PL EN


2015 | 7(43) | 3 | 113-124
Article title

Multigenetyczność dziennikarstwa w nauce i dydaktyce

Authors
Title variants
EN
Multigenomic of journalism in science and didactic
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nauki o mediach funkcjonują jako autonomiczna dyscyplina naukowa od 2013 r. Ich autonomia oznacza nazwanie i opisanie przedmiotu badań oraz metodologii w stopniu umożliwiającym rozróżnienie tradycji badań fenomenologicznych (literaturoznawstwa i psychologii) oraz komunikologicznych (prasoznawstwo i socjologia). W tym kontekście wydaje się uprawnione zastosowanie terminu „multigenetyczność”. W artykule wskazano praktyczny zakres multigenetyczności na przykładzie kształcenia dziennikarskiego w uczelniach Lublina. Omówiono działanie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej przez pryzmat aktywności sekcji badawczych, która decyduje o nowym paradygmacie dziennikarstwa. Przedstawiono także subdyscypliny i metodologię nauk o mediach. W świetle najnowszej refleksji teoriopoznawczej do subdyscyplin zalicza się m.in. historię mediów i medioznawstwa, język mediów, aksjologię, technologię, PR i marketing. Metody zaś cechuje interdyscyplinarność. W konkluzji stwierdzić można, że dyscypliny należące do tzw. otoczenia (np. historia, socjologia, politologia, ekonomia, prawo, kulturoznawstwo) obecne były u podstaw pierwszych studiów nad istotą dyscypliny nauki o mediach (w Polsce od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku).
EN
Media studies function as an autonomous scientific discipline since 2011. Their autonomy implies naming and describing the subject of research as well as methodology to the extent allowing to make distinction of phenomenological research (literary studies and psychology) and communication research (press studies and sociology). In this context it is reasoned to employ the term “multigenomic”. The article indicates a practical range of a multigenomic approach, exemplified by the journalism education in universities of Lublin. Activities of research sections of Polish Communication Association are analyzed as indicating a new paradigm of journalism. The paper also presents subdisciplines and methodology in media studies subdisciplines consist of: history of media and media studies, media language, axiology, technology, PR and marketing. Methods are characterized by interdisciplinary. Concluding, the author states that disciplines of the so-called environment of media studies (e.g. history, sociology, political science, economics, law, cultural studies) have been a foundation of early studies on the key issues of media studies as a discipline (in Poland since 50. of the 50th century).
Year
Volume
Issue
3
Pages
113-124
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Politologii UMCS w Lublinie
References
 • Axer J., Autonomia uniwersytetu i innowacyjnoś, „Nauka” 2/2010.
 • Bronk A., Majdański S., Kłopoty z porządkowaniem nauk: perspektywa naukoznawcza, „Nauka” 1/2009.
 • Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa: Polskapresse Sp. z o.o. 2008.
 • Goban-Klas T., Od wielo- do interdyscyplinarności, „Studia Filozoficzne” 2/1976.
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.
 • Pisarek W. (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas 2006.
 • Gawroński S., Polak R., Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – nowe wyzwania. Kierunki zmian w kształceniu w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Kraków–Rzeszów–Zamość: Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie 2010.
 • Gawroński S., Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania studentów, Rzeszów: Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu 2009.
 • Gawroński S., Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania środowiska naukowo-dydaktycznego, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 2009.
 • Gawroński S., Wstęp [do:] S. Gawroński (red.), Studia dziennikarskie. Uwarunkowania teraźniejszości, wyzwania przyszłości, Kraków–Rzeszów–Zamość: Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie 2011.
 • Hofman I., W sprawie dziennikarstwa i mediów lokalnych, [w:] S. Gawroński (red.), Studia dziennikarskie. Uwarunkowania teraźniejszości, wyzwania przyszłości, Kraków–Rzeszów–Zamość: Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie 2011.
 • Hofman I., Misyjność a prowincjonalizm mediów, „Studia Medioznawcze” 4/2010.
 • Hofman I., Współczesne standardy i wyzwania zawodowe w opiniach dziennikarzy, [w:] B. Kosmanowa (red.)Media dawne i współczesne, t. V, Poznań: Wydawnictwo UAM 2010.
 • Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Pisma wybrane, t. 4, Lublin: TN KUL 1992.
 • Kapuściński R., Autoportret reportera, Kraków: Znak 2003.
 • Krzemiński A., Czwarta władza idzie pod młotek, „Polityka” 2007, nr 28.
 • Makarenko V., Gazety to żyła złota, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 226.
 • Makarenko V., Jak uratować amerykańskie dziennikarstwo?, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 247.
 • Makarenko V., Gdy czytelnik już zna jutrzejsze newsy, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 136.
 • Maślanka J. (red.), Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1976.
 • Michalczyk S., Społeczeństwo medialne, Katowice: Wydawnictwo Śląsk 2008.
 • Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008.
 • Poulet B., Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wołoniec: Wydawnictwo Czarne 2011.
 • Such J., Klasyfikacja nauk, [w:] Z. Cackowski, J. Kmita, K. Szaniawski, P.J. Smoczyński (red.), Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20862ded-8b4e-4f3d-8a96-774273bbe9e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.