PL EN


2016 | 39 | 207-218
Article title

Chrześcijaństwo jako czynnik integracji społeczno-duchowej całej ludzkości. Implikacje pedagogiczne

Content
Title variants
EN
Christianity as a Factor of Social and Spiritual Integration of All Humankind. Pedagogical Implications
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny człowiek przeżywa kryzys związany z pojmowaniem Pana Boga, przeżywania Go w swoim sercu. Doświadcza także kryzysu religii jako takiej. Kryzys religii jest kryzysem pojmowania i przeżywania Boga. Wyobrażenia i pojęcia o Bogu zmieniają się, chociaż sama istota Boża pozostaje niezmienna i niedostępna ludzkim ograniczeniom poznawczym. Chcąc zrozumieć sens kryzysu religii, należy uzmysłowić sobie jej cele, zadania i funkcje, jakie ma do spełnienia wobec człowieka. Centrum świata chrześcijańskiego stanowi religia chrześcijańska, a w niej katolicyzm. Wokół znajdują się następujące sfery: (I) sfera integralnego oddziaływania i integralnej przynależności, (II) sfera nieintegralnej postawy ludzi ochrzczonych, a nawet nieochrzczonych, którzy żyją w kręgu pojęć chrześcijańskich oraz sfera (III) - naturalnego skierowania ku wartościom takim jak: rozum, dobro i piękno (porządek logiczny, etyczny i estetyczny). I te treści przywołane za nauczaniem ks. Z. Mościckiego stanowią podstawę rozważań.
EN
Contemporary human beings are in a crisis related to their understanding of God and to experiencing Him in their hearts, and the crisis also concerns religion as a whole. The crisis of religion is a crisis of comprehending and experiencing God. Although ideas and notions of God are changing, the very self of God remains immutable and inaccessible to humans due to their cognitive limitations. If we want to comprehend the crisis of religion, we must be aware of its goals, tasks and functions towards human beings. Christianity is the centre of the Christian world, with Catholicism being part of it. This centre is surrounded by the following spheres: I – the sphere of integral influence and integral affiliation, II – the sphere of non-integral attitude of the baptized and even of the non-baptized who live within the range of Christian notions, and III – the sphere of a natural inclination towards values such as reason, goodness and beauty (logical, ethical and aesthetic orders). Based on the writings by Father Z. Mościcki, the current paper aims at presenting the aforementioned issues.
Year
Issue
39
Pages
207-218
Physical description
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin
References
  • Mościcki, Z., Czym jest chrześcijaństwo i co może dać w dzisiejszych czasach, w: Konferencje ciechocińskie, Ciechocinek 1967, s. 1 – 12.
  • Mościcki, Z., Potrzeba i obowiązek zaangażowanie się człowieka w życie religijne, w: Konferencje ciechocińskie, Ciechocinek 1967, s. 22 – 33.
  • Mościcki, Z., Filozofia chrześcijańska jako czynnik integracji umysłowej i kulturowej, w: Konferencje ciechocińskie, Ciechocinek 1967, s. 53 – 65.
  • Mościcki, Z., W poszukiwaniu nowej postawy religijnej, mps w zbiorach Autorki.
  • Ratzinger, J., Europa Benedykta w kryzysie kultur, Częstochowa 2005.
  • Rusecki, M., Kaucha, K., Chrześcijaństwo, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K.
  • Kaucha, I. Ledwoń, J. Mastej, Lublin-Kraków 2002, s. 225 – 235.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-208d3ac0-9e48-49b1-8423-1ceaa5916f65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.