PL EN


2008 | 4(6) | 73-89
Article title

Fakty i mity rozwoju regionalnego

Content
Title variants
EN
Facts and Myths of Regional Development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest krytyczna dyskusja z kilkoma szeroko podzielanymi poglądami na temat rozwoju regionalnego oraz możliwości jego stymulowania przez politykę regionalną. Przedstawiono argumentację, iż w obecnej fazie rozwoju nie jest możliwe – a więc i nie jest celowe – dążenie do wyrównywania różnic międzyregionalnych, co powinno prowadzić do nowego ujęcia polityki spójności UE. Nie jest skuteczne opieranie rozwoju regionów słabo rozwiniętych wyłącznie na napływie środków zewnętrznych, w tym związanych z budową infrastruktury, a szczególnie infrastruktury związanej z organizowaniem okazjonalnych imprez (wystaw, mistrzostw sportowych). Analizie poddano jeden z częściej stosowanych modeli ewaluacji ex ante – model HERMIN.
EN
The article is devoted to a critical discussion of several widely accepted principles of regional development and regional policies. It is argued in the current development paradigm that it is impossible to achieve regional convergence, which should lead to a deep change in understanding the very assumptions of the EU's Cohesion policy. It is indicated that external impulses do not lead to an accelerated growth in lagging regions, which is especially true in the case of infrastructural projects, and in particular those which are related to incidental events, like expositions of sport championships. One of the most broadly used models for an ex-ante evaluation - the HERMIN model - is also discussed.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Baade R.A., Matheson V. (2008). "An assessment of the economic impact of the american football championship, the super bowl, on host communities", Southern Economic journal, styczeń.
 • Bauer P. (2000). From Subsistence to Exchange, and other essays. Princeton: Princeton Univ. Press.
 • Berbeka J. (2005). Konwergencja gospodarcza a konwergencja społeczna krajów Unii Europejskiej (15) w latach 1985-2002, materiały z konferencji, http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt8/19_berbeka.pdf.
 • Bradley J., Morgenroth E., Untiedt G. (2004). Macro-regional evaluation of the Structural Funds using the HERMIN modeling framework, http://www.gov.si/umar/conference/2004/papers/Gerhard.pdf.
 • Bradley J., Zaleski J., Tomaszewski P., Zembaty M. (2006). Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN. Wrocław: WARR.
 • Boldrin M., Canova F. (2001). inequality and convergence in Europe's regions: reconsidering European regional policies", Economic Policy, t. 16, nr 32, s. 205-253.
 • Castells M. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN.
 • CEC (2007). Growing Regions, Growing Europe, Fourth report on economic and Social Cohesion, Brussels.
 • CEC (2008). Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength, European Commission, Brussels, http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/paper_terco_en.pdf.
 • De la Fuente A., Vives X., (1995). infrastructure and Education as Instruments of Regional Policy: Evidence from Spain, Economic Policy, 10(20).
 • De la Fuente A., Domenech R. (2007). Human capital, growth and inequality in the Spanish regions, http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/konference/01/De_la_Fuente.pdf.
 • De Soto F. (2002). Tajemnica kapitału. Dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie, a zawodzi gdzie indziej. Warszawa: Fijor Publishing.
 • Florida R. (2004). The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books.
 • Florida R. (2005). Cities and the Creative Class. New York-London: Routledge.
 • Friedman J. (1986). "The world city hypothesis", Development and Change, t. 17, nr 1.
 • Gorzelak G. (1997). "Polityka pomocy regionalnej w liberalnej gospodarce - Appalachy", w: A. Dobroczyńska (red.) Jednolitość i różnorodność w polityce rozwoju. Warszawa: WNE UW.
 • Gorzelak G. (2003). "Bieda i zamożność regionów (założenia, hipotezy, przykłady)", Studia Regionalne i Lokalne, z. 1.
 • Gorzelak G. (2005). Ocena ex-ante Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 ze względu na jego wpływ na procesy terytorialne w Polsce, ekspertyza dla MRR, Warszawa.
 • Gorzelak G. (2007). "Polityka Spójności UE: od entuzjazmu do wątpliwości", Opolskie Roczniki Ekonomiczne, 1.17, Opole: PTE.
 • Gorzelak G. (2008). "Miasto jako przedmiot badań nauk ekonomicznych", w: B. Jałowiecki (red.) Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Gorzelak G, Smętkowski M. (2005). Metropolia i jej region. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Gorzelak G., Smętkowski M. (2009). "Dynamika rozwoju regionów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej", w: G. Gorzelak, M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Człowiek - miasto - region: związki i interakcje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Harrison L.E., Huntington S.P (red.) (2003). Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań: Zyski S-ka.
 • Hübner D. (2004). Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy w Polsce, http:// www.tiger.edu.pl/konferencje/marzec2004/Hubner_ pol.pdf.
 • Jałowiecki B. (1996). "Świadomość regionalna młodzieży licealnej", w: B. Jałowiecki (red.), Oblicza polskich regionów. Warszawa: UNESCO.
 • Kawka R. (2007). "Regional Disparities In the GDR - Do They Still Matter?", w: S. Lenz (red.) Restructuring Eastern Germany, German Annual of Spatial Research and Policy. Berlin-Heidelberg-New York: Springer.
 • Kozak M.W. (2009). Polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kryńska E. (red.) (2000). Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Schlar.
 • Landes D. (2005). Bogactwo i nędza narodów.
 • Warszawa: Muza.
 • Lenz S. (red.) (2007). Restructuring Eastern Germany, German Annual of Spatial Research and Policy. Berlin-Heidelberg-New York: Springer.
 • MRR (2008a). Oddziaływanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na gospodarkę Polski w okresie 2004-połowa 2007, Warszawa.
 • MRR (2008b). Pierwsze uwagi wobec Zielonej Księgi oraz prezentacja propozycji definicji pojęcia "spójność terytorialna" - wstęp do dyskusji, Warszawa, grudzień (materiał roboczy).
 • North D.C. (2005). Understanding the Process of Economic Change. Princeton-Oxford: Princeton University Press.
 • PARC (1964). Appalachia. A Report By the President's Appalachian Regional Commission. Washington, D.C.: US Government Printing Office.
 • Pike A., Rodriguez-Pose A., Tomaney J. (2006). Local and Regional Development. London-New York: Routledge.
 • Petrakos G. (2008). Regional growth and inequalities in the European Union, referat na konferencję Transnational Europe: Promise, Paradox, Limits. Ottawa: Carleton University.
 • Porter M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press.
 • Porter M. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 • Pronk J.P. (red.). (2004). Catalysing Development? A Debate on Aid, Blackwell Publ.
 • Pronk J.P. (2004). "Aid as a Catalyst", w: J.P. Pronk (red.), Catalysing Development? A Debate on Aid. Maiden-Oxford-Carlton: Blackwell Publishing.
 • Próchniak M., Rapacki R. (2007). Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005, NBW, Seria "Bank i Kredyt" z. 42, http://www.nbp.pl/Publikacje/bank_i_kredyt/2007_08_09/prochniak.pdf
 • Puga D. (2002). "European regional policies in the light of recent location theories"', Journal of Economic Geography, nr 2, s. 373-406.
 • Rodriguez-Pose A, Fratesi U. (2004). "Między rozwojem a polityką społeczną - europejskie fundusze strukturalne w regionach Celu 1", Studia Regionalne i Lokalne, z. 3
 • Schädklich M., Wagner G. (2007). "Perspectives and Options for Economic Policy In Eastern Germany - With Special reference to nAspects form the Spatial Sciences", w: S. Lenz (red.) Restructuring Eastern Germany, German Annual of Spatial Research and Policy. Berlin-Heidelberg-New York: Springer.
 • Samecki P. (1997). Zagraniczna pomoc ekonomiczna. Warszawa: PECAT.
 • Smętkowski M., Wójcik P. (2009). Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe, MRR, Warszawa: (ekspertyza).
 • Sotirios M. (2002). The Impact of Big Bang Events, ISOCARP Congress, http://www.isocarp.net/pro-jects/case_studies/cases/cs_info.asp?ID=126
 • Tarschys D. (2003). Reinventing Cohesion. The Future of European Structural Policy, Report No. 17, Swedish Institute for European Policy Studies, http://www.sieps.se/_pdf/Publikationer/200317.pdf.
 • Taylor P. (2004). World City Network. A Global Urban Analysis. London-New York: Routledge.
 • WB (2008). World Development Report 2009 Reshping Economic Geography, Washington DC: World Bank.
 • Wójcik P. (2008). "Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20939a54-d8ea-4d02-a3b5-2c6e924b6e44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.