PL EN


2013 | 4(4) | 139-154
Article title

Religious Elements in the novels of Emma Andiyevska and Toni Morrison

Content
Title variants
PL
Elementy religijne w opowiadaniach Emmy Andijewskiej i Toni Morrison
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is a characterization of Emma Andiyevska’s and Toni Morrison’s fiction in the context of religious elements present in the novels. In the course of an ideological and thematic analysis of a few selected novels the features of the writers’ outlook and their individual ideologies have been described and commented upon. Specific characteristics of their prose writing, the philosophical content and existential problems in their novels have been also identified. Both the Ukrainians and the Afro-Americans – despite the differences in their history – formed their national and cultural identity in the course of enslavement and suffering they had undergone in their past and this finds an expression in the novels of both authors under discussion. The conclusion points out that religion in its moral, psychological and symbolic aspects plays an important role in both Ukrainian and Afro-American cultures. The article focuses on the following novels selected for analysis: “Herostrats”, “A Novel about a Good Person” and “A Novel about Human Destiny” by Emma Andiyevska and “Beloved” and “Jazz” by Toni Morrison. The main characters of these novels serve a noble aim – to preserve their moral principles in order not to lose their own and national identity. They react to various hard moments and twists of fortune and are exposed to boundary situations in their lives which cause various changes in the structure of the “I-person” (the narrator). Special attention is devoted to the characters’ complex inner world. The writers highlight universal spiritual values against the background of historical events and everyday reality. Characters of their novels have to survive in an alien environment and take care to preserve their national consciousness. The trinity concept of „God – motherland – an individual person” as the principle providing order and structure to the life of a community or of a nation can be seen in the novels of both authors. Emma Andiyevska’s and Toni Morrison’s fiction makes use of the religionrelated patriotic ideology to preserve the people’s experiences i.e. the Afro-American community’s painful life and the Ukrainian nation’s suffering, for the benefit of the future generations.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka prozy (beletrystyki) Emmy Andijewskiej i Toni Morrison w kontekście religijnych elementów obecnych w opowiadaniach. W wyniku ideologicznej i tematycznej analizy kilku wybranych opowiadań i bohaterów opisano i wyjaśniono poglądy pisarek oraz ich indywidualne ideologie (literackie). Zidentyfikowano także specyficzną właściwość ich prozatorskiego pisarstwa, filozoficzną treść oraz problemy egzystencjalne poruszane w ich opowiadaniach. 149 Zarówno Ukraińcy, jak i Afroamerykanie – pomimo różnic w swojej historii – ukształtowali swoją narodową i kulturalną tożsamość podczas niewoli i cierpienia, jakie przeszli w swojej przeszłości i to znajduje wyraz, jak zauważono w trakcie dyskusji, w opowiadaniach obu autorek. Wniosek wskazuje na to, że religia w swoich moralnych, psychologicznych i symbolicznych aspektach odgrywa ważną rolę zarówno w kulturze ukraińskiej, jak i afroamerykańskiej. Artykuł skupia się na następujących opowiadaniach wybranych do analizy: „Herostrates”, „Opowiadanie o dobrej osobie” i „Opowiadanie o ludzkim przeznaczeniu” autorstwa Emmy Andijewskiej oraz „Ukochany” („Beloved”) i „Jazz” autorstwa Toni Morrison. Główni bohaterowie tych opowiadań służą szlachetnemu celowi – zachowaniu swoich moralnych zasad w porządku, aby nie utracić swojej własnej oraz narodowej tożsamości. Przeciwdziałają rozmaitym trudnym momentom i zwrotom losu oraz są wystawieni na graniczne sytuacje w swoim życiu, które powodują rozmaite zmiany w strukturze „ja-osoby” (narratora w pierwszej osobie). Specjalną uwagę poświęcono zespołowi wewnętrznego świata bohaterów. Pisarki naświetlają powszechne wartości duchowe na tle wydarzeń historycznych i rzeczywistości dnia powszedniego. Bohaterowie ich opowiadań muszą przetrwać w obcym środowisku i zadbać o zachowanie swojej świadomości narodowej. Trójca idei „Bóg – Ojczyzna – osoba indywidualna” jako zasada zapewniająca uporządkowanie i ustrukturowanie w życiu społeczności lub narodu daje się zauważyć w opowiadaniach obydwu autorek. Proza (beletrystyka) Emmy Andijewskiej i Toni Morrison czyni użytek z powiązanej z religią patriotycznej ideologii ,aby zachować ludzkie doświadczenie, np. bolesnego życia społeczności afroamerykańskiej i cierpień narodu ukraińskiego, przynoszących korzyści w przyszłych pokoleniach. [polski przekład: Marek Mariusz Tytko]
Year
Issue
Pages
139-154
Physical description
Dates
published
2013-10-01-2013-12-31
Contributors
  • Uzhhorod National University in Uzhorod in Ukraine
  • Uzhhorod National University in Uzhorod in Ukraine
References
  • Bibliography / Bibliografia: The Primary Bibliographical Sources / Bibliografia podmiotowa: The Primary Bibliographical Sources in the Latin Alphabet / Bibliografia podmiotowa w alfabecie łacińskim: Morrison T., Beloved, Penguin, New York 1987, pp. 324. Morrison T., Jazz, Plume, New York 1992, pp. 230. The Primary Bibliographical Sources in the Cyrillic Alphabet: Андієвська Е., Герострати, «Сучасність», Мюнхен 1971, сс. 500. Андієвська Е., Роман про добру людину, «Орій», Київ 1993, сс. 270. Андієвська Е., Роман про людське призначення, «Сучасність», Мюнхен 1982, сс. 454. The Primary Bibliographical Sources Transliterated from the Cyrillic Alphabet into the Latin Alpabet: Andìêvs′ka E., Gerostrati, «Sučasnìst′», Mûnhen 1971, ss. 500. Andìêvs′ka E., Roman pro dobru lûdinu, «Orìj», Kiїv 1993, ss. 270. Andìêvs′ka E., Roman pro lûds′ke priznačennâ, «Sučasnìst′», Mûnhen 1982, ss. 454. The Primary Bibliographical Sources Translated from Ukrainian into English: Andiyevska E., Herostrats, «Sučasnìst′» [«Nowdays»], Munich 1971, pp. 500. Andiyevska E., A Novel about a Good Person, «Oriy», Kyiv 1993, pp. 270. Andiyevska E., A Novel about Human Destiny, «Sučasnìst′» [«Nowdays»], Munich 1982, pp. 454. The Secondary Bibliographical Sources: The Secondary Bibliographical Sources in the Latin Alphabet: Brooks C., Community, Religion, and Literature: Essays, University of Missouri Press, Columbia 1995, pp. 334. Butler-Evans Е., Race, Gender, and Desire : Narrative Strategies in the Fiction of Toni Cade Bambara, Toni Morrison, and Alice Walker, Temple University Press, Philadelphia 1989, pp. 232. Levine L.W., Black Culture and Black Consciousness: Afro-American Folk Thought from Slavery to Freedom, Oxford University Press, New York 1978, pp. 522. Simawe S. A., Black Orpheus: Music in African American Fiction from the Harlem Renaissance to Toni Morrison, Garl and Publishing, Inc., New York 2000, pp. 275. The Secondary Bibliographical Sources in the Cyrillic Alphabet: Астаф’єв О., Поетичні системи українського зарубіжжя, Інститут літератури ім. Т. Г. Шев- ченка НАН України, Київ 2005, сс. 64. Байєр О. О., Життєві кризи особистості. Навчальний посібник, Видавництво Дніпропет- ровського національного університету, Дніпропетровськ 2010, сс. 244. Зимомря І., Романи Емми Андієвської: психологічний дискурс, «Коло», Дрогобич 2004, сс. 146. Лещенко А. М., Роль мистецтва в процесі становлення релігійної віри, «Мультиверсум. Філо- софський альманах. Збірник наукових праць», відп. ред. В.В. Лях, р.: 2011, № 72, с. 234-242. Нямцу А. Е., Фантастические парадоксы человеческого мира, «Рута», Черновцы 1998, сс. 120. The Secondary Bibliographical Sources Transliterated from the Cyrillic Alphabet into the Latin Alphabet: Astaf’êv O., Poetičnì sistemi ukraїns′kogo zarubìžžâ, Ìnstitut lìteraturi ìm. T. G. Ševčenka NAN Ukraїni, Kiїv 2005, ss. 64. Bajêr O. O., Žittêvì krizi osobistostì. Navčal′nij posìbnik, Vidavnictvo Dnìpropetrovs′kogo nacìonal′nogo unìversitetu, Dnìpropetrovs′k 2010, ss. 244. Leŝenko A. M., Rol′ mistectva v procesì stanovlennâ relìgìjnoї vìri, «Mul′tiversum. Fìlosofs′kij al′manah. Zbìrnik naukovih prac′», vìdp. red. V.V. Lâh, r.: 2011, № 72, s. 234-242. Nâmcu A. E., Fantastičeskie paradoksy čelovečeskogo mira, «Ruta», Černovcy 1998, ss. 120. Zimomrâ Ì., Romani Emmi Andìêvs′koї: psihologìčnij diskurs, «Kolo», Drogobič 2004, ss. 146. The Secondary Bibliographical Sources Translated from Ukrainian into English: Astaf'yev O., Poetic Systems of the Ukrainian Foreign Countries (Lands), The Shevchenko Institute of Literature at the National Ukrainian Acadamy of Sciences, Kyiv 2005, pp. 64. Bayer O. O., Life Crisis Personality. A Didactic Textbook, Publishing of the Dnipropetrovsk Nacional University, Dnipropetrovsk 2010, pp. 244. Leshchenko A. M., The Role of Art. in the Process of Becoming of Religious Faith, Multiversum: Philosophical almanac. A Collective book of scholar works, ed. by V.V.Lyah, 2011, No. 72, p. 234-242 Nyamtsu A. E., Phantastic Paradoxes of Human World, «Ruta», Chernovtsy 1998, pp. 120. Zymomrya I., Novels by Emma Andiyevska: Psychological Discourse, «Kolo», Drogobič 2004, pp. 146.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-9922
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20be11b0-0698-45f8-833b-c083d0b370b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.