Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(26) | 435-449

Article title

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W PROCESIE REKRUTACYJNYM

Authors

Content

Title variants

EN
INFORMATION TECHNOLOGIES IN RECRUITING PROCESS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Czas odręcznego pisania podań i życiorysów oraz osobistego dostarczania go do firm przy obecnie rozwijającej się komputeryzacji już mija. Również proces rekrutacyjny przeprowadzany przez firmy, przy ogólnodostępnym Internecie radykalnie się zmienia. Obecnie coraz więcej firm, decyduje się stosować nowe technologie informacyjne, które pozwalają firmie dotrzeć z ogłoszeniem do większej liczby odbiorców, pozyskać większą liczbę lepiej wykwalifikowanych kandydatów, zmniejszyć czas i koszty związane z procesem rekrutacyjnym. Ponadto stosowanie niektórych rozwiązań, takich jak profil firmy, pozwala na poprawę wizerunku firmy, co jest istotne w pozyskaniu najlepszych kandydatów poszukujących pracę jak i w zwiększeniu liczby klientów firmy. Celem artykułu jest prezentacja zastosowań technologii informacyjnych w procesie rekrutacji i selekcji. W artykule omówiono znaczenie Internetu w procesie rekrutacyjnym, jako miejsca poszukiwania przyszłych pracowników i pracodawców. Zaprezentowano portale zajmujące się umieszczaniem ogłoszeń rekrutacyjnych. Przedstawiono zastosowanie aplikacji mobilnych, dzięki którym za pomoc smartfonu można brać udział w procesie rekrutacyjnym. Wyjaśniono zalety stosowania formularzy i systemów informatycznych do wstępnej selekcji kandydatów na podstawie nadesłanych aplikacji. Ponadto zaprezentowano możliwości stosowania platform e-learningowych w procesie rekrutacji i selekcji.
EN
The time of handwriting of applications and CVs and of personal delivery to companies with current computerization is already passing. Also the recruitment process carried out by companies, on the public Internet is radically changing.. Nowadays, more and more companies are choosing to use new information technologies that allow the company to reach out to more people, gain more qualified candidates, reduce time and costs associated with the recruitment process. In addition, the use of certain solutions, such as a company profile, allows you to improve your company’s image, which is important in winning the best job seekers and increasing the number of clients. The aim of the article is to present information technology applications in the recruitment and selection process. The article discusses the importance of the Internet in the recruitment process as a place to look for future employees and employers. Portals dealing with placement of recruitment advertisements are presented. The application of mobile applications is presented, which enables the smartphone to participate in the recruitment process. The benefits of using forms and information systems to pre-select candidates based on submitted applications are explained. Additionally, the possibility of using e-learning platforms in the recruitment and selection process is presented.

Year

Volume

Pages

435-449

Physical description

Contributors

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

References

 • Badanie Gemius/PBI realizowane przez Polskie Badania Internetu sp. z o.o. i Gemius Polska sp. z o.o., 08.2016 udostępnione przez firmę Gemius SA.
 • Hyla Marek. 2012. Przewodnik po e-learningu. Oficyne a Wolters Kluwer, Warszawa
 • Lundén Björn. 2003. Rekrutacja pracowników: poradnik dla pracodawcy. Przetł. i oprac. Młodzikowska Danuta. Gdańsk: BL Info Polska.
 • Plebańska Marlena. 2011. E-learning : tajniki edukacji na odległość. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Plebańska Marlena, Izabela Kula. 2011. E-learning : treści, narzędzia, praktyka. Warszawa: Almamer Szkoła Wyższa.
 • Racka Katarzyna. 2015. Metody eksploracji danych i ich zastosowanie. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne tom XXI: 143.
 • Racka Katarzyna. „Big data - znaczenie, zastosowania i rozwiązania technologiczne”. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne tom XXIII: 311. 2016.
 • Woźniak Jacek. 2014. Crowdsourcing - IV etap rozwoju rekrutacji internetowej. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Nr 1, s. 41-55.
 • Zając Jan, współpraca Joanna Dębska. 2012. Technologie informacyjne i komunikacyjne a zarządzanie personelem. Projektu badawczego Trendy rozwojowe i zmiany gospodarcze w regionie. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
 • [www 1] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/ bezrobocie-rejestrowane-i-iii-kwartal-2016-r-,3,25.html (dostęp: 24 III 2017 r.)
 • [www 2] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce- -narodowej-w-i-iii-kwartale-2016-r-,1,24.html (dostęp: 24 III 2017 r.)
 • [www 3] https://www.apple.com/pl/ (dostęp: 24 III 2017 r.)
 • [www 4] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-firmowy-profil-na-facebooku-porady- i-wskazowki (dostęp: 24 III 2017 r.)
 • [www 5] https://www.gemius.pl/ (dostęp: 24 III 2017 r.)
 • [www 6] https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,8671,spadek-bezrobocia-w-lutym.html]
 • [www 7] http://www.gowork.pl/ (dostęp: 24 III 2017 r.)
 • [www 8] https://play.google.com/store/apps (dostęp: 24 III 2017 r.)
 • [www 9] https://pl.indeed.com/ (dostęp: 24 III 2017 r.)
 • [www 10] http://www.infopraca.pl/ (dostęp: 24 III 2017 r.)
 • [www 11] http://polskapress.pl/pl (dostęp: 24 III 2017 r.)
 • [www 12] https://www.pracuj.pl/ (dostęp: 24 III 2017 r.)
 • [www 13] http://gazetapraca.pl/ (dostęp: 24 III 2017 r.)
 • [www 14] https://www.olx.pl/praca (dostęp: 24 III 2017 r.)
 • [www 15] https://www.linkedin.com/jobs (dostęp: 24 III 2017 r.)
 • [www 16] http://www.praca.pl/ (dostęp: 24 III 2017 r.)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-20856f67-83c8-440e-b975-4958a9fb27c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.