PL EN


2015 | 89-90 Redefinicje klasyki | 114-127
Article title

Od Caligariego do...?

Authors
Title variants
EN
From Caligari To Who?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ogłoszony w 1979 r. artykuł Barry’ego Salta „From Caligari to Who?” to pierwsza w historii studiów filmoznawczych poważna próba redefinicji pojęcia ekspresjonizmu. To także pierwsza otwarta krytyka dokonań dwojga czołowych monografistów kinematografii niemieckiej z okresu Republiki Weimarskiej: Siegfrieda Kracauera („Od Caligariego do Hitlera”, 1947) i Lotte H. Eisner („Ekran demoniczny”, 1952). Salt podważa wiarygodność pracy Kracauera – a pośrednio także i Eisner – jako dyskursu uwikłanego w politykę, wskazuje na jej liczne błędy merytoryczne i metodologiczne, które w konsekwencji doprowadziły do poważnych nieporozumień dotyczących stosowania pojęcia ekspresjonizmu, a jednocześnie postuluje, aby w badaniach nad ekspresjonizmem tradycyjną kategorię znaczeniową zastąpić kategorią estetyczną, precyzyjną i poddającą się weryfikacji. Artykuł Salta, jakkolwiek niepozbawiony niekonsekwencji, a w temperaturze polemiki pisany raczej emocjonalnie niż merytorycznie, pozostaje jednym z najważniejszych tekstów krytycznych poświęconych zarówno filmowi ekspresjonistycznemu, jak i kinematografii weimarskiej.
EN
Barry Salt’s article „From Caligari to Who?” published in 1979 is the first serious attempt in the history of film studies to redefine the concept of expressionism. It is also the first open critique of the two main monographers writing about German cinema of the Weimar Republic period: Siegfried Kracauer („From Caligari to Hitler” /1947/) and Lotte H. Eisner („The Haunted Screen” /1952/). Salt directly undermines the credibility of Kracauer’s work and indirectly that of Eisner – as a discourse grounded in politics. He points to numerous factual and methodological errors which led to a serious confusion concerning the use of the concept of expressionism. He also calls for the traditional semantic category of expressionism to be replaced by an aesthetic one, one that would be precise and subject to verification. Salt’s article, although not without inconsistencies, and full of emotional, rather than substantive polemics, remains one of the most important critical texts written on expressionist film and the cinema of the Weimar Republic.
Year
Pages
114-127
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-208ad75d-8332-468a-9e87-5e49416c8c40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.