PL EN


Journal
2020 | 1(61) | 17-24
Article title

The safeguarding of the Vale de Milhaços Gunpowder Factory and the operational conservation of the steam generator and the steam engine

Authors
Content
Title variants
PL
Zabezpieczenie fabryki prochu w Vale de Milhaços oraz konserwacja generatora pary i silnika parowego
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The subject of the article is the black powder factory in Vale de Milhaços in Portugal as an example of the protection of post-industrial heritage. Shown the process of transforming an active production facility into a museum. The steam powered production of black gunpowder in Vale de Milhaços began in 1896 using an innovative system for transmitting mechanical energy over distance by interconnecting the central power generation building with transmission houses for eight sets of production workshops. Steam powered production continued through to 2001 when the Black Gunpowder Circuit became an extension of the Seixal Municipal Ecomuseum under the management of the Seixal Municipality. This aimed to guarantee the preservation of the heritage, including the buildings, production machinery, equipment and utensils. Importantly the heritage was conserved in situ with operational steam-powered energy production, using expertise from past workers at the factory. This required multiple technical, administrative and heritage management procedures including heritage classification; registering of the pressurised industrial equipment; renewal of the licenses for such equipment with the respective economic and industrial public authorities (despite being industrially deactivated); contracting operators for their appropriate conservation within a museological context; and eliminating all black powder from the buildings and surrounding areas. Partnerships with universities and researchers were also developed, including the current project IH4Future – Material Culture, Scientific Culture: industrial heritage for the future under which researchers from historical, museological, material and conservation sciences are undertaking the material characterisation of the heritage on the site using multiple analytical techniques. These studies will provide knowledge on the industry history and technological development of the Vale de Milhaços Gunpowder Factory that will assist in its conservation and development as a museum.
PL
Tematem artykułu jest fabryka czarnego prochu w Vale de Milhaços w Portugalii jako przykład ochrony dziedzictwa postindustrialnego. Ukazano proces przekształcenia czynnego zakładu produkcyjnego w muzeum. Produkcja za pomocą maszyn parowych rozpoczęła się tam w 1896 r. Wykorzystywano innowacyjny system do przesyłania energii mechanicznej na odległość przez połączenie budynku centralnej siłowni wałami przesyłowymi do ośmiu warsztatów produkcyjnych. Produkcja zasilana parą trwała do 2001 r., kiedy Black Gunpowder Circuit wszedł w skład Seixal Municipal Ecomuseum pod zarządem gminy Seixal. Miało to na celu zachowanie dziedzictwa technicznego, w tym budynków, maszyn produkcyjnych, wyposażenia i narzędzi dawnej fabryki. Co ważne, zakład został zachowany na miejscu wraz z działającą maszyną parową obsługiwaną przy wykorzystaniu wiedzy fachowej pracowników fabryki. Wymagało to wielu procedur technicznych, administracyjnych i zarządzania dziedzictwem, w tym klasyfikacji dziedzictwa, zezwoleń dotyczących urządzeń ciśnieniowych i urządzeń przemysłowych (odnowienie licencji na takie urządzenia uzgodnione z odpowiednimi organami administracji publicznej i gospodarki). W celu realizacji projektu rozwijano również partnerstwo z uniwersytetami i badaczami, w tym w ramach projektu IH4Future – Kultura materialna, kultura naukowa: dziedzictwo przemysłowe w przyszłości, w którego ramach specjaliści: historycy, muzealnicy, i konserwatorzy zbadali materialne zasoby dziedzictwa na terenie byłej fabryki, stosując wiele technik analitycznych. Badania te dostarczyły wiedzy na temat historii przemysłu i rozwoju technologicznego fabryki prochu Vale de Milhaços, która to wspiera jej konserwację i rozwój jako muzeum.
Journal
Year
Issue
Pages
17-24
Physical description
Contributors
author
  • Ecomuseu Municipal do Seixal, Portugal
References
  • Filipe G., Patrimonio industrial, experiencias museológicas y proyectos de intervención en el territorio, [in:] Estructuras y pajsajes industriales, proyectos socioculturales y turismo industrial, Associación de Arqueologia Industrial, Incuna, Gijón 2003, 79–87.
  • Filipe G., Circuito da Pólvora Negra de Vale de Milhaços (Seixal-Portugal): patrimonialização e gestão do património, [in:] M.Á. Álvarez Areces (ed.), Pensar y actuar sobre el património industrial en el território, Colección Los Ojos de la Memoria, 19, CICEES, Gijón 2017, 473–480.
  • Filipe G., Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços (séculos XIX–XXI): importância da protecção legal do património industrial e potencialidades da musealização do Circuito da Pólvora Negra, [in:] E. Vieira, J.M.L. Cordeiro (eds.), Actas do II Congresso Internacional sobre Património Industrial. Património, Museus e Turismo Industrial: Uma Oportunidade para o Século XXI, CITAR/Escola das Artes/Universidade Católica Portuguesa e Associação Portuguesa para o Património Industrial 2017, 422–431, http://citar.artes.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/artes/ActasIICongressoPatrimonioIndustrial.pdf [accessed: 14.03.2020].
  • Filipe G., Sabino F., Veríssimo F., Herança de um meio técnico e valorização de um capital de saber-fazer: da pólvora à vitalidade do património industrial em Vale de Milhaços, [in:] Museus e património imaterial: agentes, fronteiras, identidades, Instituto dos Museus e da Conservação, Softlimits, Lisboa 2009, 265–275.
  • Quintela A.C., Cardoso J.L., Mascarenhas J.M. de, The Barcarena Gunpowder Factory: Its History and Technological Evolution between the Seventeenth and Twenthieth Centuries, [in:] B.J. Buchanan (ed.), Gunpowder, Explosives and the State. A Technological History, Routledge, London–New York 2006, 123–141.
  • Custódio J., Património industrial da área territorial de Setúbal: a singularidade da Fábrica da Pólvora de Vale de Milhaços, [in:] Movimento cultural, Edição especial, 2014, 18–34.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20a02f9a-afca-4f80-a957-8e0f6ec36aaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.