Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 176-186

Article title

Ewolucja przekształceń organizacyjnych w sektorze rolno - spożywczym

Authors

Content

Title variants

EN
The evolution of organizational transformations in the agri-food sector
RU
Эволюция организационных преобразований в аграрно-продовольственном секторе

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem artykułu było zbadanie w jaki sposób struktury jednostek organizacyjnych w sektorze rolno-spożywczym kształtowały się na przestrzeni wieków i w jaki sposób wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na ich funkcjonowanie. Dokonując przydatności struktur organizacyjnych oceniono także stopień konkurencyjności sektora rolnego.
EN
The purpose of the article was to test how the structure of organizational units in the food industry developed over several years and how Polish accession to the European Union has affected these structures. By making the usefulness of organizational structures, we also take into account the degree of competitiveness of the agricultural sector.
RU
Целью статьи было проведение анализа способа формирования структур организационных единиц в аграрно-продовольственном секторе на протяжении веков, а также, каким образом вступление Польши в Европейский Союз повлияло на их функционирование. При осуществлении анализа применимости организационных структур была также дана оценка степени конкурентности агросектора.

Contributors

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

References

 • Czapliński P., 2006. Wpływ procesów transformacji na lokalne struktury przemysłu na przykładzie byłego województwa słupskiego, Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa-Kraków, nr 9.
 • Firlej K., 2011. Konkurencyjność przemysłu spożywczego w aspekcie danych finansowych spółek należących do indeksu WIG-Spożywczy [w:] Teraźniejszość i przyszłość polskiego sektora rolno-spożywczego, Program Wieloletni 2011-2014 „ Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, „ Nowe Życie Gospodarcze’’ 2011, nr 10.
 • Firlej K., 2011. Formy organizacyjne zagospodarowania ziem polskich na przestrzeni wieków, http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE4/21_firlej.pdf, (dostęp: 10.04.2015).
 • Firlej K., 2010. Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych, http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE3/13Firlej.pdf, (dostęp: 10.04.2015).
 • Firlej K., Michna W., Wierzbicki K., 2011. Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wiek, Program Wieloletni 2011-2014, , Wyd. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Firlej K, Żmija D., 2014. Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Hadryjańska B., Dolata M, 2013. Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, Wydawnictwo Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań.
 • Mroczek R., 2011. Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1) [w:] Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, Program Wieloletni 2011-2014, wyd. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej- Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, nr 4.
 • Rydz E., Jażewicz I., 1994. Przemiany struktury gałęziowo-przestrzennych przemysłu województwa słupskiego w zmieniających się warunkach gospodarowania, [ w:] Zachowanie przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarczych, red. Z. Zioło, Wydawnictwo Naukowe WSP, Warszawa-Kraków.
 • Sopińska A., 2009. Czynniki konkurencyjności polskich przedsiębiorstw [w:] Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw, Łódź.
 • Szczepaniak I.,2007. Competitiveness of the Polish Food Sector after the accession to the European Union, Wyd. The Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Warszawa. http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/7802/1/sp07sz01.pdf, ( dostęp: 01.04.2015)
 • Urban R., Polski przemysł spożywczy w Unii Europejskiej – konkurencyjność i szanse rozwojowe, wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa, http://www.warsztaty.wnr.edu.pl/10/sesjanauk/referatyucz/urban.pdf, (dostęp: 13.03.2015).
 • Urban R [red],2004. Przemiany przemysłu spożywczego w latach 1988-2003, wyd. IERiGŻ, Warszawa, nr 121.
 • Woś A.,1998. Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej,[w:]„Problemy integracji rolnictwa” 1/99 [nr 13], Warszawa.
 • Zioło Z., 2000. Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Warszawa-Kraków, nr 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-20975f10-f69f-413a-a835-6f20c6de0090
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.