PL EN


2014 | 3(7) | 93-113
Article title

The reform of the State in France: disappointed ambitions of the regional and local authorities

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
Reforma państwa we Francji: zawiedzione ambicje samorządu terytorialnego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The unsustainable level of public debt calls for structural reforms. Among them, the territorial reform appears as an essential part of the reform of the state. But the question is: how to start this vast project, while decentralization is, as it were, in midstream? The division of competences between the state and the three levels of regional and local authorities required inextricable political compromises, formalized in many amendments, which removed any consistency from the drafts of bills that have been submitted to Parliament; the exercise of decentralized territorial competences is becoming more and more difficult due to the increasingly worrying budgetary constraints: equality between the territories requires now a range of equalization measures and territorial solidarity. But the latter only makes sense when there is something to be redistributed. Do the budget constraints justify a real territorial “big bang” or do they rather dictate it? The merger of regions is seen as the centerpiece of the territorial reform to come, as if larger regions were enough to make them more powerful and more prosperous. The economies of scale will only be effective after many years. The European Commission expects France to make the necessary structural reforms and prove its credibility in controlling public finances. When it comes to the citizens, they expect more services and more protection from the state and the regional and local authorities but without increased tax pressure. Only a return to economic growth could foster the convergence of expectations that are a priori diametrically opposed.
PL
Niezrównoważony poziom długu publicznego wymaga reform strukturalnych. W ich ramach reforma terytorialna wydaje się istotną częścią reformy państwa. Niemniej jednak pojawia się pytanie: Jak rozpocząć tak ogromny projekt, w czasie gdy decentralizacja jest, tak jak była, podstawą samorządności? Podział kompetencji między państwem a trzema stopniami władz regionalnych i lokalnych pociągnął za sobą liczne kompromisy polityczne, sformalizowane w wielu poprawkach, które usunęły wszelką jednolitość z projektów ustaw złożonych w parlamencie; wykonywanie zdecentralizowanych kompetencji terytorialnych staje się coraz trudniejsze z powodu niepokojąco rosnących ograniczeń budżetowych: równość terytoriów wymaga obecnie wachlarza środków ujednolicających i solidarności terytorialnej. Ta ostatnia ma jednak sens tylko wtedy, gdy jest co redystrybuować. Czy ograniczenia budżetowe uzasadniają prawdziwy terytorialny „big bang”, czy może raczej go nakazują? Scalenie regionów postrzegane jest jako najważniejsza część nadchodzącej reformy terytorialnej, tak jakby większe regiony miały wystarczyć do uczynienia ich silniejszymi i lepiej prosperującymi. Ekonomia skali przyniesie skutki dopiero po wielu latach. Komisja Europejska oczekuje od Francji przeprowadzenia koniecznych reform strukturalnych i udowodnienia swojej wiarygodności w kontrolowaniu finansów publicznych. Obywatele natomiast oczekują od państwa oraz władz regionalnych i lokalnych szerszej oferty usług i większej ochrony, a jednocześnie niezwiększania presji podatkowej. Jedynie odzyskanie wzrostu ekonomicznego pozwoliłoby na zbliżenie oczekiwań, które są a priori diametralnie przeciwstawne.
Year
Issue
Pages
93-113
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet w Strasburgu
References
 • Brisson J.-F., L’Etat, grand architecte du local, “Pouvoirs locaux” 2009, n° 83.
 • Donier V., Droit des collectivités territoriales, Paris 2014.
 • Faure B., Droit des collectivités territoriales, 3eme éd., Paris 2014.
 • Faure B., Sens et portée de la constitutionnalisation du droit des collectivités territoriales, “Pouvoirs locaux” 2012, n° 93.
 • Kada N., Recomposition territoriale: l’Etat, auteur-compositeur-interprete, “Pouvoirs locaux” 2013, n° 96.
 • Marcou G., Changements et permanences dans le systeme français d’administration territoriale, “Revue Française d’Administration Publique” 2012, n° 141.
 • Marcou G., Région, département, commune: complémentarité et concurrence, “Pouvoirs locaux” 2014, n° 101.
 • P. J.-F., La France gaspille-t-elle ses richesses? Territorialité: l’imbroglio, “Les Echos” 2-3 II 2001.
 • Pasquier R., Gouvernance territoriale: quelles articulations entre régions et métropoles?, “Pouvoirs locaux” 2013, n° 96.
 • Rouault M.-Ch., La loi de réforme des collectivités territoriales au crible du Conseil Constitutionnel, “Administrations et collectivités territoriales” 2011, n° 2.
 • Saulnier F., Lorsque la doctrine française exprimait son scepticisme a l’égard de la décentralisation (1910–1940), “Revue Administrative” 2006, mars.
 • Warsmann J.-L., La clarification des compétences, Assemblée Nationale, Rapport d’information n° 1153.
 • Wollmann H., Bouckaert G., Réorganisation de l’Etat en France et en Allemagne: la France “mille-feuilles” versus l’Allemagne “enchevetrée”, “Pouvoirs locaux” 2008, n° 76, mars.
 • Viguerie P. de, La réduction des inégalités territoriales: quelle politique nationale d’aménagement du territoire?, Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), Opinion of 13 XI 2013.
Notes
EN
I. Papers
PL
I. Artykuły
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-232-2822-6
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20a213ea-178b-4a9c-b7ec-5cc05460559b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.