PL EN


2018 | 2(18)2018 | 135-144
Article title

Szlachetność języka jako problem pedagogiczny

Content
Title variants
EN
Nobility of language as a pedagogical problem
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście zarysowany został problem związany z rolą języka w wychowaniu. Autor wskazuje na znaczenie osobotwórcze języka sztuki. W tym kontekście wprowadza termin języka szlachetnego oraz ukazuje jego związek z wychowaniem do szlachetności oraz samowychowaniem. Znaczenie języka w pracy nad sobą trudno przecenić. Aby ta praca nie stała się zwykłym ćwiczeniem gimnastycznym, trzeba zrozumieć sens terminów konstytuujących ową pracę. Etymologia prowadzi język szlachetny do źródła, z którego on wypływa. Natomiast translacje z języka greckiego pozwalają odsłonić korzenie podstawowych terminów pedagogicznych, a w tym genezę samowychowania.
EN
The text outlined a problem related to the role of language in upbringing. The author points to the self-importance of the language of art. In this context, he introduces the term noble language and shows his connection with nobleness and self-education. The importance of language in working on yourself is difficult to overestimate. In order for this work not to become an ordinary gymnastic exercise, one must understand the meaning of the terms constituting this work. Etymology leads the noble language to the source from which it flows. On the other hand, translations from the Greek language allow to reveal the roots of basic pedagogical terms, including the genesis of self-education.
References
  • 1. Kultura – młodzież – edukacja, red. A. Popławska, L.M. Jakoniuk, Białystok 2008.
  • 2. Lisowski T., Ekwiwalenty greckie goπαιδαγωγός(Gal 3,24.25) w polskich renesansowych przekładach Nowego Testamentu [w druku].
  • 3. Mistrzostwo pedagogiczne, red. I.A. Zjaziun, Warszawa‑Radom 2005.
  • 4. Nowy Testament w przekładzie z języka greckiego na podstawie Biblii Tysiąclecia, wydanie V, Wyd. Pallottinum, Poznań 2009.
  • 5. Read H., Wychowanie przez sztukę, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976.
  • 6. Sowiński A.J., Samowychowanie, [w:] Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K Chałas, A. Maj,Radom 2016.
  • 7. Twórczość pedagogicznie kształtowana, red. A.J. Sowiński, Wyd. Nauk. PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2015.
  • 8. Woroniecki J. OP, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1‑2, Redakcja Wyd. KUL, Lublin 1986.
  • 9. Wyspiański S., Wesele, Wyd. Siedmioróg, Wrocław 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-208b2479-2973-4638-81ab-dbe132d5106e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.