PL EN


2014 | 8 | 55-66
Article title

The interaction of verbal and visual elements in discourse: the case of "The New Yorker" cartoons

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Współistnienie elementów werbalnych i wizualnych w dyskursie na przykładzie felietonów rysunkowych publikowanych w magazynie "The New Yorker"
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this paper is to introduce the issue of the particular relation of verbal and visual elements in "The New Yorker" cartoons and to point at the significance of the interdependence of language and image in the process of the creation of meaning. The paper constitutes an introduction to a systematic analysis in progress aimed at constructing an integrated model of intersemiotic analysis and contains theoretical premises concerning text and discourse perceived as multimodal phenomena. The significance of the particular relation between language and image, which, supplemented by context are the key to understanding cartoons, is illustrated in a described experiment revealing that the presence of both picture and language is necessary in the process of decoding messages intended by the cartoonists. The article also presents a description of types of cartoons distinguished in the process of the analysis of cartoons published in "The New Yorker" in the chosen years and contains the results of statistical research revealing similarities and differences concerning the stylistic form of cartoons during the initial period of their publication in "The New Yorker" and at the beginning of the 21st century. The final part of the article briefly introduces the area of further research.
PL
Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie do zagadnienia relacji między elementami werbalnymi i wizualnymi w felietonach rysunkowych publikowanych w magazynie "The New Yorker" oraz wskazanie na szczególne znaczenie zależności między językiem i obrazem w procesie powstawania znaczenia. Artykuł stanowi wprowadzenie do powstającej w ramach rozprawy doktorskiej autorki bardziej szczegółowej analizy zmierzającej do zaproponowania zintegrowanego modelu analizy intersemiotycznej oraz przedstawia teoretyczne podstawy dotyczące tekstu i dyskursu postrzeganych jako zjawiska multimodalne. Szczególne znaczenie relacji pomiędzy językiem a obrazem, które uzupełnione o kontekst są kluczem do zrozumienia felietonów rysunkowych, ilustruje opisany w artykule eksperyment wskazujący na fakt, iż obecność zarówno obrazu, jak i języka jest konieczna w procesie interpretowania komunikatu przekazywanego przez autora felietonu rysunkowego. Niniejszy artykuł zawiera także opis rodzajów felietonów rysunkowych wyszczególnionych w procesie analizy cartoons opublikowanych w magazynie "The New Yorker" w wybranych latach oraz przedstawia wyniki statystycznej analizy ukazującej podobieństwa i różnice dotyczące stylistycznego kształtu felietonów rysunkowych zarówno w początkowym okresie ich publikacji w omawianym magazynie, jak i na początku XXI wieku. Końcowa część artykułu pokrótce wskazuje dalsze obszary planowanej analizy.
Year
Issue
8
Pages
55-66
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Halliday M. A. K., Hasan R., 1976, Cohesion in English, London.
  • Harvey C., 2009, How Comics Came to Be, in: A Comics Studies Reader, ed. J. Heer, K. Worcester, USA.
  • Johansen J. D., Larsen S. E., 2006, Signs in Use, Routledge, USA, Canada.
  • Kress G., Leite-Garcia R., Leuuwen T. van, 1997, Discourse Semiotics, [in:] Discourse as Structure and Process, ed. T. van Dijk, London.
  • Lim Fei V., 2004, Developing an Integrative Multi-Semiotic Model, [in:] Multimodal Discourse Analysis: Systemic-Functional Perspectives, ed. K. O’Halloran, London.
  • Mankoff R. (ed.), 2006, The Complete Cartoons of The New Yorker, New York.
  • Nöth W., 1995, Handbook of Semiotics, Bloomington.
  • Saraceni M., 2001, Seeing beyond Language: When Words Are Not Alone, “CAUCE”.
  • Dijk T. van, 1997, Discourse as Structure and Process, London.
  • Werth P., 1992, Text Worlds: Representing Conceptual Space in Discourse, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-4557
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20bfab79-b4aa-489c-8bde-aac27114608d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.