PL EN


2015 | 1(35) | 39-47
Article title

Rola jakości w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na przykładzie rynku mięsa i wędlin

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The role of quality in making purchasing decisions on the example of meat and cured meat purchasing consumers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu omówiono pojęcie jakości oraz czynniki, które się na nie składają. Uwzględniono rolę róż- nych grup czynników w procesie kształtowania jakości produktu. Zaprezentowano podstawowe systemy zapewnienia jakości stosowane przez przedsiębiorstwa w procesie produkcji żywności. Przedstawiono proces podejmowania decyzji nabywczych oraz jego uwarunkowania. Opisano także obecną sytuację na rynku mięsa i wędlin w Polsce. Rozważania teoretyczne poparto wynikami własnego badania ankietowego oraz porównano je z dostępnymi danymi dotyczącymi analizowanego problemu.
EN
The paper discusses the concept of quality and the factors that it consist of. It takes into account the role of the consumer in the formation of the product quality. It presents the basic quality assurance systems used in food production. Purchasing decision-making process and its implications have been presented. The situation on the market of meat and cured meat in Poland and the legal requirements for the production of food of animal origin have been described. It presents the results of their survey, comparing them with the available data.
Keywords
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Góralczyk, M. (2008). Rola jakości produktów spożywczych w decyzjach zakupowych konsumentów implikacje dla konsumentów. W: Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy. Kraków: Wyd. Nauk. PTTŻ.
 • Grunert, K. (1997). What’s in a steak? A cross-cultural study on the quality perception of beff. Food Qualit. Prefer., 8.
 • GUS (2013). Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013. Warszawa: GUS.
 • GUS (2014). Mały rocznik statystyczny 2014. Warszawa: GUS.
 • Gutman, J. (1982). A means and chain model based on consumer categorization processes. J. Mark., 46(2).
 • Jeznach, M. (2008). Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne jakości i bezpieczeństwa żywności. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Karaszewski, R. (2006). Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
 • Kijowski, J., Wysłouch, W. (2003). Integracja systemu HACCP i systemu według normy PN-EN ISO serii 9000:2001. W: Kijowski, J., Sikora, T. (2003). Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Integracja i informatyzacja systemów. Warszawa: WNT.
 • Kosicka-Gębska, M., Gębski, J. (2014). Wpływ wyróżników jakości na zachowanie konsumenta na rynku mięsa. Rocz. Nauk. SERiA, 1.
 • Kosicka-Gębska, M. (2013). Zachowania polskich konsumentów na rynku wołowiny. Rozpr. Nauk. Monogr. SGGW.
 • Kotler, P.H., Keller, K.L. (2012). Marketing. Poznań: Rebis.
 • Litwińczuk, Z., Barłowska, J. (2012). Produkcja żywności. W: Litwińczuk Z. (red.), Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa. Warszawa: PWRiL.
 • Najorek, L. (1993). Niektóre aspekty uwarunkowań zachowań żywieniowych. Warszawa: Wyd. IŻŻ.
 • Nowicki, P. (2008). Bezpieczeństwo i higiena produkcji żywności w ocenie klientów barów bistro. W: Sikora, T.(2008). Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy (s. 650). Kraków: Wyd. Nauk. PTTŻ.
 • Szwacka-Mokrzycka, J. (2013a). Rola systemu zarządzania jakością w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. W: J. Agribus. Rural Dev., 3 (29). Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
 • Szwacka-Mokrzycka, J. (2013b). Tendencje rozwojowe popytu i podaży żywności w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy (2014). Warszawa: IERiGŻ.
 • Rynek Drobiu. Stan i Perspektywy (2014). Warszawa: IERiGŻ.
 • System certyfi kacji QMP. Pobrane 14 maja 2013 www.kochamwolowine.pl/system-certyfikacji-qmp.
 • http://www.podajindyka.pl/o-kampanii.html
 • http://www.produktyregionalne.pl/biuletyn.html, data wejścia 14 maja 2013
 • http://www.qafp.pl/strona,historia.html, data wejścia 13 maja 2013
 • http://www.wieprzowinapqs.pl/strona-glowna.aspx, data wejścia 13 maja 2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20ad55cf-a068-4e0f-b3c2-4c552b584638
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.