PL EN


2020 | 3-4(36-37) | 232-256
Article title

Rehabilitacja społeczna w strukturze instytucji pomocy społecznej na Słowacji

Content
Title variants
EN
Social Rehabilitation in the Structure of Social Welfare Institutions in Slovakia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowa definicja świadczenia usług socjalnych w domach pomocy społecznej opiera się na holistycznym podejściu do klientów. W pracy zidentyfikowano i dokonano porównań świadczeń usług socjalnych w poszczególnych regionach Republiki Słowackiej. Przedstawiono również świadczenia usług socjalnych na podstawie kompetencji założycielskich obowiązujących na Słowacji. W końcowej części pracy wskazano na możliwe do zastosowania metody i techniki rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej oraz na specyfikę praktyki zawodowej pracownika socjalnego.
EN
The basic definition of the provision of social services in nursing homes is based on a holistic approach to clients. The paper identifies and compares the provision of social services in individual regions of the Slovak Republic. The provision of social services on the basis of founding competences in Slovakia was also presented. In the final part of the work, the possible methods and techniques of social rehabilitation in social servis homes and the specificity of the professional practice of a social worker were indicated.
Year
Issue
Pages
232-256
Physical description
Dates
published
2021-02-26
Contributors
 • St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava, Slovakia
 • Catholic Institute, Theological Faculty, Theological University in Spišské Podhradie, Slovakia
 • St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava, Slovakia
References
 • Horváthová B., Mašatová M., Patriková J., Sociálna rehabilitácia ako významná súčasť v rámci integrácie klientov (liečebné, sociálne, pedagogické a pracovné prostriedky). [In:] Aspekty komplexnej starostlivosti o zdravotne znevýhodnené deti a mladistvých v podmienkach DSS s ambulantnou starostlivosťou. Odborný materiál pre študentov príbuzných odborov a dobrovoľníkov v zaradení DSS SČK, ÚzS Košice – mesto. Eds. M. Repejová, M. Vatra, E. Dudová et al., Košice, Slovenský červený kríž, 2014
 • Jesenský J., Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha, Karlova Univerzita v Prahe Karolinum, 1995
 • Juhásová A., Šmiehilová A., Ajdariová P., Sociálna rehabilitácia ľudí so zdravotným postihnutím. Nitra, Vydavateľstvo Michala Vaška, 2012
 • Kantor J., Lipsky M., Weber J., Základy muzikoterapie. Praha, Grada Publishing, 2009
 • Kečkéšová M., Kusin V., Sociálna rehabilitácia – súčasť komplexnej rehabilitácie. [In:] Inovácie v teórií a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 20. novembra 2014, Ed. P. Krajči, M. Lezo, M. Fuchsová, Bratislava, UK v Bratislave, 2014
 • Kollárová E., Základy somatopédie, Bratislava, Vydavateľstvo UK, 2006
 • Krivošiková M., Úvod do ergoterapie. Praha, Grada Publishing, 2011
 • Kuraňová A., Arabášová B., Kompetencie sociálnych pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb pre klientov s mentálnym postihnutím. [In:] Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné stratégie. Zborník príspevkov z V. doktorandskej konferencie konanej 28. Októbra 2014 v Prešove. Eds. B. Balogová, L. Barteková, A. Jašková, Prešov, Prešovská Univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút edukológie a sociálnej práce, 2014
 • Levická J., Na ceste za klientom. Metódy, formy a prístupy v sociálnej práci. Trnava, Edícia ProSocio, 2006
 • Loeffelholz M. J., Tang Y. W., Laboratory diagnosis of emerging human coronavirus infections – the state of the art. Emerg Microbes Infect. 2020;9(1):747- 756. doi:10.1080/22221751.2020.1745095
 • Matoušek O., Slovník sociálni práce, Praha: Portál, 2008
 • Matoušek O., Kodymowá P., Koláčková J., Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2010
 • Mahrová G., Venglářová M., Čadková-Svejkovská M., et al., Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha, Grada, 2008
 • Majzlanová K., Dramatická výchova vo výchove mentálne postihnutých detí. Trenčín, PTK Echo, 1993
 • Mandelik M., Bramueková J., Patková D., Kuková R., Inštruktor sociálnej rehabilitácie. CD. Prešov, VaV Akademy, 2012
 • Mišová I., Rozvoj centier komplexných služieb komunitného charakteru zameraný na poskytovanie informačnej, poradenskej a vzdelávacej činnosti. [In:] Práca ako kľúčový faktor k inklúzií. Zborník z celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou, I. Mišová, J. Brnová, M. Fečiková, et al. Bratislava: ZPMP, 2006
 • Mišová I., Stavrovská Z., Podporované rozhodovanie, Bratislava, ZPMP v SR, 2009
 • Moravcová D., Zrakové terapie slabozrakých a pacientů s nízkym vizem. Praha, TRITON, 2004
 • Nová M., Metody sociální práce se seniory. [In:] Gerentologie pro sociální práci. Eds. J. Ondrušová, B. Krahulcová, Praha, Karolinum, 2020
 • Novosad L., Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha, Portál, 2009
 • Tománek P., Fragmenty slova – fragmenty výchovy. [In:] „Testimonium fidei”, 2018, Vol. 6, N. 1
 • Strieženec Š., Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava, Tripsoft, 2006
 • Schavel M., Olah M., Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava, BEKI DESIGN, s. r. o., 2009
 • Votava J., Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha, Kar lova Univerzita v Prahe, Karolinium, 2005
 • Vymetal J., et al., Obecná psychoterapie. Praha, Grada Publishing, 2004
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie č. 271/2020 Z.z. ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid-19
 • Usmernenie č. EO/791/108782/2020 ÚVZ SR
 • Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhlásené v súvislosti s ochorením Covid-19
 • Nariadenie vlády SR č. 261/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 70/2020 Z. z. ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
 • Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb, https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb, [access date: 20.07.20]
 • Mišová I., Sociálna rehabilitácia pre ľudí s mentálnym postihnutím http:// www.nrozp.sk/index.php/soc-rehabilitacia/mentalne-postihnutie/97-socialna-rehabilitacia-ludi-s-mentalnym-postihnutim, [access date: 25.07.20]
 • Žilková A., Ľahko čitateľné texty. Bratislava: ZPMP, 2011, s. 1, http://www. zpmpvsr.sk/index. php? option=com content&task=blogcategory&id=43&Ite mid=225, [access date: 18.07.20]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-208b6be9-098b-40b3-b1a2-5b11e8a1799b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.