PL EN


2018 | 17 | 265-273
Article title

SOCIO-CULTURAL ANIMATION – THE IDEA AND METHOD OF CHANGES IN LOCAL STRUCTURES

Authors
Content
Title variants
PL
ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA – IDEA I METODA ZMIAN W STRUKTURACH LOKALNYCH
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article has discussed the civilizational context of the creation of sociocultural animation, its determinant factors, indicating the development of its tasks and functions. Animation means a change which takes place in groups and local communities, becoming the nerve of democracy and civic society. The article ends with results of rural environment research.
PL
W artykule omówiono cywilizacyjny kontekst powstania animacji społeczno-kulturalnej i jej uwarunkowania, wskazując na rozwój jej zadań i funkcji. Animacja to dziejąca się zmiana w grupach i społecznościach lokalnych, będąca nerwem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Artykuł kończą wyniki badań środowiska wiejskiego.
Year
Issue
17
Pages
265-273
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Bartoszek, A. (2006). Aktywizacja środowisk lokalnych w warunkach deficytu kapitału społecznego – idea minikontraktów i konkursów publicznych. In E. Nycz (ed.), Problemy mieszkańców. Dylematy władzy. W poszukiwaniu lokalnego partnerstwa. Opole.
 • Bartoszek, A. (2008). Kapitał społeczny – problem aktywizacji zasobów i szansa rozwoju lokalnego. In E. Nycz, L. Nowacka (eds.), Animacja społeczno-kulturalna w mieście. Uwarunkowania – bariery – korzyści. Racibórz.
 • Besnard, P. (1988). Problematyka animacji społeczno-kulturalnej. In M. Debesse, G. Milaret (eds.), Rozprawy o wychowaniu, t. 2. Warszawa.
 • Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa.
 • Dyczewski, L. (1993). Kultura polska w procesie przemian. Lublin.
 • Gorlach, K. Foryś, G. (eds.) (2005). W obliczu zmian: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi. Kraków.
 • Jedlewska, B. (1999). Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych. Lublin.
 • Jedlewska, B. (ed.) (2006). Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce. Lublin.
 • Kazimierczak, T. Rymsza, M. (2007) (eds.). Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Warszawa.
 • Kocik, L. (2001). Trauma i eurosceptyzm polskiej wsi. Kraków.
 • Kopczyńska, M. (1993). Animacja społeczno-kulturalna – podstawowe pojęcia i zagadnienia. Warszawa.
 • Korniłowicz, K. (1976). Pomoc społeczno-kulturalna dla młodzieży pracującej i dorosłych. In S. Wołoszyn (ed.), Źródła do dziejów myśli pedagogicznej, t. XIV. Wrocław.
 • Marynowicz-Hetka, E. (2006). Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, vol. 1. Warszawa.
 • Nycz, E. (1999). Animacja społeczno-kulturalna. In D. Lalak, T. Pilch (eds.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa.
 • Nycz, E. (2008). Podmiotowość liderów społeczności uczących się w procesie zmiany. In J. Kosowska-Rataj, E. Nycz, (eds.), Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego. Opole.
 • Nycz, E. (2013). Animacja społeczno-kulturalna – między ideą a trudem codziennej realizacji. In K. Nowak-Wolna, E. Nycz (eds.), Kultura, animacja, zmiana społeczna. Opole.
 • Nycz, E. (2016). Działalność animacyjna liderów Lokalnej Grupy Działania w środowisku wiejskim (przykład Śląska Opolskiego). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, Vol. XXIX, 1 Sectio J, 29, 1.
 • Olubiński, A. (1996). Siły społeczne jako centralna kategoria pedagogiki społecznej. In S. Kawula (ed.), Studia z pedagogiki społecznej. Olsztyn.
 • Ruskin, J. (1997). Sztuka. Społeczeństwo. Wychowanie. Wrocław.
 • Schindler, A. (2004). Czym jest animacja społeczno-kulturalna?. In K. Hrycyk (ed.), Konteksty animacji społeczno-kulturalnej. Wrocław.
 • Soulet, M.H. (1998). Działanie społeczne i jego wymiar pedagogiczny na przykładzie pracy socjalnej z rodziną. In. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (eds.), Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze. Katowice.
 • Żebrowski, J. (1987). Zawód i osobowość animatorów kultury. Gdańsk.
 • Żukiewicz, A. (ed.) (2017). Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej. Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20bbb985-aa42-4229-943d-27acf0126da2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.