PL EN


2018 | 1 (372) | 99-108
Article title

Miejsca zakupu żywności polskich konsumentów

Content
Title variants
EN
Polish Consumers’ Food Purchasing Places
RU
Места покупки продуктов питания польскими потребителями
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter badawczy. Jego celem jest zwrócenie uwagi na obserwowane zmiany w preferencjach konsumentów dotyczących miejsc zakupu żywności. Podjęte rozważania poprowadzone zostały z wykorzystaniem metod wnioskowania logicznego, na podstawie krytycznej analizy dostępnych źródeł wtórnych oraz wniosków z badań ilościowych, przeprowadzonych w Polsce i w wybranych krajach Europy w ramach dwóch projektów badawczych, realizowanych w latach 2013-2015 oraz 2016-2017. Współcześni konsumenci, ukierunkowani na wygodę i bliskość, zaczynają odchodzić od robienia dużych zakupów artykułów żywnościowych w wielkoformatowych placówkach handlowych, zlokalizowanych często na obrzeżach miast. Wybierają częstsze zakupy w dyskontach spożywczych usytuowanych na trasie dom – praca, praca – dom, w małych sklepach osiedlowych z tradycyjną obsługą oraz sklepach wygodnego zakupu typu convenience i proximity. Ważnym miejscem zakupu żywności stają się centra handlowe, oferujące produkty żywnościowe w zlokalizowanych na swoim terenie placówkach handlowych i gastronomicznych. Zaprezentowane w artykule wyniki badań mogą zostać wykorzystane m.in. przez przedsiębiorstwa handlowe oferujące artykuły spożywcze w celu lepszego dostosowania swoich działań do potrzeb i preferencji tak obecnych, jak i potencjalnych klientów.
EN
The article has a research character. The aim of the article is to draw attention to changes in consumers’ preferences about purchasing places of food. The considerations were conducted using methods of logical inference, basing on critical analysis of available derivative sources and conclusions from quantitative research conducted in Poland and the selected European countries within two research projects ran from 2013 to 2015 and from 2016 to 2017. Contemporary consumers, who are oriented to proximity and convenience, have begun to depart from making big food shopping in large mercantile establishments, often located on the outskirts. They choose more frequent shopping in discount shops situated on route from home to work and from work to home, in groceries with traditional service and in convenience and proximity shops. Shopping centres are becoming more important food purchasing places. They offer food in mercantile and gastronomic establishments located in their area. The presented research findings may be used by trade enterprises, which offer food, in order to better adjust their actions to needs and preferences of current but also potential customers.
RU
Статья имеет исследовательский характер. Цель ее – обратить внимание на наблюдаемые изменения в предпочтениях покупателей, касающихся мест покупки продуктов питания. Рассуждения провели с использованием матодов логического умозаключения на основе критического анализа доступных вторичных источников и выводов из количественных исследований, проведен- ных в Польше и в избранных странах Европы в рамках двух исследовательских проектов, осуществлявшихся в 2013-2015 и 2016-2017 гг. Современные потребители, стремящиеся к удобству и близости, начинают отказываться от осуществления больших покупок продуктов питания в крупных торговых заведениях, зачастую расположенных на окраинах городов. Они выбирают более частые покупки в дискаунтерах с продуктами питания, размещенных по маршруту дом – место работы, место работы – дом, в небольших микрорайонных магазинах с традиционным обслуживанием, а также в магазинах с удобством покупок типа convenience и proximity. Важным местом покупки продуктов питания становятся торговые центры, предлагающие продукты питания в расположенных на их территории заведениях торговли и общественного питания. Представленные в статье результаты изучения могут быть использованы, в частности, торговыми предприятиями, предлагающими продовольственные товары, для лучшего приспособления своих действий к потребностям и предпочтениям как нынешних, так и потенциальных клиентов.
Year
Issue
Pages
99-108
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Bednarz P. (2016), Polacy robią zakupy najczęściej spośród wszystkich Europejczyków, http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/polacy-najczesciej-na-zakupach/kflf4b [dostęp: 19.04.2017].
 • GUS (2016), Budżety Gospodarstw Domowych 2015, Warszawa.
 • Jaciow M., Kolny B., Maciejewski G., Mikołajczyk B., Wolny R. (2015), Services in Europe – Diagnosis and development perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kędzior Z. (red.) (2005), Badania rynku – metody, zastosowania, PWE, Warszawa.
 • Kłosiewicz-Górecka U. (2016), Zmiany w sferze handlu w Polsce w latach 2010-2015, IBRKK, Warszawa.
 • Knecht-Tarczewska M. (2011), Centrum handlowe jako nowoczesny produkt handlowo-usługowy, (w:) Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 175.
 • Kucharska B., Kucia M., Maciejewski G., Malinowska M., Stolecka-Makowska A. (2015), The retail trade in Europe – Diagnosis and future perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Maciejewski G. (2015), Wybrane aspekty zachowań zakupowych konsumentów w Niemczech, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Momot R. (2016), Rynek detalicznego handlu spożywczego w Polsce, Fundacja Republikańska i Polska Izba Handlu, Warszawa.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Radecka A. (2016), Rynek operatorów spożywczych – formaty, trendy i wyzwania, https://retailnet.pl/2016/04/07/107515-rynek-operatorow-spozywczych-formaty-trendy-i-wyzwania/ [dostęp: 19.04.2017].
 • Szalonka K., Ullrich G. (2013), Kierunki rozwoju formatów handlu detalicznego w Polsce i w Niemczech, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 776.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-209f29ee-bd52-4133-8dd8-93fda4429351
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.