PL EN


2013 | 13 | 231-244
Article title

Z problematyki przesłanek odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa przy wykonywaniu władzy publicznej.

Authors
Content
Title variants
EN
Conditions of property liability of public officers for gross violation of the law during the exercise of public authority.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Autorka koncentruje się w tym artykule na kwestiach przedmiotowych odpowiedzialności. W obowiązujących przepisach prawa mamy do czynienia z mechanizmem materialnoprawnej kumulatywności przesłanek odpowiedzialności, które zostały przedstawione w sposób całościowy, zgodnie z dyrektywą kompleksowości badań dogmatycznych. Przepisy wyznaczają szeroki krąg podmiotowy, nie ograniczając się tylko do naruszeń proceduralnych. Mankamentem przyjętej regulacji jest jej kazuistyczność, co rodzi niebezpieczeństwo, że w niektórych sytuacjach nie będzie można pociągnąć funkcjonariusza do odpowiedzialności, ponieważ przepisów tych jako norm szczególnych nie wolno interpretować rozszerzająco.
EN
This paper presents conditions of property liability of public officers for gross violation of the law. Author focuses on subjective matters of the responsibility. The applicable legal regulations deals with a mechanism of cumulative substantive conditions of liability, which are presented in a comprehensive manner in accordance with the directive of complexity of dogmatic research. The provisions define a broad range of subjects, not limited to procedural violations. The drawback of the regulation is the casuistic approach what involves the danger of some situations in which it would not be possible to held public officers liable, because these provisions as special rules must not be interpreted broadly.
Year
Volume
13
Pages
231-244
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2002.
 • Bagińska E., Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Warszawa 2006.
 • Białecki M., Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.
 • Bielska-Brodziak A. (red.), Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego, t. I, Księga trzecia. Zobowiązania, Warszawa 2007.
 • Bika M., Autokontrola decyzji administracyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2007, nr 11.
 • Cebula R., Zakres przedmiotowy ugody zawartej przed mediatorem w postępowaniu cywilnym, „Radca Prawny” 2011, nr 9.
 • Cieślak Z., O „rażącym” naruszeniu prawa w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1986, z. 11.
 • Czachórski W. (red.), Zobowiązania – zarys wykładu, Warszawa 2008.
 • Czech T., Zasady współżycia społecznego a odpowiedzialność deliktowa, „Państwo i Prawo” 2008, nr 12.
 • Daszkiewicz W., Powództwo cywilne w procesie karnym, Warszawa 1976.
 • Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.
 • Dąbrowa J., Wina jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej, Wrocław 1968.
 • Dybowski T., Przyczynowość jako przesłanka odpowiedzialności, „Nowe Prawo” 1962, nr 2.
 • Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Górski J., Zarys prawa zobowiązań, PWN, Warszawa 1970.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego wraz z komentarzem do Ustawy o świadku koronnym. Komentarz, Kraków 2003.
 • Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Jaśkiewicz J., Poznanie faktów w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2013.
 • Jendrośki J., Adamiak B., Zagadnienia rażącego naruszenia prawa w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1986, z. 1.
 • Kiełkowski T., Uprawnienia autokontrole organu administracji w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 7-8.
 • Klimas M., Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2013.
 • Kmieciak Z., Koncepcja decyzji ostatecznej (w ujęciu Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2008, nr 2.
 • Kmieciak Z., Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji a koncepcja procedury hybrydowej, „Państwo i Prawo” 2002, z. 4.
 • Knysiak-Molczyk H., Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2004.
 • Koch A., Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, Warszawa 1975.
 • Kohutek K. (red.), Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wina jako podstawa odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, „Studia Prawnicze i Ekonomiczne” 1969, t. II.
 • Liszcz T., Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w świetle zasad postępowania, „Przegląd Legislacyjny” 2005, nr 2.
 • Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Warszawa 1948.
 • Michalska M., Legitymacja do wniesienia kasacji w postępowaniu cywilnym, „Palestra” 2003, nr 5-6.
 • Mikuła M., Stolarski K. (red.), Ex contractu, ex delicto. Z dziejów prawa zobowiązań, Kraków 2012.
 • Naworski J.P., Ugoda pozasądowa – zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 4.
 • Niczyporuk J. (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010.
 • Nowicka A. (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005.
 • Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Radwański Z. (red.), Studia z prawa zobowiązań, Warszawa – Poznań 1979.
 • Radwański Z. (red.), System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Warszawa 1977.
 • Radwański Z., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2006.
 • Safjan M., Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1999, z. 4.
 • Safjan M. (red.), Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. II: Prawo cywilne, Warszawa 1995.
 • Sieradzka M., Sądowa weryfikacja decyzji i postanowień wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, „Rejent” 2007, nr 10.
 • Służewski J., Postępowanie administracyjne, Warszawa 1982.
 • Stawicki A. (red.), Stawicki E., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Szpunar A., Czyny niedozwolone w Kodeksie cywilnym, „Studia Cywilistyczne” 1970, t. XV.
 • Śladkowska E., Wydanie decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 11.
 • Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Kraków 2009.
 • Woś T. (red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013.
 • Woś T. (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2011.
 • Woś T. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Zieliński A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Zieliński A., O „rażącym” naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 KPA, „Państwo i Prawo” 1986, z. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20ac5ed9-eca3-4d71-a171-84e4611c92bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.