wyższej na rzecz praktycznego przygotowania studentów (w świetle postanowień Deklaracji Bolońskiej),
 • A. Kozubska, A. Zduniak (red.): Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej, część 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Poznań 2005
 • Lisiecka K., Kreowanie jakości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2002
 • Maciąg J., Wybrane metody pomiaru i oceny efektywności systemu zarządzania jakością w szkołach wyższych, (w:) S. Doroszewicz, A. Kobylińska (red.): Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, Szkoła Główna Handlowa. Warszawa 2007
 • Marszałek A., Znaczenie uniwersytetów w gospodarce opartej na wiedzy, „Przegląd Organizacji” 2007, nr 7-8
 • Marszałek A., Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi, www.e-mentor.edu.pl (pobrano 18.10.2008 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu: Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013, sierpień 2005
 • Morawski M., Problematyka upowszechniania wiedzy między jednostkami organizacyjnymi uczelni, (w:) T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red. nauk.): Uczelnia oparta na wiedzy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Warszawa 2005
 • Norma PN-EN ISO 9000:2006, Systemy Zarządzania Jakością, Podstawy i Terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa 2006
 • Okoń W., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo PWN. Warszawa 1981
 • Peters T.J., Waterman R.H., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wydawnictwo Medium. Warszawa 2000
 • Piasecka A., Podejście procesowe w szkole wyższej, (w:) E. Skrzypek (red.): Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS w Lublinie. Lublin 2008
 • Piotrkowski M., Jakość edukacji w nowym etapie edukacji kraju, ITE. Radom 1999
 • Polska na tle innych państw członkowskich UE w realizacji Programu Edukacja i szkolenie 2010-materiał opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, listopad 2006
 • Przybyła M., (red.): Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Wrocław 2001
 • Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku, J. Delors (red.), W. Rabczuk (tłumaczenie z francuskiego): Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich 1998
 • Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo PWE. Warszawa 2002
 • Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2000
 • Skrzypek E., Ranga jakości w społeczeństwie wiedzy, „Problemy Jakości” 2006, nr 9
 • Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS w Lublinie. Lublin 2000
 • Skrzypek E., Treść zaproszenia na Konferencję INNOVATION 2008, http://www.konferencja.umcs.lublin.pl (pobrano 15. 09. 2008 r.)
 • Skrzypek E., Efektywność procesów w przedsiębiorstwie, (w:) T. Wawak (red.): Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się Europie, tom 6: Determinanty jakości a efektywność procesów, Wydawnictwo Instytutu Ekonomii UJ. Kraków 2003
 • Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w uczelni, (w:) T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.): Uczelnia oparta na wiedzy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Warszawa 2005
 • Stachowicz-Stanusch A., Mendel I., Główne wartości uczelni wyższych jako podstawa etosu akademickiego, (w:) A. Stachowicz-Stanusch (red.): Główne wartości uczelni wyższych w kontekście różnych kultur narodowych, monografia nr 248, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2009
 • Stoner J.M.S., Wankel Ch., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 1997
 • Taylor F.W., Shop Management, Harper & Row, New York 1903
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami)
 • Wawak: T., Zarządzanie procesowe w produkcyjnej szkole, (w:)E. Skrzypek (red.): Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2008
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 85, poz. 924); Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365)
 • Wosik D., Rola i miejsce akredytacji i certyfikacji w ocenie oraz doskonaleniu jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2003, nr 1
 • www.menis.gov.pl (pobrano 14.01.2009 r.)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2077b99d-d3af-4b66-9509-60e0d211966e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.