PL EN


Journal
2007 | 1(16) | 33-50
Article title

Pojęcie i podstawy dialogu ekumenicznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Doświadczany od wieków brak jedności wśród chrześcijan jest zgorszeniem i grzechem, jawnie sprzeciwia się woli Zbawiciela, który przed męką zanosił modlitwy do Ojca: „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno” (J 17,21). Nowe Dyrektorium ekumeniczne z 25 marca 1993 roku przypomina doktrynę zawartą w uchwałach II Soboru Watykańskiego i w Dyrektorium ekumenicznym z 1967 roku (cz. I) i 1970 roku (cz. II), mówiącą że dialog należy do istoty współpracy ekumenicznej i towarzyszy we wszystkich jej formach. Kościół katolicki, zgodnie z zaleceniami II Soboru Watykańskiego zawartymi w Dekrecie o ekumenizmie, zaangażował się bardzo mocno w bilateralne i multilateralne dialogi ekumeniczne z Kościołami i wspólnotami innych wyznań. O potrzebie i ważności prowadzenia dialogu ekumenicznego świadczy raport utworzonej w 1965 roku przez Światową Radę Kościołów i Kościół rzymskokatolicki Wspólnej Grupy Roboczej, która podjęła ten temat jako przedmiot dyskusji w 1967 roku. W niniejszym artykule zostaną przedstawione: pojęcie dialogu (1), warunki jego prowadzenia (2), rodzaje dialogów (3) oraz przeszkody utrudniające jego prowadzenie (4).
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
33-50
Physical description
Dates
published
2007-12-31
Contributors
References
 • Benedykt XVI, Dialog miłości i dialog prawdy uczniów Chrystusa, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan (17 XI 2007), OR 27(2007), nr 1, s. 11-13.
 • Benedykt XVI, W duchu wzajemnej miłości, Przemówienie podczas spotkania Benedykta XVI z Bartłomiejem I w kościele patriarchalnym w Stambule (29 XI 2006), OR 28(2007), nr 2, s. 24.
 • Benedykt XVI, Zjednoczenie chrześcijan naszą wspólną misją, Homilia wygłoszona 25 I 2005 w Bazylice św. Pawła za Murami.
 • Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Thèmes 1968-2002, „Service d’information” 2002/I-II.
 • Dorè J., Unité de l’Europe et pluralità des identités religieuses, spirituelles et culturelles, w: Documents - Episcopat 2003, nr 3, s. 10.
 • Glaeser Z., Uniatyzm jako przeszkoda na drodze katolicko-prawosławnego pojednania, w: Ekumenizm na progu trzeciego tysiąclecia, red. P. Jaskóła, Opole 2000.
 • Hryniewicz W., Przeszłość zostawić Bogu. Unia i uniatyzm w perspektywie ekumenicznej, Opole 1995.
 • II Sobór Watykański, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, Rzym 1964.
 • Jan Paweł II i patriarcha Dimitrios I, Deklaracja ekumeniczna. Fanar 30.11.1979, AAS 71(1979), s. 1603-1604. Tekst polski: Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, red. S.C. Napiórkowski, Lublin 1982, s. 89-90.
 • Jan Paweł II, Dialog na rzecz pokoju — wyzwaniem dla naszych czasów, Orędzie Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II na XVI Światowy Dzień Pokoju (1 I 1983), OR 3(1982), nr 11-12, s. 3.
 • Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, Rzym 1995.
 • Jan Paweł II, Przemówienie podczas spotkania w kościele luterańskim św. Trójcy w Warszawie, 9 czerwca 1991 r., w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, t. XIV, cz. 1, s. 1622.
 • Karski K., Dialogi dwustronne Kościoła rzymskokatolickiego, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 18(2002), nr 1 (49), s. 9-50.
 • Kasper W., Zaangażowanie ekumeniczne Kościoła katolickiego. „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 19(2003), nr 1 (52).
 • Kiereś H., Dialog, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. II, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2001, s. 569.
 • Napiórkowski S.C., Panorama dialogów doktrynalnych z udziałem Kościoła rzymskokatolickiego, w: Na drogach do jedności, red. S.C. Napiórkowski, S.J. Koza, P. Jaskóła, Lublin 1983, s. 22-79.
 • Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu z 25 marca 1993 r., Watykan 1993.
 • Paulus VI, Allocutio, Emo Patri Cardinali Praesidi, Moderatoribus, Membris, Consultori- bus et Officialibus Secretariatus ad fovendam Christianorum unitatem, qui Romae annum conven- tum haberunt, 26 kwietnia 1967 r., AAS 59(1968), s. 498.
 • Sakowicz E., Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963-1999), Warszawa 2000.
 • Turnau J., Siedem błędów głównych ekumenii przeszkadzających, w: Nauka, Kościół, ekumenizm, red. K. Karski, Warszawa 1994, s. 26-27.
 • Urban J., Jezus mistrzem dialogu międzyreligijnego, CT 65(1996), nr 4.
 • Wojtyła K., U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 19882.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2097910f-6254-4abe-905a-4ea3cc079049
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.