PL EN


2015 | 10(946) | 75-92
Article title

Marginalizacja wyrównawczego celu unijnej polityki regionalnej

Authors
Title variants
EN
Marginalising the Goal of Rebalancing Regional Policy in the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest wykazanie, że Unia Europejska w realizowanej polityce regionalnej zarzuciła tradycyjny wyrównawczy paradygmat w skali poszczególnych państw. Nawet w skali całego ugrupowania cel wyrównywania rozwoju regionalnego ma obecnie mniejsze znaczenie niż kiedyś. Podstawową metodą badań jest krytyczna analiza dokumentów unijnych – dokumentów prawnych, programów działań i sprawozdań dających mylny obraz faktów. Wnioski z badań dotyczą identyfikacji przyczyn tego, że w zdecydowanej większości państw UE doszło po 2000 r. do pogłębienia zróżnicowań regionalnych. Głównym powodem zmiany szczegółowych priorytetów wydatków przeznaczanych na politykę regionalną jest prymat strategicznych celów makroekonomicznych. Zmiany stosunku UE do problemów regionalnych są w mniejszym stopniu konsekwencją względów normatywnych, a w większym stopniu zmian otoczenia gospodarczego, przetargu politycznego w rozszerzającej się Unii, zmian świadomości społecznej oraz wzrostu znaczenia programów dekadowych w procesie decyzyjnym.
EN
The aim of the presentation is to prove that the European Union has, in its regional policy, given up its traditional compensatory paradigm on the level of particular countries. Even on the level of the whole Union, the aim of balancing regional development is today less important than it was. The basic research method used for the paper was critical analysis of EU documents: legal acts, action plans and reports that paint a misleading picture of the facts. Conclusions from the research identify reasons that, since 2000, an increase in regional disparities has occurred in the vast majority of EU countries. The main reason for changes in the specific priorities for regional policy and its financing is the primacy of strategic macroeconomic objectives. Changes in the EU’s approach to regional problems are attributable to a lesser extent to legal matters, and to a greater extent from changes in the economic environment, political situation in a growing EU, changes in society’s awareness, and the dominance of ten-year programmes in the decision-making process.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, Poland
References
 • Barcz J. [2008], Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Cohesion Policy: Strategic Report 2010 on the Implementation of the Programmes 2007–2013 [2010], SEC(2010)360, European Commission, Brussels.
 • Cohesion Policy: Strategic Report 2013 on Programme Implementation 2007–2013 [2013], SEC(2013)129, European Commission, Brussels.
 • Eurostat Regional Yearbook [2012], Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Eurostat Regional Yearbook [2013], Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Eurostat Regional Yearbook [2014], Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Kuciński K. [1990], Podstawy teorii regionu ekonomicznego, PWN, Warszawa.
 • Leonard D. [1998], Przewodnik po Unii Europejskiej, Studio EMKA, Warszawa.
 • Pietrzyk I. [2000], Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Polityka gospodarcza [2006], red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • „Rocznik Statystyczny Województw” [2015], GUS, Warszawa.
 • Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości [2011], red. M. Klamut, E. Szostak, Prace Naukowe, nr 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach [2014], Komisja Europejska, Urząd Publikacji UE, Luksemburg.
 • Trzecie sprawozdanie okresowe na temat spójności. W kierunku nowego partnerstwa na rzecz wzrostu, zatrudnienia i spójności [2005], SEC(2005)632, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela.
 • Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu [2014], red. E. Pancer-Cybulska, E. Szostak, Prace Naukowe, nr 380, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – polityka regionalna [2014], Komisja Europejska, Bruksela.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20872546-3cb3-483b-83bd-ebd211bc5ced
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.