PL EN


2014 | 2(36) | 73-80
Article title

E-administracyjne uwarunkowania jakości życia jako wyraz transferu wiedzy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Authors
Title variants
EN
e-Administrative Determinants of Living Quality as a Reflection of Knowledge Transfer Quoting the Example of Zachodniopomorskie Voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Czynniki instytucjonalno-administracyjne oddziałujące na jakość życia są stosunkowo nowym obszarem jej pomiaru. Obecnie wśród nich istotne znaczenie przypisuje się usługom świadczonym przez e-administrację w zakresie potrzeb informacyjnych dotyczących zdobycia wiedzy i komunikacji społecznej oraz urzędowej. Poziom e-administracji nie tylko warunkuje jakość życia w regionie, ale również pośrednio obrazuje poziom transferu wiedzy w tym obszarze. Z tego względu w artykule przedstawiono wyniki pomiaru obiektywnej jakości życia w zakresie e-administracji w województwie zachodniopomorskim oraz wyjaśniono powody uzyskanej oceny. W opracowaniu wykorzystano metody desk research oraz analizy taksonomicznej.
EN
Institutional and administrative factors contributing to the quality of life have recently been adopted for measuring this quality. Of major importance are services provided as part of e-administration in order to meet information needs, and to be more specific for the sake of knowledge acquisition as well as social and official communication. E-administration standards not only determine living quality in a given region, but also show the extent to which knowledge in this scope is being transferred. The article presents the results of assessment made in order to determine objective living quality as far as e-administration in Zachodniopomorskie Voivodship is concerned. The author discusses factors that have contributed to such results making use of desk research and taxonomic analysis.
Keywords
Contributors
author
  • Uniwersytet Szczeciński, Polska
References
  • Borys T. (2003): Jakość życia jako integrujący rodzaj jakości (artykuł wprowadzający ). [w:] J. Tomczyk-Tołkacz (red.): Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Jelenia Góra, KZJiŚ.
  • Karmowska G., Krawczyk M., Kryk B., Maniak G., Marciniak M. (2014), Czynniki podnoszenia jakości życia i dostępności do usług publicznych na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Raport dla Urzędu Marszałkowskiego WZP, Szczecin.
  • Kryk B. (2003): Jakość życia a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa za korzystanie ze środowiska. [w:] J. Tomczyk-Tołkacz (red.): Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Jelenia Góra, KZJiŚ.
  • Kryk B. (2013a): Jakość życia — odczuwać czy mierzyć? [w:] Z. Wyszkowska i M. Gotowska (red.): Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, Bydgoszcz, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
  • Kryk B. (2013b): Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów. „Handel Wewnętrzny” (listopad-grudzień (A)), s. 5–19.
  • Kukuła K. (2010): Elementy statystyki w zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia rozwoju Kraju. (2013), mac.gov.pl, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
  • Sienkiewicz P. (red.) (2009): Bezpieczeństwo obywateli RP jako czynnik jakości życia. Warszawa, AON.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20c30db1-a134-41d2-9e5e-45c80df9ece0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.